Virkamiehiä

Virkamiehiä

Tällä sivulla on sähköisessä muodossa julkaistuna tiedot Ruotsin ajan siviilihallinnon virkamiehistä. Työn tausta on seuraavanlainen: Vuonna 1983 Suomen Sukututkimusseura ehdotti minulle 1700-luvun virkamiesluetteloiden julkaisemista, ja otin työn vastaan. Seura antoi alussa siihen pienen stipendin ja tuki työn aloittamista. Vuonna 1995 työn laajennuttua matrikkelitietojen keräämiseksi ja aihetta koskevaksi tutkimukseksi Suomen Kulttuurirahasto myönsi siihen apurahan. Viimein vuonna 2004 teos valmistui, ja se julkaistiin seuraavana vuonna nimellä ”Virkamiehiä 1700-luvulla, Lääninhallinnon virkamiehet 1721–1808, Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja 56, Helsinki 2005”.

Sen ilmestymisen jälkeen laajensin tutkimuksen koskemaan varhaisempaa ajanjaksoa eli vuodesta 1634, lääninhallinnon alusta vuoteen 1714, ison vihan alkuun, ja tämä työ on nyt pelkästään sähköisessä muodossa julkaistuna tällä sivulla nimellä ”Virkamiehiä 1600-luvulla, Suomen hallintovirkamiehet 1634–1714”. Kronologisesti se on siis varhaisempi mutta temaattisesti jatkoa aikaisemmin ilmestyneelle julkaisulle. Sellainen ero niissä kuitenkin on, että 1700-lukua koskevassa osassa nimismiehet ovat mukana, mutta varhaisemmalta ajalta heidät on jätetty pois.

1700-luvun osasta sivulle on lisätty matrikkeli, viranhaltijaluettelot sekä henkilöhakemisto. Matrikkelia olen täydentänyt sekä korjannut siihen tiedossani olleet ja havaitsemani virheet. 1600-luvun osasta sivulla on neljäs uudistettu laitos, johon olen tehnyt henkilöitä koskeviin tietoihin joitakin lisäyksiä ja hieman muuttanut ja lisännyt tekstiä.

1600-lukua koskevaan osaan olen ottanut mukaan kenraalikuvernöörien virkakunnan, koska se kenraalikuvernöörien apuna ohjasi ja valvoi lääninhallitusten toimintaa. Myös tiedot siitä, miten Per Brahe palkitsi alaisiaan virkamiehiä, on kerätty.

Laajennettuani työtä varhaisempaan aikaan olen nyt kerännyt voudintileistä 1540–1634 sekä asiakirjajulkaisuista vuodesta 1523 eli kuningas Kustaan virkaan astumisesta alkaen virkamiehiä koskevat tiedot, vaikka voutikuntien kohdalta ne ovat puutteellisia. Tiedot olen koonnut varsinaiseen matrikkeliin, virkaluetteloon ja henkilöhakemistoon. Tarkoitukseni on vielä kirjoittaa siitä, miten hallinto on kehittynyt ajanjaksolla, ja keitä virkamiehet olivat.

1500-luvulla keskeisiä hallintovirkamiehiä olivat kruununvoudit ja kihlakunnankirjurit. Juhana-herttuan aikana Turussa oli myös verokamari, mutta sen toiminnasta ei juuri asiakirjoja jäänyt. Suomessa oli vuodesta 1571 alkaen rahastonhoitaja, ja sen lisäksi Suomen kamreeri nimitettiin vuonna 1599. Näillä oli apuna kamarikirjureita, ja lisäksi käskynhaltijoiden ja linnanvoutien apuna oli sihteereitä ja kansliakirjureita. Verokamarin tunnetut virkamiehet samoin kuin myöhemmin Suomen asioista vastaavat, täällä toimineet kamreerit, rahastonhoitajat, ja kamarikirjurit sekä sihteerit ja kansliakirjurit on otettu mukaan.

Olen pyrkinyt kartoittamaan keskiluokkaan kuuluneiden virkamiesten taustaa ja taloudellista asemaa eli maaomaisuutta, joka käytännössä oli ratsutiloja ja etenkin alkuaikoina lahjoituksia ja läänityksiä.

Taustoittamiseksi olen selvittänyt ratsutilojen tuottoa 1600-luvulla ja liittänyt mukaan ratsutiloja koskevat tiedot Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin vuoden 1696 sotilasmaakirjasta, josta lisäksi näkyy, keitä ratsutilalliset olivat. Tutkimuksessa on myös mukana katsaus jakolaitokseen, koska sekä virkamiesten palkkausjärjestelmä, että ratsutilalaitos olivat sen osia. 1500-luvulla keskeistä näyttää olleen verovapaan maan hankkiminen, ja siksi ole kerännyt tietoja verovapauksista, koska niillä oli taloudellisesti suuri merkitys.

Täydennän vastaisuudessa kaikkia matrikkelitietoja.

Tekstiä saa kopioida ja lainata ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että julkaisussa käytetään tavanomaista lähdeviitettä sekä että teksti linkitetään kotisivulleni.

Huomattakoon, että lähdeviitteissä hakasuluissa oleva numero viittaa digitaaliarkiston kuvaan eikä siis ole asiakirjan folionumero.

Virkamiehiä 1700-luvulla.pdf
Virkamiehiä 1600-luvulla.pdf
Virkamiehet 1523–1634.pdf
Virkaluettelot 1523–1634.pdf
Henkilöhakemisto 1523–1634.pdf