Research Group

Masters Students
Yunchen Yang
Yunzhen Yao
Xinyue Zhang
Sihang Xu

Alumni
Tianjiao Ding (undergraduate student 2017-2018, research assistant 2018-2020, then PhD student at Johns Hopkins Univ.)
Boshi Wang (undergraduate student 2018-2020, then research assistant at IMS in ShanghaiTech)
Yifan Wang (undergraduate student 2017-2018, then PhD student at the University of Washington)