http://web2020.vru.ac.th/

รับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560

สมัครโควต้าคณะใช้การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น!!

สามารถเข้าชมข้อมูลหลักสูตรได้ที่ เว็ปไซท์
สอบถามเพิ่มเติม 
ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร. 02-529-3829

Facebook : https://www.facebook.com/MREVRU/

ดาวน์โหลดใบสมัครโควต้า :

https://drive.google.com/open?id=0BwkJiC8hFNzIN05kdmJsTjlaems

สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://web2020.vru.ac.th/

                  


             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๕ ปี ครบรอบที่จะทำการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย โดยสถานการณ์ปัจจุบันในแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยได้มีการเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่จะสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่จะมาเปลี่ยนกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม หนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมคือ ระบบเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์อัตโนมัติ และยังเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) ด้วยเหตุนี้จึงปรับปรุงรายวิชาและชื่อหลักสูตรเป็น “วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม
 


"เราต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่จะมาอย่างเต็มรูปแบบทั้งในชีวิตประจำวันและทางภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้"

วิดีโอ YouTube
ตัวอย่างหุ่นยนต์ที่สร้างโดย Boston Dynamics

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube