MEMÒRIA DEL CURS ESCOLAR

En acabar un període, en el cas del centres educatius, un curs, cal fer un balanç de l'assoliment dels objectius plantejats.La memòria d'un curs és l'eina que permet contrastar els objectius plantejats, a nivell general (des del Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció) i, a nivell concret: el curs que clou.

La memòria del curs es presenta al Consell Escolar, que visa aquesta memòria i proposa elements a tenir en compte en el plantejament del curs següent per assolir els objectius de l'Institut.

Tot i que la pràctica de fer les memòries va lligada a l'acció educativa des del seu començament, és, ara, a partir la implantació progressiva de la Lley d'Educació de Catalunya, la LEC, que pren un caràcter prescriptiu.

A partir d'aquest curs 2011-2012, el Consell Escolar de l'Institut XXV Olimpíada realitzarà una sessió de presentació i anàlisi de la memòria de cada curs i farà les indicacions oportunes per a la millora del servei educatiu de l'Institut XXV Olimpíada en la concreció d'objectius de cada curs.

S'ha encetat aquesta acció al Consell Escolar del XXV Olimpíada, en la sessió del CE de 7 de novembre de 2011, amb la presentació de la memòria del curs 2010-2011.