Supportive Documents Deliverables

Project Plan Checklist

Checklist Project Plan

Project Plan workshop

5 Workshop Project Plan 2018

Individual Learning report

Individual Development Plan

Collaboration agreement


Samenwerkingsovereenkomst

Project <Company> Mobile Development Semester - Hogeschool van Amsterdam

Teamleden en contactgegevens

Student 1

Student nr. 500xxxxxx

<mail 1>

<mail 2>

+31 6 nnn nnn nn


Student 2


etc.


Afspraken

In dit samenwerkingscontract verklaren de ondergetekenden akkoord te zijn met de volgende afspraken en daartoe te handelen:

● Er wordt elke dinsdag en woensdag op een vooraf afgesproken locatie gewerkt aan het project op vooraf afgesproken tijden. Mocht een van de teamleden onverhoeds niet aanwezig kunnen zijn op een van deze afspraken, dan dient hij of zij hier een goede reden, als bijvoorbeeld ziekte of een begrafenis, voor aan te dragen en dit goed met alle andere teamleden te communiceren, via mail of Whatsapp. Als de andere teamleden het met de reden van verzuim eens zijn, zal het desbetreffende teamlid vrijgesteld zijn voor de afspraak.

● Teamleden dienen op tijd te zijn voor afspraken. Indien een teamlid drie keer meer dan een half uur laat komt zal dit de onderstaande consequenties met zich meebrengen. Indien een teamlid buiten zijn of haar schuld te laat komt en hier dus een goede reden voor heeft, dient dit gecommuniceerd te worden met de groep zodat eventuele consequenties uitgesloten blijven.

● Te allen tijde dient de communicatie binnen de groep adequaat te verlopen. Dit gebeurd via email, Google Drive, Whatsapp, Slack en mondeling. Dit houdt in dat groepsleden binnen twaalf uur bereikbaar moeten zijn zodat iedereen te allen tijde weet wat van een ieder wordt verwacht. Mocht de groep besluiten dat een teamlid niet of te slecht bereikbaar is, dan zal dat onderstaande consequenties met zich meebrengen.

● Alle groepsleden dienen zich actief voor het project in te zetten en elkaar, indien gewenst, te helpen. Mocht het team besluiten dat een teamlid zich niet actief genoeg voor het project inzet of niet goed in groepsverband werkt, dan zal dit consequenties met zich meebrengen voor het desbetreffende teamlid. Dit betekent ook dat wanneer er gezamenlijk wordt gewerkt, alle teamleden een actieve werkhouding aannemen en zich actief inzetten voor de groep en de werkzaamheden.

● Alle teamleden dienen afgesproken deadlines te halen. Mocht een teamlid een deadline niet halen, zal dit hem of haar aangerekend worden en consequenties tot gevolg hebben.

Definition of Done

Definitions of Done (DoD’s) worden per backlog-item in overleg met het team bepaald en nagestreefd. Deze DoD’s bepalen wanneer een backlog-item als ‘af’ wordt bestempeld. In overleg met het team worden deze DoD’s opgesteld, nagestreefd, eventueel aangepast en wordt er uiteindelijk besloten of het desbetreffende item als daadwerkelijk ‘af’ kan worden bestempeld.

Consequenties

Mocht een teamlid zich niet of in mindere mate zich aan bovenstaande afspraken houden, dan zal dit consequenties tot gevolg hebben. De groep oordeelt of een teamlid zich naar behoren binnen de groep gedraagt. Mocht de groep in meerderheid besluiten dat een teamlid zich niet aan de afspraken houdt, dan zal er in eerste instantie een gezamenlijk overleg worden georganiseerd waarin de gedupeerde groepsleden hun situatie uitleggen aan het niet-functionerende teamlid en hem waarschuwen voor toekomstige consequenties indien hij of zij zijn gedrag niet verbetert. Mocht dit geen resultaat opleveren, dan zal het de volgende consequenties tot gevolg hebben:

Er zal er een crisisgesprek plaatsvinden tussen het niet-functionerend teamlid en de overige teamleden. De projectcoach is bij dit crisisgesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt het functioneren van de groep en dat van individuele leden besproken. Aan het eind worden (nieuwe) afspraken gemaakt en volgt er een periode waarin het niet-functionerende lid moet bewijzen dat hij wél binnen het team kan functioneren. Met andere woorden: het teamlid moet een meetbare meerwaarde hebben en verantwoordelijk kunnen zijn voor het teamresultaat. De afspraken die in dit gesprek worden gemaakt worden schriftelijk vastgelegd.

Als deze periode is verstreken vindt er een nieuw gesprek plaats tussen de teamleden en de coach. Als volgens het team en de coach onvoldoende of geen voortgang is getoond dan wordt het betreffende lid ontslagen. Het behoort tot de mogelijkheden dat een team uiteindelijk verder gaat in het project met minder leden. In overleg met de projectleiding wordt dan eventueel een alternatief traject afgesproken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een team van twee leden exact hetzelfde moet doen als een team met vijf teamleden.

Als het desbetreffende teamlid bij één van beide gesprekken niet aanwezig is, wordt het teamlid ontslagen.

Leerdoelen

Voor het themasemester Mobile Development, waar dit project binnen valt, heeft ieder teamlid leerdoelen opgesteld in het competentie-ontwikkelplan van zijn portfolio. Deze leerdoelen worden per teamlid besproken in bijlage 1. Deze leerdoelen worden hier genoteerd zodat alle teamleden van elkaars leerdoelen op de hoogte zijn en elkaar kunnen helpen met het behalen hiervan.


Ondergetekenden

Ondergetekenden verklaren hierbij akkoord te zijn met de voorwaarden die in dit contract staan en zullen naar deze voorwaarden handelen. In dit contact staat beschreven welke afspraken voor een vloeiend verloop van dit project worden gemaakt en wat de consequenties zullen zijn indien een van de groepsleden zich niet aan deze afspraken houdt. Verder staan alle contactgegevens van de teamleden hieronder vermeld<Student 1>

<Handtekening>


Etc.
Bijlage 1 – Leerdoelen per teamlid


<Student 1>

Samenwerken bla bla.

Professioneel Vakmanschap – bla bla.

Leervermogen – bla bla

Professioneel Vakmanschap – bla bla