Dr. Jörg Garbers - Softwareentwicklung

Entwicklung von Software

  • Musiksoftware

  • Apps (Mac OS X, iPhone, iPad)

  • Forschungssoftware

Forschung und Entwicklung

  • Musikdaten-Erschließung

  • Musik-Analyse

Kontakt

  • Dr. Jörg Garbers - Softwareentwicklung, Leipziger Straße 22, 04860 Torgau, Germany

 • Tel: + 49 3421 900626 Fax: + 49 3421 969198

 • E-Mail: JoergGarbers - at - webli.de