Privacy

In verband met de AVG privacywet is het is verplicht een privacystatement op de website te plaatsen. Hieronder vindt u het privacystatement. U kunt ook een document de praktijk verkrijgen met specifieke informatie over uw privacy.


Privacystatement:

Mw. K.E. Maessen gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34350545, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Mw. K.E. Maessen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Mw. K.E. Maessen persoonsgegevens verwerkt:

a. voormalige patiënten;

b. alle overige personen die met Mw. K.E. Maessen contact opnemen of van Mw. K.E. Maessen persoonsgegevens (heeft) verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Mw. K.E. Maessen verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

Mw. K.E. Maessen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

b. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychotherapiehaarlem.nl;

c. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.


4. Rechtsgrond

Mw. K.E. Maessen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Mw. K.E. Maessen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mw. K.E. Maessen persoonsgegevens verwerken. Mw. K.E. Maessen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Mw. K.E. Maessen deelt persoonsgegevens met derden indien het voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. (zie bij 8. Bewaren van gegevens)

7. Doorgifte buiten de EER

Mw. K.E. Maessen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mw. K.E. Maessen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Mw. K.E. Maessen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mw. K.E. Maessen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 18 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement

Mw. K.E. Maessen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Mw. K.E. Maessen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Mw. K.E. Maessen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mw. K.E. Maessen door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapiehaarlem@protonmail.com.


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mw. K.E. Maessen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mw. K.E. Maessen door een e-mailbericht te sturen psychotherapiehaarlem@protonmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).