Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Sia lodato Gesú Cristo!***

Mirušo piemiņas diena

Romas katoļu baznīca jau kopš 11.gadsimta sākuma svin mirušo piemiņas dienu.  Atzīstot vienotību, kas pastāv Jēzus Kristus Mistiskajā Miesā, jau no pirmkristiešu laikiem Baznīca virs zemes ar lielu godbijību izturas pret mūžībā aizgājušajām dvēselēm, aizlūdzot par tām. Mūsu lūgšana var ne tikai palīdzēt mirušajiem, bet arī darīt iedarbīgu viņu aizlūgumu par mums. Kad savstarpēja mīlestība un vienprātīga Vissvētās Trīsvienības slavēšana starp mums ļauj nodibināt sadraudzību, mēs visi, Dieva bērni, veidojam vienu vienīgu ģimeni Kristū un tā atbildam uz visdziļāko Baznīcas aicinājumu. (sal. KBK 958-959)

Lūgšanas par mirušajiem ir viena no vissenākajām kristīgajām tradīcijām. Īpaši par  mirušajiem lūdzāmies Dvēseļu dienā – 2.novembrī un no 1. līdz 8.novembrim lūdzoties oktāvu par mūžībā aizgājušajiem.  Kopš pagājušā gada Viļakas Romas katoļu draudzē ir ieviesta jauna tradīcija – pirmajā novembra svētdienā lūgties par mūžībā aizgājušajiem rožukroni un upurēt sv. Misi. Nodomus, par kuriem mūžībā aizgājušajiem, īpaši ir jālūdzas šajā sv. Misē sagatavoja draudzes locekļi, aizpildot un iesniedzot īpašas lapiņas draudzes prāvestam. Šī pozitīvā prakse ir pārņemta no citām Latgales draudzēm, jo vienam priesterim nepietiek pat viena gada, lai nosvinētu sv. Mises par katru mūžībā aizgājušo.

Par mūžībā aizgājušajiem lūdzāmies arī ikvienā sv. Misē un aicinām lūgties ikdienu, ne tikai novembra mēnesī. Lūgšanas ir tās, kuras mūsu mūžībā aizgājušie piederīgie gaida no mums visvairāk. Mēs ticam, ka visi atkal kļūs dzīvi Kristū, jo Kungs pats ir sacījis: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, tas dzīvos, kaut arī būtu miris.” (Jņ 11, 25)


***

Šogad restaurēts trešais vitrāžu logs

Oktobra beigās noslēdzās trešā vitrāžu loga restaurācija Viļakas Romas katoļu baznīcā. Šī loga restaurācijai atbalstu saņēmām no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas glābšanas programmas valsts kultūras pieminekļu restaurācijai. Tā bija piešķīrusi 12000,00 Eur restaurācijai un Viļakas katoļu draudze līdzfinansēja vitrāžu restaurāciju ar 33,45 Eur.

Rūpīgi un atbildīgi restaurācijas darbus veica SIA “Glassica” restauratora Andra Kļavnieka vadībā.  Paldies Dievam, ka mums ir iespēja darīt darbus Dieva godam un saglabāt senču celto mantojumu. Pateicamies restauratoriem par ieguldīto darbu, jo ar katru restaurēto vitrāžu Viļakas Romas katoļu baznīca kļūst sakārtotāka. 

***

Atsākās sv. Mises vēsturiskajā klostera ēkā

Kopš 2017.gada 15.oktobra atsākās sv. Mises celebrēšana Viļakas Kultūras un radošu industriju centrā, kas atrodas Klostera ielā 1, Viļakā, jeb vēsturiskajā kapucīnu klostera ēkā. Turpmāk ziemas sezonā sv. Mises notiks katru svētdien plkst. 18.00. Aicinām sv. Mises vēsturiskajā klostera ēkā apmeklēt  visus, kuri baidās nosalt vēsajā Viļakas Romas katoļu baznīcā. Īpaši aicinām sv. Mises siltajās telpās apmeklēt arī ģimenes ar maziem bērniem.

***

Fatimas Dievmātei - 100 gadi

2017. gada 13. oktobrī apritēja 100 gadi kopš Dievmātes pēdējās parādīšanās Fatimā, Portugālē, kur, sākot no 1917. gada 13.maija, Vissvētākā Jaunava Marija sešas reizes parādījās trim ganiņiem: Francisko, viņa māsai Jacintai un māsīcai Lūcijai, aicinot viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir ārkārtīgi spēcīgi līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās.

Pieminot Fatimas notikumus, mariāņu tēvi Viļānos un Daugavpilī ik mēnesi 13. datumu svin kā Dieva Mātes svētkus. Šogad 13.oktobrī, atzīmējot 100 gadu jubileju, Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā uz svētkiem devās arī Viļakas Romas katoļu draudzes locekļi. Ļaudis piedalījās svinīgā sv. Misē, procesijā ar Vissvētāko  Sakramentu un Fatimas Dievmātes skulptūru devās apkārt dievnamam, lūdzās rožukroni un Jaunavas Marijas litāniju, saņēma svētību ar Vissvētāko Sakramentu. Viļakas cilvēki šajā lielajā piemiņas svētku dienā jutās ļoti aizkustināti un jutās pateicīgi Dievam par dāvāto iespēju vienoties kopīgās lūgšanās ar citiem Latgales draudžu ticīgajiem. Atgādināja, ka oktobris ir rožukroņa mēnesis, kad Dievmāte īpaši gaida mūsu Rožukroņa lūgšanas.

 
 
 
***

Ražas svētki
Pateicība visiem, kas dalās augļos, talantos un sirds siltumā...


***

Jaunieši diskutē Rēzeknē

30.septembrī Rēzeknes katoļu ģimnāzijā notika Rēzeknes – Aglonas diecēzes konference. Tajā piedalījās arī Viļakas Romas katoļu draudzes jaunieši. Konferencē jaunieši diskutēja par trīs tēmām: kas ir mūsdienu jaunietis; ko jaunieši sagaida no Baznīcas un ko Baznīca sagaida no jauniešiem; kā arī apmeklēja sv. Misi Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē un kopā lūdzas Žēlsirdības kronīti.

