ประชาสัมพันธ์

   
        สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ลาว เป็นองค์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีนายระพิพงษ์  ไชยลังกา  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา เป็นนายกบริหารสมาคม มีโรงเรียนในอำเภอแม่ลาว จำนวน ๑๖ โรงเรียน เป็นสมาชิก ที่ทำการตั้งอยู่ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ตำบลป่าก่อดำ  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย   เพื่อให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกของสมาคมเป็นไปด้วยดีจึงมีเส้นทางการสื่อสารดังนี้
  1. เมลของสมาคม   krumaelao@gmail.com
  2. ไลน์ของสมาคม   https://line.me/R/ti/g/ncrGRQp29v
  3. ไลน์@งานฌาปนกิจของสมาคม https://line.me/R/ti/g/ncrGRQp29v
  4. Facebook ของสมาคม  https://www.facebook.com/krumaelao