Mr. PHONGPHUN  JODNOK

นายพงษ์พันธ์  จอดนอก

=> จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม)  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

=> จบการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนวิจัยเข้มแข็ง) คณะวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

=> ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ครู คศ. 1  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ณ  โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

=> ปัจจุบันย้ายดำรงตำแหน่ง  ครู คศ. 1  สอนวิชาคณิตศาสตร์ ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น


การเเข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
คุณครูยอดนักอ่าน ประจำปี 2561
พิธีกรสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2561