 

 

 


***

Viļakas Romas katoļu baznīcā restaurētas divas vitrāžas

Viļakas Romas katoļu draudze ir realizējusi Leader projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija". Ir sasniegts projekta mērķis: restaurēt Viļakas Jēzus Sirds katoļu draudzes baznīcas divus vitrāžu logus dienvidu jomā, nodrošinot pakalpojuma pieejamību sabiedrībai  un ēkas saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un nostiprinot sociālekonomisku izmantošanu, turpinot organizēt vietējā un reģionālā līmeņa kultūras pasākumus. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Eur 24066,90, publiskais finansējums  Eur 21660,21, līdzfinansējumu Eur 2406,69 nodrošināja Viļakas novada dome no pašvaldības 2017.gada budžeta.

Viļakas Romas katoļu draudze pateicās restauratoriem SIA “Glassica” un restauratoram Andrim Kļavniekam par rūpīgi un atbildīgi veikto darbu un brīvprātīgajiem draudzes locekļiem, kuri palīdzēja īstenot šī projekta tehniskos darbus.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas. Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

 

***

Viļakas bērni un jaunieši iepazīst vitrāžu restaurācijas mākslu

Vitrāžu restaurācijas gaitā sadarbības partneris biedrība Viļakas Mūzikas un mākslas skola nodrošināja meistardarbnīcu topošajiem māksliniekiem, kuriem bija iespēja tikties ar restauratoru Andri Kļavnieku un pašiem ieraudzīt kā tiek restaurētas stikla vitrāžas. Mākslas skolas bērni bija ļoti pārsteigti, jo iepriekš nekad nebija redzējuši kā notiek vitrāžu restaurācija. Izstāstīt šo restaurācijas procesu ir grūti, tas ir jāredz pašu acīm kā saliec svina stieni, kas iegādāts Itālijā, ieliek stikla gabaliņu un visu kopā sakausē ar alvu. Andris Kļavnieks aicināja bērnus un jauniešus kļūt par restauratoriem, jo tas ir neaprakstāms prieks, kad ir izdevies restaurēt kādu senu vitrāžu vai arī radīt jaunu mākslas darbu. Viļakas Romas katoļu draudze pateicās restauratoriem par rūpīgi un atbildīgi veikto darbu un brīvprātīgajiem draudzes locekļiem, kuri palīdzēja īstenot šī projekta tehniskos darbus.

Šī bija Leader projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija" aktivitāte.

***

Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētki Viļakā un Aglonā

8.septembrī Romas katoļu baznīca svin Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētkus. “Kā vēsta tradīcija, Marijas vecāki Joahims un Anna bija no Dāvida cilts, no kuras bija jādzimst pasaules Glābējam. Taču abi bija jau gados, un viņiem nebija bērnu. Tomēr Dievs uzklausīja Joahima un Annas lūgšanas un, par spīti vecumam, dāvāja viņiem meitu, kas ar savu jāvārdu pieņēma Dieva gribu un kļuva par Pestītāja Māti. Jeruzalemē Jaunavas Marijas dzimšanas vieta tiek godināta jau no 6. gs.” /Avots: www.katolis.lv

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels pateicās draudzes locekļiem, kuri kuplā skaitā apmeklēja rīta sv. Misi Viļakā un kuplā skaitā devās uz Aglonu, lai piedalītos sv. Misē Aglonā un apmeklētu Aglonas Maizes muzeju.

Sprediķī Viļakā priesteris Guntars Skutels atgādināja, ka baznīca liturģiskā gada laikā svin tikai trīs dzimšanas dienas – Jēzus dzimšanu (25. decembris), svētā Jāņa Kristītāja dzimšanu (24. jūnijs) un Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanu. Lielie svētki un obligātie svētki ikvienam katolim ir trīs Marijas dienas:  1.janvāris – Vissvētākās Jaunavas Marijas  – Dieva Mātes svētki, 15.augusts – Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas un Māras zemes Karalienes svētki, 8.decembris – Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki, taču ir labi, ka atrodam laiku apmeklēt arī Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētkus, jo Marija ir žēlsirdīgā māte, kurai nereti ir vieglāk izstāstīt savas rūpes, bēdas un grēkus un lūgties, lai Marija samierina mūs ar savu dēlu. “Dosimies ar Mariju pie Jēzus,” aicināja prāvests Guntars Skutels.

 
 
***

Turpinās Viļakas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija

2017.gadā Viļakas novada dome sadarbībā ar Viļakas Romas katoļu draudzi turpina Viļakas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijas 3. posmu.  Šī posma galvenais mērķis ir veikt spēles galda un traktūras restaurāciju, lai uzlabotu Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu skaņas kvalitāti Sv. Misēs un ērģeļmūzikas koncertos un nodrošinātu kvalitatīvākus darba apstākļus ērģelniekiem. Galvenie uzdevumi ir 1) Iegādāties restaurācijas posmam nepieciešamos materiālus. 2)   Realizēt traktūras un spēles galda atvienošanu un demontāžu. Spēles galdu un pārējās detaļas nogādāt darbnīcā Rīgā. 3) Veikt spēles galda un traktūras elementu restaurāciju. 4) Veikt restaurētā spēles galda un traktūras montāžu, kā arī mehānikas regulēšanu.

Restaurācijas darbus veic ērģeļu restaurators Tālivaldis Deksnis ar savu komandu. Restauratoru brigāde augusta vidū ieradās Viļakā, lai nomontētu spēles galdu un aizvestu to uz darbnīcu Rīgā, jo uz vietas restaurācijas darbus nav iespējams veikt, jo nav iespējams pārcelt restaurācijas darbnīcu uz vairākiem mēnešiem uz Viļaku.

Kopējās 3. posma restaurācijas izmaksas ir Eur 6904,25. Valsts Kultūrkapitāla fonds projekta realizēšanai ir piešķīris Eur 3000,00 un Viļakas novada dome līdzfinansē projektu ar summu Eur 3904,25. Viļakas katoļu baznīcā dažus mēnešus dievkalpojumos neskanēs ērģeles, ir plānots, ka 3.posma restaurācijai ir jānoslēdzas līdz 2017.gada beigām.

