ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2561   อำเภอแม่ลาว
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
-------------
-กำหนดการ (คลิก)
-หนังสือเชิญร่วมงานวันครู (คลิก)
-รายนามผู้ร่วมทำบุญงานวันครู
    ก.กิจกรรมวันครูทั่วไป (สถานที่ ซุ้มไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งเวที เครื่องเสียง ฯลฯ)
    ๑) สพป.เชียงราย เขต ๒          สนับสนุน   6,000 บาท
    ๒) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย  สนับสนุน 7,000 บาท
    ๓) นายถนัด  โปทาวี                สนับสนุน   5,000 บาท (อนุกรรมการสหกรณ์ฯครูเชียงราย)
    ๓) นายบุญเพ็ง  แปงกริยา        สนับสนุน   1,000 บาท (ผู้ตรวจการสหกรณ์ฯครูเชียงราย)
    
    ข. กิจกรรมทำบุญถวายพระสงฆ์ (อาหารและปัจจัย)
    ๑) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ         บริจาค    1,000    บาท(๕ม.ค.๖๑)
    ๒) ผอ.อำนวย -ครูสมใจ  จอมใจ       บริจาค      800    บาท(๕ม.ค.๖๑)
    ๓) ผอ.สมจิต  หวายคำ                    บริจาค      800    บาท(๕ม.ค.๖๑)
    ๔) ผอ.จำเริญ  ไชยยะ                     บริจาค       300    บาท(๕ม.ค.๖๑)
    ๕) ผอ.ลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช          บริจาค       500    บาท(๕ม.ค.๖๑)
    ๖) ผอ.ดอกรัก  สมบัติหลาย             บริจาค        500    บาท(๕ม.ค.๖๑)
    ๗) โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา                บริจาค    1,000    บาท(๑๑ม.ค.๖๑)
    ๘) ผอ.ระพิพงษ์  ไชยลังกา             บริจาค       800     บาท(๑๑ม.ค.๖๑)
    ๙) ครูปิยะธิดา  บุนนาค                   บริจาค       500     บาท(๑๑ม.ค.๖๑)
    ๑๐) โรงเรียนบ้านผาบ่องฯ               บริจาค        500    บาท(๑๑ม.ค.๖๑)
    ๑๑) ครูอุไรลักษณ์ สะท้านพายัพ      บริจาค    1,000    บาท(๑๑ม.ค.๖๑)
    ๑๒) โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว             บริจาค        500    บาท(๑๑ม.ค.๖๑)
    ๑๓) ครูประทุมพร  ประมวล              บริจาค        500    บาท (๑๑ม.ค.๖๑)
    ๑๔) ครูจันทร์เพ็ญ กิจชนะไพบูลย์     บริจาค        500    บาท(๑๑ม.ค.๖๑)
    ๑๕) ผอ.สุรชาติ  อินต๊ะรัตน์               บริจาค        500    บาท(๑๑ม.ค.๖๑)
    ๑๖) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม            บริจาค    1,000    บาท(๑๒ม.ค.๖๑)
    ๑๗) ผอ.วันสว่าง  สิงห์ชัย                 บริจาค        500    บาท(๑๒ม.ค.๖๑)
    ๑๘) โรงเรียนบ้านโป่งมอญ              บริจาค        500    บาท(๑๒ม.ค.๖๑)
    ๑๙) คุณครูสุธีพร เฟื่องฟู                 บริจาค        200 บาท(๑๒ม.ค.๖๑)
    ๒๐) รร.บ้านห้วยส้านพลับพลา         บริจาค        540 บาท(๑๒ม.ค.๖๑)
    ๒๑) ผอ.สุรศักดิ์-คุณครูจุฬาลักษณ์ เบญจพลาภรณ์ 500 บาท(๑๒ม.ค.๖๑)
    ๒๒) โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา         บริจาค      1,000    บาท(๑๔ม.ค.๖๑)
    ๒๓) ผอ.ไพโรจน์  ยะจอม                 บริจาค        500    บาท(๑๔ม.ค.๖๑)
    ๒๔) คุณครูวิสุทธิ์-คุณครูเฉลิมขวัญ ศิริมาตย์  บริจาค   500    บาท(๑๔ม.ค.๖๑)
    ๒๕) ครูสำเร็จ  นันไชย                   บริจาค        500    บาท(๑๔ม.ค.๖๑)
    ๒๖) ผอ.สำราญ -ครูพิกุลทอง โปทาวี  บริจาค  500 บาท (๑๔ม.ค.๖๑)
    ๒๗) ผอ.ชูชัย - ครูเจียมจิตร ไชยลังกา  บริจาค  500 บาท (๑๔ม.ค.๖๑)
    ๒๘) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.แม่ลาว  บริจาค  500 บาท (๑๕ม.ค.๖๑)
    ๒๙) ผอ.สมเกียรติ ไชยะ                 บริจาค      800  บาท(๑๕ม.ค.๖๑)
    ๓๐) ครูวชิรา  อินลี                         บริจาค       200  บาท(๑๕ม.ค.๖๑)


           


*********************************************************************************************************************************************************

            ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวบสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ อำเภอแม่ลาว ซึ่งเป็นสื่อกลางในการประสานงานองค์กรการศึกษาในอำเภอแม่ลาว  สมาคมฯ ได้เปิดแสดงความคิดเห็นการบริหารสมาคม หากมีข้อคิดเห็นกรุณาแจ้งทางเมลของสมาคม คือ krumaelao@gmail.com    กลุ่ม Line ชื่อว่า  "สมาคมครูแม่ลาว"  

        การดำเนินการเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์  ได้มีการจ่ายเงินแก่สมาชิกตามที่ได้รับผลประโยชน์ทันที ณ วันที่สมาคมฯเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ทั้งนี้ ทางประธานฝ่ายฌาปนกิจได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้สมาชิกสามัญและสมทบได้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ชื่อบัญชี     "นายอำนวย จอมใจธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี  เชียงราย เลขที่ 595-0306-27-9  และมีกลุ่ม Line ชื่อว่า "สงเคราะห์ครูแม่ลาว" เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์งานฌาปนกิจสงเคราะห์สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ
อำเภอแม่ลาว หากโอนเงินให้แจ้งพร้อมแสดงหลักฐานมาที่ @line สงเคราะห์ครูแม่ลาว 
  เพิ่มเพื่อน