PROGRAMACIÓ ANUAL XXV

PROGRAMACIÓ ANUAL DEL CENTRE - PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Els centres han d'elaborar la programació general anual d'acord amb el que estableix l'article 10 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, en la qual es recull la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs escolar corresponent, dels diferents àmbits de l'autonomia de centre, d'acord amb el projecte educatiu i, en els centres públics, d'acord amb el projecte de direcció vigent.

El director del centre públic o el titular del centre concertat aproven la programació general anual prèvia consulta al consell escolar del centre.

En els centres públics, el claustre formula propostes i aprova la concreció del currículum i els aspectes educatius.

Correspon al consell escolar del centre l'avaluació de la programació general anual.

El director del centre públic i el titular i el director del centre privat concertat, com a responsables de dirigir i coordinar l'aplicació de la programació general anual, han de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació.

  • Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i del currículum, així com de tots els plans d'actuació acordats i aprovats.
  • Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats dels projectes i normes i la previsió de totes les activitats de l'horari escolar.
  • Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per a les diferents actuacions, els responsables i els mecanismes de seguiment, així com els indicadors i procediments per a l'avaluació dels processos i dels resultats, a partir dels indicadors definits en el projecte de direcció i dels indicadors de progrés del projecte educatiu.