"Aicinu draudzes locekļus būt pacietīgiem un saprotošiem, un lūgties Dievu, lai ērģeļu 3.posma restaurācija noritētu raiti un veiksmīgi," saka Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

 

 


***

Svētceļojums Viļaka – Aglona

Siguldas katoļu draudze šogad organizēja svētceļojumu no Siguldas caur Viļaku uz Aglonu. Svētceļnieku grupa 7.augustā Viļakā ieradās ar autobusu, bet tālāk ceļu turpināja kājām līdz Aglonai.  Aicinājumam pievienoties Siguldas grupai atsaucās Viļakas Romas katoļu draudzes jaunieši Diāna Šaicāne un viņas brālis Daniels. Šīs grupas maršruts bija Viļaka – Rekova – Baltinava – Kārsava –Rēzekni – Bērzgale – Aglona. Vidēji dienā nogāja 20 – 24 km, garākais posms bija pēdējā dienā, kad bija jānoiet 27 km. Jauniete Diāna Šaicāne pirmo reizi devās svētceļojumā, viņas mammai piezvanīja iestiprinātā krustmāte, draudzes vecākā un ērģelniece Inita Raginska izstāstīja par šo iespēju. Diāna un Daniels atbrauca iepazīties ar Siguldas grupu, kad viņi jau bija ieradušies Viļakā, grupas dalībnieki viņiem iepatikās un jaunieši nolēma pievienoties šai grupai, jo viņi uzsāka svētceļojumu tieši no Viļakas. “Visvairāk mani ieinteresēja tas, vai tas patiešām ir iespējams aiziet ar kājām tik tālu. Gribējās pārbaudīt sevi un savas spējas. Man ļoti patika šis svētceļojums un noteikti nākamgad atkal vēlētos doties svētceļojuma. Man nebija bail, ka sākumā grupā nevienu cilvēku nepazinu, tikai savu brāli. Visgrūtākais bija iet trešajā dienā, jo tad bija lielāks nogurums nekā citās dienās. Manam brālim arī ļoti patika svētceļojums, ieguvām jaunus draugus un brālis pēc Aglonas svētkiem ir devies piedalīties kristīgā nometnē,” priecīgi par piedzīvoto pastāstīja Diāna Šaicāne.

 ***
Krustaceļš
Sagaidot Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus, 14.augusta vakarā Viļakas Jēzus Sirds katoļu baznīcas dārzā pulcējāmies uz Krustaceļu. To vadīja Viļakas draudzes prāvests Guntars Skutels un priesteris Andris Priede no Rīgas. Dārza žogā pēc projekta paredzētas 14 krustaceļa staciju vietas, tajās bija ievietotas senās krustaceļa gleznas un pie katras no tām notika apcere. Priesteri stāstīja par Jēzus krustu un to krustu, ko nesam mēs ikviens savā dzīvē. Varējām atcerēties savus klupienus un ceļa turpināšanu, tika akcentēta piedošanas nozīme, raksturotas cilvēku savstarpējās attiecības mūsdienās, bet svarīgākā atziņa - Jēzus nāves loma mūsu pestīšanā, Viņa bezgalīgā Mīlestība, kura mūs neatstās nekad. Cilvēku rokās tramīgi plīvoja svecīšu liesmiņas, klusināti skanēja krustaceļa dziesmas, draudzi vienoja lūgšana "Tēvs mūsu..."
Katehēte Rutta

 ***

Kapusvētki sv. Mateja kapsētā Viļakā

6.augustā Viļakas novada lielākajos kapos – sv. Mateja kapsētā notika kapusvētki. Šogad Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels Sv. Misi par mūžībā aizgājušajiem piederīgajiem, kuri apglabāti sv. Mateja kapsētā Viļakā, noturēja Viļakas  Romas katoļu baznīcā. Arī nākamajos gados prāvests plāno Sv. Misi celebrēt baznīcā, lai kapsētā klātesošos uzrunātu ar Dieva vārda liturģiju, sprediķi un tad kopīgi dotos procesijā ap kapsētu.

Priesteris Guntars Skutels uzrunājot tautu kapsētā uzsvēra, ka ir svarīgi, ka mēs sakopjam savu mirušo piederīgo kapu kopiņas, bet vēl svarīgāk ir lūgties par mūžībā aizgājušajiem. Atgādināja, ka lūgšanai ir jānāk no sirds, kā arī atrodoties kapsētā jāievēro klusums, jāseko priestera lasījumiem, jāatbild un jāpiedalās procesijā dziedot un lūdzoties. Procesijas laikā pirmajā nostāšanā lūdzās par mūžībā aizgājušiem priesteriem, bīskapiem, garīdzniekiem; otrajā nostāšanā lūdzās par mūžībā aizgājušiem tēviem, mātēm un vecākiem; trešajā nostāšanā lūdzās par mūžībā aizgājušiem brāļiem, māsām, radiem, tuviniekiem, draugiem un labdariem; ceturtajā nostāšanā lūdzās par mirušajiem, kas apglabāti šajā un citās draudzes kapsētās; piektajā nostāšanā lūdzās par visiem ticīgiem nomirušiem.

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels pateicās kuplajam tuvinieku, radinieku un draugu pulkam, kuri piedalījās Sv. Misē un procesijā kapsētā. Un pateicās visiem ziedotājiem, kuri pirms kapusvētkiem un arī kapusvētku laikā ziedoja naudu baznīcas vitrāžu restaurācijai. Vienas baznīcu vitrāžas restaurācija izmaksā ir EUR 12033,45. Viļakas Romas katoļu draudze ir piesaistījusi Eur 5000,00 piedaloties Rietumu bankas izsludinātajā projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”. Pateicoties ziedotājiem un labdariem ir saziedoti jau Eur 2033,45. Lai varētu atjaunot vienu vitrāžu baznīcā ir nepieciešami vēl tikai Eur 5000,00.


