jakubminaru@gmail.com

|||| |||| ||||

"corealities"

- -  -   -    -     -       -        -         -            -              -                 -                      -


//eng

SPECTRUM12

(Below there is attempt to interpret the problem by text as a mainstream form of communication. Color is more natural for, that’s not based on such complicated lossy construction for the possibility of communication such as text.)

Philosophy:

Find your own range of an a priori relations, so you were able to characterize or organize your situation around with this range (ie the situation in yourself).

Such a search is difficult in that the discovered relations must be as much as possible your own without any inter-communication, without any agents (direct relationinnerside-outerside, ideal form: innerside, that’s not meant only as an attempt to opt out of all habits, thus to suppress the memory as the dominant component of decision making, but also to take a stance for everything having instinctive roots, for all that is necessity, thus not only sexuality but also eating, breathing, relationships with parentsand others. /outerside, after what has already been presented, it's in its simplest terms a place, conditions without the intervention of our structure, the structure of human thought, maybe it's quite all what reveals to us its principle, but surely also what we have not begun to touch yet.

All things constantly dying, ie. there is constant conflict of human (human is a systém, a machine)  against those other systems (waste /death is a result of that conflict, this is the natural update). Here is necessary to know the status of the wolf, so that we were able to more effectivaly resist to avoid becoming merely a recycling.

Wolf is the component to support its own principle, the system. However such support to try be as free as possible, even to collaborate with foreign system, with urging system in Wolf’s proximity. Although it is an uncomfortable schizophrenia so it is also for survival to maintain relationships with Wolf’s original system, becouse there had yet been found any hint of guideline in this material level how to opt out of such principal and in favor of what.

Our Wolf discovered that the “how to opt out of principal and in favor of what” is defective approach. Be a wolf is really means  to positively adopt our own system, its own spectrum, to keep diplomacy among systems, ie to transfer an unrecognized and unknown from system to system. To globalize, ie. to outwit over all constrained agents and urging inner systems, but do not harm.  To encourage systems to achieve your level (cause you yourself are instrument) and you could have them on a same level to compare your personal soul. Soul as an own spectrum of a priori relations, which survives from risk of extinction and light of renaissance and dies with stagnation.

After that the range, number 12 here, is individually, so freely determined number of different views of the Word, of the inner and outer research. The lower that number, the more superficial and more aggressive life. The higher that number, the although more thorough life, but with greater potenciál of self-destruction, since such spectrum brings only a slight movement, a nugatory energy at the level of temporality (even slowly, for the world of connoisseur). Author of the text allows after achieving of convincing results in one number of approaches to arbitrary change this number.

The Painter:

I have jointed The Philosophy SPECTRUM into my own life in colors.


//cz

SPEKTRUM12

(Níže pokus o výklad problému textem jako mainstreamovou sdělovací formou. Barva je přirozenější, nevychází z tak složité ztrátové konstrukce pro možnost sdělení jako text.)

Filozofie:

Najdi si svůj rozsah a priory vztahů tak, abys tímto rozsahem byl schopen charakterizovat či si uspořádat situaci kolem sebe (tj. situaci v sobě).

Takové hledání je obtížné v tom, že nalezené vztahy musí být co nejvíce tvé bez mezi-sdělení, prostředku (přímý vztah vnitřek-vnějšek, ideální podoba: vnitřek, není myšleno jen jako pokus vyvázat se ze všech návyků, tedy potlačit paměť jako dominantní složku rozhodování, ale též zaujmout postoj ke všemu, co má pudové kořeny, co je nutností, tedy nejen sexualita, ale i stravování, dýchání, vztah k rodičům ad. /vnějšek, po tom, co již bylo deklamováno, je to nejjednodušeji řečeno místo, stav bez zásahu naší, lidské struktury myšlení, možná je to zcela vše, co nám odhalí svůj princip, ale jistě také to, čeho jsme se zatím nezačali dotýkat.

Všechny věci neustále umírají, tzn. je tu neustálý střed člověka (člověk jako systém, stroj)  s těmi ostatními systémy (ze střetu vzejde odpad, smrt – přirozená aktualizace) a abychom byli schopni se účinněji bránit a nestali se pouze recyklací, je třeba poznat roli vlka.

Vlk jako článek, co podporuje vlastní princip, systém. Avšak podpora tím, že se ze systému snaží co nejvíce vysvobodit, až kolaborovat se systémem cizím v blízkosti naléhajícím. I když jde o nepříjemnou schizofrenii, je pro vlka, aby přežil, nutností udržovat vztahy se svým původním systémem, protože v rovině materiální dosud ani v náznaku nenašel vodítko, jak se z tohoto principu vyvázat a ve prospěch čeho.

„Jak se z principu vyvázat a ve prospěch čeho“ je vadný postup, zjistil vlk. Být vlkem totiž znamená pozitivně přijmout vlastní systém, vlastní spektrum, provádět diplomacii mezi systémy, tedy přenášet ze systému do systému nepoznané, neznámé. Globalizovat, tzn. vyzrát nad všemi vnucenými prostředky a vnucovanými mezisystémy, avšak neškodit jim, „podporovat“ je, aby dosáhly tvé úrovně (neboť ty sám jsi prostředkem) a mohl jsi s nimi v rovnocenném soupeření porovnávat osobní duši, tedy vlastní spektrum a-priory vztahů, jež přežívá rizikem zániku a světlem obrody a umírá stagnací.

Rozsah, zde číslo 12, je poté osobně, tedy svobodně určený počet odlišných nahlížení na svět, na výzkum vnitřku a vnějšku. Čím nižší číslo, tím povrchnější a agresivnější život. Čím vyšší číslo, tím sice důkladnější život, ale s větším potenciálem sebedestrukce, neboť takové spektrum přináší jen nepatrný pohyb, nicotnou energii na úrovni temporálií (i pomaleji, tedy svět fajnšmekra). Autor textu připouští po dosažení přesvědčivých výsledků v jednom počtu přístupů tento počet libovolně proměnit.

 

Malíř:

Zapojil jsem filozofii SPEKTRUM do svého života skrze barvu.

 

 - -  -   -    -     -       -        -         -            -              -                 -                      -

 MANIFESTO DEL M-WPC