خدمات دانشگاهی

تدوین وچاپ مقاله ISI - تالیف وچاپ کتاب - تدوین پایانامه ورساله دکتری - سمینار-پروژه وتمرینات - اخذ پذیرش بورس و اعزام دانشجوبه خارج - مشاوره - صدورکارت دانشجویی بین الملل

دانلود مقالات - برگزاری تورهای علمی وآموزشی دردانشگاهای خارج ازکشورودورهای کوتاه مدت summer school

دریافت نمره زبان دلخواه TOEFL-ibt درهفت روزتضمینی

www.facebook.com/maziar.dehghan