   
 
 
 
 

 ***

Aicinām piedalīties talkā!

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels aicina ikvienu draudzes locekli un topošos draudzes locekļus uz talku, lai sakārtotu baznīcu un sakoptu baznīcas teritoriju Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem. Sakopšanas talka notiks ceturtdien - 2017.gada 10.augustā plkst. 9.00 (pēc rīta Sv. Mises, kas sākas plkst. 8.00).

 ***

Mākslinieki no Sanktpēterburgas koncertē Viļakas katoļu baznīcā

Sestdien, 5.augustā, Viļakas Romas katoļu baznīcā koncertēja ērģelnieki Dina Ihina un Deniss Mahaņkovs no Sanktpēterburgas. “Esmu pārsteigts, ka gados tik jauni mākslinieki ir ieguldījuši daudz darba, lai attīstītu savu talantu un jau ir koncertējuši daudzās baznīcās un koncertzālēs ne tikai Krievijā, bet arī Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā. Ikvienam no mums ir nepieciešams attīstīt un likt lietā savu talantu. Reiz dzīvoja kāds puika, kuram bija talants spēlēt ērģeles, bet puikam ļoti nepatika spēlēt. Vecākiem bērns bija jāiespiež, lai trenētos, bet puika neklausīja vecākus, dusmojās un raudāja. Vienreiz, kad puika bija piespiests kārtējo reizi trenēties, vecāki nolēma atvērt logus un aicināja cilvēkus paklausīties. Puika ļoti negribīgi, bet tomēr turpināja spēlēt. Kad viņš beidz spēlēt, pēkšņi sadzirdēja aplausus. Paskatījās ārā pa logu un redzēja daudzus cilvēkus, kuri bija sākuši klausīties viņa spēlēšanā. Daudzi cilvēki uzslavēja puiku, bija pārsteigti, ka tik mazs puika var tik daudz spēlēt un pateica puikam daudz labus vārdus. Cilvēku izteiktie pozitīvie vārdi lika aizdomāties puikam un viņš mainīja savu attieksmi un turpināja spēlēt un attīstīt savu talantu. Katram no mums Dievs ir devis kādu talantu, tikai ir jāatpazīst savi talanti, jāpilnveido tie un ar tiem jārada prieks citiem, lai ar savu talantu mēs varētu darīt labu un sasildīt cilvēku dvēseles,” koncerta sākumā uzrunāja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.
Paldies Dievam par radīto iespēju iepazīties ar tik lieliskiem māksliniekiem! Liels paldies māksliniekiem pa brīnišķīgo koncertu! Liels paldies visiem koncerta apmeklētājiem, kuri atrada laiku, lai atnāktu, klausītos, novērtētu un atbalstītu māksliniekus!
Rakstu par koncertu lasiet www.vilaka.lv.

 ***

Svētceļojums Viļaka – Aglona

Siguldas katoļu draudze šogad organizē svētceļojumu no Viļakas. Aicināti pievienoties arī  Viļakas draudzes locekļi! Maršruts (no 7. – 15.augustam): Viļaka – Rekova – Baltinava – Kārsava – Bērzgale – Rozentova – Aglona (ceļš kājām), dalības maksa no Viļakas 20,00 Eur, pieteikties zvanot pa tālr. 26432154 (Inga) līdz 30.jūlijam.  Svētceļojumā pavadīs priesteri Rihards Rasnacis, Aleksandrs Stepanovs un Guntars Skutels.

 ***

Tautas krustaceļš arī Viļakā

Visiem tiem, kuriem nav iespējams apmeklēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinības Aglonā 13., 14. un 15.augustā laipni aicināti piedalīties krusta ceļā Viļakā 14.augustā plkst. 20.00 un V. J. Marijas Debesīs Uzņemšanas svētkos (obligātas svinības). 15.augustā - Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā, Euharistiskā procesija, un Sv.Mise plkst. 14.00 Liepnas baznīcā.

***5.augustā Ērģeļmūzikas koncerts Viļakas katoļu baznīcā

28.jūlijā Ērģeļmūzikas koncerts Viļakas luterāņu baznīcā

***

Viļakas draudzes bērni piedalās kristīgās aktivitātēs

Jūlija pirmajā pusē Viļakas zēni piedalījās kristīgo skautu organizācijas pasākumos, kas notika Kurzemes pusē, apciemoja Kolku, Kolkas ragu un Mazirbi. Apmeklēja Kolkas Jūras zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcu un Mazirbes evaņģēliski luterisko baznīcu, mācījās lībiešu valodu, lūdzās lūgšanas, piedalījās Sv.Misēs un citos sportiskos pasākumos.
Jūlija vidū Viļakas Romas katoļu draudzes bērni un jaunieši piedalās kristīgās aktivitātēs Ludzā. Dalībnieki piedalījās dziedāšanās stundās, apgūstot skaistas baznīcas dziesmas, mācījās liturģiju, gatavoja koncertu, kas notika 21.jūlijā plkst. 17.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā. Koncertā piedalījās bērni un jaunieši no Viļakas, Ludzas un Aglonas. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels apliecināja, ka bērni ar lielu degsmi un aizrautību darīja dažādas aktivitātēs Ludzā. "Bērni darīja visu no sirds, bija gatavi nākt iepazīties un atvērties ar Jēzu Kristu. Bērnība ir sākums, kad tiek veidota ticības atmiņa, veidojas pieredze ticības ceļā. Aicinu paņemt rokās rožukroni un lūgties! Dievs dod man drosmi, Dievs palīdzi man kļūt labam, Dievs palīdzi man būt stipram, Dievs palīdzi man darīt visu no sirds, Dievs esi man blakus!" teica priesteris Guntars Skutels.


 

***


***

Koncerts– lūgšana

Šogad īpaši skaista pilngadniekiem no Medņevas, Susāju un Žīguru pagastiem bija Sv. Mise, jo tajā dziedāja un muzicēja Viktorija no Izvaltas, Anna un Jānis no Preiļiem. Jaunieši pilngadniekus, viņu viesus un citus interesentus gaidīja Viļakas Romas katoļu baznīcā jau no plkst. 17.00, ienākot baznīcā bija iespējams dzirdēt jauniešu koncertu – veltītu kā lūgšanu un pateicību Dievam. Jaunieši taustiņu, vijoles un ģitāras pavadījumā dziedāja kristīgas dziesmas, iemīļotas dziesmas svētceļniekiem un kopienas Tezē brāļu sarakstītās dziesmas. Lūgšanas un muzikālais pavadījums turpinājās arī Sv. Misē. Viktorija, Anna un Jānis bija gatavi muzicēt pat līdz pieciem rītā un ir atvērti muzicēt arī citreiz Viļakā.

 
 
 
***


***

Valsts kultūras pieminekļu glābšanas programma piešķir finansējumu Viļakai

Viļakas Romas katoļu baznīca ir parakstījusi līgumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par finansējuma saņemšanu Viļakas katoļu baznīcas viena loga vitrāžas restaurācijai. No valsts kultūras pieminekļu glābšanas programmas ir piešķirti Eur 12000,00. Viena loga vitrāžas restaurācija izmaksā Eur 12033,45, Viļakas Romas katoļu draudze nodrošinās līdzfinansējumu Eur 33,45.
Tā kā Viļakas draudze saņēma arī Eur 5000,00 atbalstu no Rietumu bankas vitrāžas restaurācijai, tad, pateicoties Dievam un cilvēku lūgšanām, ļoti ceram, ka izdosies atjaunot četras vēl nerestaurētās vitrāžas baznīcas labajā logu rindā. Mums kopā ir jāpiesaista tikai Eur 7033,45, neliela daļa no šīs summas jau ir savākta. Liels paldies visiem, kuri jau ir ziedojuši vitrāžu restaurācijai!!!


***

Mūžībā aizgājis ilggadējs  baznīcas ministrants Leonards Babāns

Kungs ir muna gaisma un muns glōbējs. (Ps 27, 1)

Dziļi skumstam, zaudējot Viļakas Romas katoļu baznīcas  ilggadējo ministrantu un priesteru palīgu Leonardu Babānu, un izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem. Mūžīgā gaisma, lai viņam atspīd mūžam!!! Priesteru ekzekviju dziedājums par Leonarda Babāna dvēseli būs ceturtdien, 6.jūlijā, plkst. 10.00 un atvadu dievkalpojums plkst. 11.00.

Viļakas Romas katoļu draudze un prāvests Guntars Skutels

***

Draudzes svētki

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes vislielākie svētki ir Vissvētās Jēzus Sirds svētki, jo ikvienai draudzei lieli svētki ir dienas, kuru titulvārdā ir nodēvēta baznīca un tās svētie aizbildņi. Šogad Vissvētā Jēzus Sirds svētkus svinēja 23.jūnijā, šo lielo svētku datumu skaita no Lieldienām, tāpēc katru gadu Vissvētā Jēzus Sirds svētki tiek svinēti citā datumā (tāpat kā Lieldienas).

Viļakas katoļu draudzei bija iespēja izdzīvot trīs skaistas svētku dienas, piedaloties adorācijā, apmeklējot Svētās Mises, piektdien un svētdien ņemot dalību Euharistiskajā procesijā, kā arī daloties kopīgā agapē - maltītē.

23.jūnijā Viļakā viesojās jauniesvētītais priesteris Valters Vārpsalietis, pēc dievkalpojuma visiem bija iespēja saņemt īpašo svētību no jaunā priestera. Draudzes prāvests Guntars Skutels un jaunais dziedātājs Markuss Mednis kā apsveikuma dziesmu jaunajam priesterim nodziedāja dziesmu “Strūga”, atgādinot, ka priestera aicinājums ir īpašs aicinājums un ne jau visus Dievs aicina kļūt par dvēseļu zvejniekiem. 24.jūnijā visi, kuri neskatoties uz līgo nakti, bija ieradušies uz Svēto Misi, noklausījās Rīgas garīgā semināra profesora, priestera Andra Priedes izsmeļošo sprediķi par Jāņa Kristītāju piedzimšanu un viņa īpašo dzīves misiju, kas noslēdza un piepildīja Vecās derības pravietojumus un sagatavoja ceļu Jēzus atnākšanai. Simboliski saslēdzot laika ritējumu, ka pēc Jāņu dienas naktis paliek īsākas un īsākas, pēc Jēzus piedzimšanas Ziemassvētkos tās paliek garākas un garākas. 25.jūnijā draudzes prāvests Guntars Skutels draudzes locekļiem un viesiem nodeva pateicību no priestera Valtera Vārpsalieša par saviļņojošo uzņemšanu Viļakā, kurš teicis, ka šeit varējis sajust cilvēku sirds siltumu un uzsvēra, ka Vissvētās Jēzus Sirds svētki mums atgādina, ka dzīves centrā ir mūsu sirds, ko neskatoties uz dzīves vētrām, uzliktajām nastām, mēs saglabājām sirsnīgu un mīlestību pilnu sirdi pret ikvienu cilvēku. “Jo sirds ir dzīvības avots, kur mēs ņemam spēku ticēt un dzīvot tālāk. Jēzus sirds ir mūsu patvērums, Jēzus vēlas, lai mēs ieejam šajā mīlestības patvērumā. Cilvēks var darīt daudzas lietas, bet ja darbi netiks darīti no  sirds, tad augļi nebūs tik lieli, ja cilvēki ikvienā darbā ieliek sirds mīlestību, tad saņems daudz žēlastību no Dieva,” teica priesteris Guntars Skutels.


***


***

Jauniešu tikšanās Aglonā

Trešdien, 14.jūnijā Viļakas Romas katoļu draudzes jaunieši Līga, Emma, Kristiāns un draudzes prāvests Guntars Skutels piedalījās tradicionālajā jauniešu tikšanās, lai kopā lūgtos, atpūstos un slavētu Kungu. Aglonas Romas katoļu draudze un māsa Daniela organizēja pasākumu ar kopīgām iepazīšanās spēlēm,  Sv. Misi, kura tiešraidē tika translēta Latgales Radio ēterā, katehēzi un orientēšanās spēli pa Aglonas baziliku. Šoreiz kopā pulcējās ap 40 dalībniekiem, jauniešus visvairāk ir uzrunājusi Sv. Mise Latvijas svētvietā – Aglonas bazilikā. Nākamā tikšanās ir plānota Maltā, kur bērnus un jauniešus uzņems Rozentovas Romas katoļu draudze un priesteris Rinalds Broks. Gaidīsim ielūgumu uz šo pasākumu!!!

 

***

Višķu draudzes koris Viļakā

“Sirsnīgs paldies Višķu Romas katoļu draudzes korim par dziedāšanu Svētajā Misē 11.jūnijā Viļakā, īpašs paldies kora vadītājai Martai Bicānei un ērģelniecei Jacintai Ciganovičai. Ceru, ka Viļakas Romas katoļu draudzes koris dosies atbildes vizītē uz Višķiem. Man bija patiess prieks dzirdēt Dienvidlatgales latgalisko izrunu, ticu, ka mūsu sadarbības turpināsies. Višķu draudzes kora dalībnieki bija pārsteigti, ka Viļakā ir daudzas vietas, kuras ir nepieciešams apmeklēt un secināja, ka visu vienā reizē nav iespējams apskatīt! Viļakas draudze, gaidiet arī citus vasaras pārsteigumus un viesus, kuri apmeklēs Viļakas katoļu baznīcu šovasar,” teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

 

***


***

Baznīcu nakts Viļakas draudzē

“Vispirms pateicība Dievam! Un no sirds izsaku savu sajūsmu un sūtu pateicību visiem, kas organizēja, vadīja grupiņas, darbojās ar bērniem, pārraudzīja radošās darbnīcas, rūpējās par agapi, tīrīja, dekorēja, lūdzās, uzstājās, dziedāja un tik dažādos veidos iededzināja sirdi un juta līdzi! Paldies visiem, kas apmeklēja šo pasākumu un bija kopā garīgi! Aivaram un Ievai Lapšāniem paldies par pieskārienu dvēselei...” pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Daudzajiem pasākuma Baznīcu nakts apmeklētājiem bija iespējams atklāt, kas slēpās zem interesantajiem radošo darbnīcu nosaukumiem kā "Restaurē baznīcas vitrāžu", "Satausti savu lūgšanu", "Izveido debesu iemītnieku", "Nogaršo paradīzes dzērienu" un piedalīties izzinošajās ekskursijās "Septiņas pēdas zem zemes”, "Iepazīstot debesis uz zemes" un "Uz mākoņa maliņas", kā arī dzirdēt eņģeļu balsis, sajust pieskārienu dvēselei un satikties ar Dievu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***

Maija dziedājumi Viļakas novadā

Aicinājumam uzaicināt uz maija dziedājumiem Viļakas Romas katoļu draudzes prāvestu atsaucās Medņevas pagasta Loduma, Aizpurves, Viduču, Brontu, Skandīnes, Slotukalna, Lāšku, Bahmatovas ciemu iedzīvotāji, Vecumu pagasta Borisovas un Robežnieku ciemu iedzīvotāji, Susāju pagasta Geinovas, Egļevas, Ilziņu, Kravaļu, Meirovas, Peisu, Susāju, Svilpovas ciemu iedzīvotāji, kā arī prāvests Guntars Skutels piedalījās maija dziedājumos arī Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā un Žīguru kultūras namā, jo Žīguru ciemā nav krucifiksa.

"Esmu priecīgs, ka man bija iespēja dzirdēt autentiskus dziedājumus, ierakstīju pat dziesmas, kuru melodijas man bija mazāk zināmas vai nezināmas. Lai arī priesterim ir daudz pienākumu, man prioritāte bija iepazīt savu draudzi, ciemus, kur tie atrodas, kādi cilvēki tur dzīvo, kā saglabā ticību, kāda ir izpratne un tradīcija par maija dziedājumiem. Sagatavoju arī speciālās “značkas”, lai cilvēkiem būtu iespēja izvilkt kādu uzdevumu maija mēnesim. Iesvētīju arī divus atjaunotos krustus - Medņevas pagasta Bahmatovas ciemā un Susāju pagasta Peisu  ciemā Pateicos visiem iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam un paši aicināja mani dziedāt kopā ar viņiem,” savas sajūtas atklāja prāvests Guntars Skutels.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Peisu ciema krusts
 Bahmatovas ciema krusts


 
 

 

 
***
 
 


Programma Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā – 2017.gada 2.jūnijā

 17.50  Baznīcas zvanu skaņas  Vienota aktivitāte visās baznīcās
18.00 Garīgās mūzikas koncerts „Eņģeļa balss skanējums” - Viktorijas Agneses Vancānes un Anastasijas Jevstigņejevas koncerts
 18.50  Svētā Mise
 Svētā Mise, dzied Viļakas Romas katoļu baznīcas koris
 19.40  Agape  Mirklis dažādu aromātu izgaršošanai

 20.00
 
Izzinošās ekskursijas

"Septiņas pēdas zem zemes”
"Iepazīstot debesis uz zemes"
"Uz mākoņa maliņas"

 21.00  Lūgšana  “Mūsu Tēvs debesīs”, vienota aktivitāte
 21.05  Radošās darbnīcas "Restaurē baznīcas vitrāžu"
"Satausti savu lūgšanu"
"Izveido debesu iemītnieku"
"Nogaršo paradīzes dzērienu"
 22.00  Dvēseles koncerts  „Mūzikas skaņu pieskāriens dvēselei” – Ievas un Aivara Lapšānu izpildījumā
23.00   Meditācijas  „Tikšanās ar Dievu”

***

Piedalies baznīcas vitrāžas logu restaurācijā!!!

 Vēl pavisam nedaudz palicis, lai Viļakas Romas katoļu baznīcā būtu restaurētas pilnībā visas logu vitrāžas.  Kopš 2004.gada Viļakas Romas katoļu draudze mērķtiecīgi strādā pie vitrāžu restaurācijas, kad izstrādāja Viļakas Romas katoļu baznīcas restaurācijas programmu. Laika posmā no 2006 -2011.gadam draudze ir piesaistījusi finanšu līdzekļi vitrāžu restaurācijai: no Valsts Kultūrkapitāla fonda Eur 32014,62 (33,62%), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Eur 10386,96 (10,91%), Valsts investīciju programmas Eur 21343,08 (22,41%), ziedojumos Eur 12440,17 (13,06 %) un 2011.gadā realizējām Leader projektu ““Gotikas rozes” – Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija” - Eur 19035,18 (20%) – pa šo laiku ir restaurētas 5 vitrāžas kreisajā pusē, 3 vitrāžas altāra daļā un viena lielāka vitrāža labajā pusē pie Sv. Jāzepa altāra. 

2017.gadā ir piesaistīti finanšu līdzekļi divu vitrāžu restaurācijai labajā baznīcas pusē - atbalstīs projekts Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija" (Leader projekts, finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)). Šīs divas vitrāžas par summu Eur 24066,90 ir plānots restaurēt līdz 2017.gada beigām.

Viļakas Romas katoļu draudze piedalījās Rietumu bankas izsludinātajā projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”, iesniedzot projektu par vienas vitrāžas atjaunošanu labajā pusē, kuras izmaksas ir EUR 12033,45. Esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka Rietumu banka ir atbalstījusi Viļakas draudzes iesniegto projektu piešķirot tās īstenošanā Eur 5000,00 (maksimālo summu, ko paredzēja konkursa nolikums), lai pilnībā atjaunotu vitrāžu ir nepieciešams līdzfinansēt projektu ar Eur 7033,45.

Palīdzi labo nodomu īstenošanā!!! Ieliec arī Tu savu stikla gabaliņu lielajā logu vitrāžā, noziedojot kaut Eur 1,00 vitrāžas restaurācijai.

Ziedojumu konts:
Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Reģ.nr.: 90000450413
Konts: LV55PARX0006685190018
AS Citadele banka
SWIFT kods: PARXLV22
Ziedojuma mērķis: Viļakas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācijai


***
Suitu sievas koncertā Viļakā
28.aprīlī Viļakas Romas katoļu baznīcā dziesmās Dieva godam vienojās Latgale un Kurzeme, jo Viļakas etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte” viesos bija uzaicinājis suitu sievu kolektīvu no Jūrkalnes.  Koncertu atklāja Abrenītes dziedātās dziesmas latgaliešu un latviešu valodā. Kopā pāris dziesmas ar baltajām Abrenes sievām dziedāja arī Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.  Staltās un majestātiskās kurzemnieces -suitu sievas saviļņoja klausītājus gan Viļakas baznīcā, gan klausītājus Latvijā un pat Itālijā, kuri, pateicoties modernajām tehnoloģijām un priestera Guntara Skutela pārraidītajām tiešraidēm sociālajā tīklā Facebook, varēja sekot līdzi koncertam Viļakā.
“Jūrkalnes katoļu draudzē astoņus gadus kalpoja brīnišķīgs prāvests Andris Vasiļevskis. Pateicoties viņam mums suitos pasaule sagriezās ar kājām gaisā. Ja visu laiku baznīcā dziedāja grāmatās rakstītās dziesmas un piespēlēja ērģeles, tad vienreiz priesteris Andris sacīja, kāpēc afrikāņi var dejot, var dziedāt dažādas dziesmas baznīcā? Un viņš mums uzdeva jautājumu, kāpēc Jūs negribat dziedāt savas tautas mūziku baznīcā - domājot, suitu burdonu, suitu velkošās skaņas. Priesteris Andris teicis, ja Jūs to nevariet dziedāt Svētajā misē, tad Jūs neesiet suiti. Sākumā mēs domājām, ka prāvests no mums prasa neiespējamo, kā tas ir dziedāt baznīcā ēēeee un āaā skaņas. Pēc kāda laiciņa mēs tomēr bijām gatavas dziedāt arī Svētajā misē, mūs pat uzaicināja dziedāt Aglonā lielajā Svētajā misē.  Sākumā domājām, ko gan varēsim nodziedāt, ja mums ir tikai divas dziesmas, bet strādājām divas nedēļas katru dienu un mēs pirmo nakts Svēto misi nodziedājām, tā jau 6 gadus dziedam Aglonas svētkos. Prāvests Andris teica tā,  dziediet savu tautas mūziku un mēs sekojam prāvesta padomam. Mēs ticam un dziedam Dieva godam,” atklāja Jūrkalnes suitu sievu vadītāja Ilga Leimane.
Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels saka lielu paldies visiem koncerta apmeklētājiem, arī virtuālajiem klausītājiem par labajiem vārdiem un dedzīgo atbalstu,  paldies Abrenītei par draudzības saišu stiprināšanā ar Kurzemi un suitu sievām par skanīgajām dziesmām un nebaudīšanos doties pāri visai Latvijai, lai prezentētu suitu tradicionālo dziedāšanu arī Latgalē!
 
 
 
 
***
 

Priecājaties Kungā!

Lieldienu nedēļā Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels apmeklēja Viduču pamatskolu, kur tikās ar 1. – 4. klases skolēniem un Viļakas pamatskolu, kur satikās ar 1. – 5. klases audzēkņiem. Prāvests bērniem pastāstīja  par Lieldienās piedzīvotajiem brīnumiem un atgādināja,  ka “Dievs Viņu uzmodināja no mirušajiem, un mēs esam tā liecinieki.” (Apd 3, 15) un aicināja priecāties – “Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties!” (F 4, 4) Prāvests dāvināja bērniem prieka dāvanas!

 ***Kristus ir Augšāmcēlies!

“Priecīgus, dedzīgus, sirsnīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! Pateicos Viļakas un Liepnas Romas katoļu draudzes locekļiem un ikvienai personai, kura iesaistījās, lai Lielās nedēļas svētkus mēs visi kopā izdzīvotu īpašā vienotībā un īpaši skaisti, paļāvībā un ticībā Dievam! Paldies visiem, kuri piedalījās baznīcas sakopšanas talkās un svētku dekorāciju sagatavošanā. Paldies visiem, kuri piedalījās Krusta ceļā Lielajā piektdienā pa Viļakas pilsētu! Paldies visiem, kuri lūdzās pie Jēzus kapa un paldies visiem, kuri bija liecinieki Kristus augšāmcelšanās svētku Vigilijā!” pateicās Viļakas, Liepnas katoļu draudžu prāvests Guntars Skutels.

 
 
 
 
 
 
***


 

 Tikšanās Žīguru pamatskolā un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē

Mēs lūdzam, dāvā mums garu, kas atsakās no tieksmes uz ļaunu. Dāvā mums tīru sirdsapziņu un patiesas domas. Dāvā mums sirdi, kas Dieva un cilvēku mīlestības piepildīta. Amen.” /no koptu liturģijas/. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels gavēņa laikā apmeklēja Žīguru pamatskolu, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli, lai tiktos ar bērniem un jauniešiem un pastāstītu par Lieldienu svētkiem, ka Lieldienas ir Augšāmcelšanās svētki, kur Jēzus mira par mūsu grēkiem un augšāmcēlās, lai mēs dzīvotu mūžīgai dzīvei. Prāvests ir priecīgs tikties ar bērniem, lai atbildētu uz viņu jautājumiem. Bērniem par šīm tikšanās reizēm atgādinās nelielas dāvaniņas.


***

 

Krusta ceļš Viļakas pilsētā

Aicinām Viļakas katoļu draudzes locekļus, Viļakas pilsētas un novada iedzīvotājus, ikvienu interesentu doties krusta ceļā pa Viļakas pilsētu, kas notiks Lielajā piektdienā 14.aprīlī.

Sākums plkst. 18.30 Eržepoles ielā  61 (no Viļakas pareizticīgo baznīcas).

***
 

Sakopjam baznīcas teritoriju!

Marta beigās un aprīļa sākumā Viļakas katoļu draudzes ticīgie centīgi sakopa teritoriju ap Viļakas katoļu baznīcu. “Liels paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem! Kopā mēs varam paveikt daudz! Pateicos par piedalīšanos pavasara talkās! Aicinu arī turpmāk būt tik pat atsaucīgiem, lai baznīcas teritorija būtu sakopta arī vasaras sezonā”, pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***
 

Pieminam komunistiskā genocīda upurus

24.martā Vecumu stacijā pie piemiņas vietas un Viļakas kultūras namā  notika pasākums komunistiskā genocīda upuriem, kuri 1949.gada 25.martā tika izsūtīta uz Sibīriju.  Tika izsūtīti visi ģimenes locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija mājās,  rezultātā no Baltijas valstīm 28,6 % no izsūtītajiem bija bērni līdz 16 gadu vecumam. Pateicoties ticībai Dievam un patriotismam pret dzimteni, izsūtītie atgriezās mājās Latvijā. Ar rakstu par piemiņas pasākumu, aicinām iepazīties Viļakas novada pašvaldības mājas lapā.

***
 


Nomodā par Latvijas brīvību

2. martā Viļakā, Kultūras un radošo industriju centrā, pulcējās Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, Viļakas novada pašvaldības darbinieki, Viļakas novada iedzīvotāji, delegācijas no Viļāniem, Rēzeknes, Preiļiem un citiem novadiem, viesi no Rīgas un tālākie pasākuma dalībnieki no Ventspils, lai piedalītos Stompaku kaujas atceres pasākumā un pēc izglītojošām lekcijām dotos uz Stompaku kauju norises partizānu mītnes vietu dabas liegumā “Stompaku purvi”. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels uzsvēra, ka baznīcas pamatvērtības ir brīvība, mīlestība, tiesības ticēt, pielūgt Dievu, būt saimniekam savā zemē un to apstrādāt. Lai cik ilgi cilvēki pastāvētu uz zemes, grēcīguma dēļ vienmēr būs kara draudi. Bet cilvēki ir aicināti augt savstarpējā mīlestībā. Ar rakstu un foto galeriju iepazīties šeit.

***
 

Viļakas Romas katoļu baznīcā restaurēs divus vitrāžu logus

Viļakas Romas katoļu draudze turpinās restaurēt vitrāžu logus katoļu baznīcā. Ir saņemts atbalsts Leader projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija" īstenošanai. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Eur 24066,90, publiskais finansējums Eur 21660,21, līdzfinansējumu Eur 2406,69 nodrošinās Viļakas novada dome no pašvaldības 2017. gada budžeta. Projektu realizēs līdz šī gada beigām.
Restaurācijas darbus veiks SIA “Glassica” un restaurators Andris Kļavnieks. Viļakas Romas katoļu draudze pateicas visiem vitrāžas darbu atbalstītājiem, jo vitrāžu restaurāciju uzsāka 2004. gadā, saņemot Valsts Kultūrkapitāla fonda, ziedotāju un pašvaldības atbalstu. Cerams, ka kopīgiem spēkiem, piesaistot projektu un ziedotāju atbalstu, izdosies restaurēt visus vitrāžas logus Viļakas Romas katoļu baznīcā.

Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.


***
 

Bērni un jaunieši iemīlēja Ludzu

Sestdien, 4. februārī, notika bērnu un jauniešu kristīgā tikšanās, kuru organizēja Ludzas Romas katoļu draudze un māsas no Euharistiskās Jēzus māsu kongregācijas. Šī bija jau septītā šāda tikšanās Latgalē, kurā piedalījās ap 150 dalībnieku no Ludzas, Viļakas, Šķilbēnu, Baltinavas, Balvu, Daugavpils un Krāslavas Romas katoļu draudzēm.  Jautrajās iepazīšanās spēlēs, interesantajās meistardarbnīcās, mierīgajā Tezē lūgšanā un Svētajā Misē piedalījās arī 14 Viļakas katoļu draudzes bērni un jaunieši, un priesteri Guntars Skutels un Felikss Šneveļs. Skatīt pasākuma foto galeriju.


Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583

PRĀVESTS - Guntars Skutels, tālr.:29522542