เราคือแชมป์โลกโอลิมปิกหุ่นยนต์(2017) รุ่นมหาวิทยาลัย 
(Advanced Robotics Challenge)ที่ประเทศคอสตาริกา

แชมป์ประเทศไทยโอลิมปิกหุ่นยนต์ 4 สมัยซ้อน(2557-2560)
รุ่นมหาวิทยาลัย (Advanced Robotics Challenge)

สามารถเข้าชมข้อมูลหลักสูตรได้ที่ เว็บไซต์
สอบถามเพิ่มเติม 
ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร. 02-529-3829

Facebook : https://www.facebook.com/MREVRU/


                  


             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๕ ปี ครบรอบที่จะทำการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย โดยสถานการณ์ปัจจุบันในแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยได้มีการเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่จะสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่จะมาเปลี่ยนกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม หนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมคือ ระบบเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์อัตโนมัติ และยังเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) ด้วยเหตุนี้จึงปรับปรุงรายวิชาและชื่อหลักสูตรเป็น “วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม  ปัจจุบันหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วและได้เริ่มรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 


"เราต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่จะมาอย่างเต็มรูปแบบทั้งในชีวิตประจำวันและทางภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้"

วิดีโอ YouTube
ตัวอย่างหุ่นยนต์ที่สร้างโดย Boston Dynamics

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube