Welcome to Mathematics

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


Mr. PHONGPHUN JODNOK

นายพงษ์พันธ์ จอดนอก

=> จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

=> กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

=> ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สอนวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

การเเข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
คุณครูยอดนักอ่าน ประจำปี 2561
พิธีกรสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2561