nyheter

Muslimer ønsker å bestemme hva Nordmenn får servert fra den offentlige spise menyen

posted Jun 22, 2014, 8:58 AM by .   [ updated Nov 2, 2016, 8:06 AM ]

Muslimer bruker stadig og i økende grad sine krigsmotiver fra Koranen til å klage over Norske demokratiske forhold. Denne gangen gjelder det igjen å kreve at alle retter på menyen spesialtilapsses for muslimer som ikke inneholder svinekjøtt for på den måten tvinge det Norske samfunnet til å fjerne Svinekjøtt i alle offentlige menyer og retter og for å bøye seg for islam.
http://www.nord24.no/nyheter/article7429486.ece

Denne krigs metoden sikrer at god og sunn svinekjøtt fjernes fra Norsk mat, samtidig som det da vil resultere at det vil bli redusert produksjon av sin svinekjøtt i Norge, og som igjen gjør at det hindrer Nordmenn også i private hjem til å kjøpe sunt og godt svinekjøtt, slik vi her i Norge har gjort i århundrer.

Metoden brukes av islam for å kontrollere at alle i samfunnet innordner seg etter Islam som har som mål å styre Norge og vesten mot et anti-demokratisk sharia styrt fascist styre ut fra Koranen med mål om å opphøye islam over alle andre og bare tillate verdimessig omvendt tankegang av muslimer. Alle andre grupper og siviliasjoner skal undertrykkes og til sist utryddes. Dette kommer senere i prosessen.
Terroristen Stoltenberg fjernet Jesus og statsrelgionen fra Norske lover 21. mai.2012

posted Apr 14, 2012, 12:19 PM by .   [ updated Nov 2, 2016, 8:06 AM ]

Den 21.mai.2012 ble grunnloven endret av terroristen Stoltenberg i samarbeid med de sittende sviker partier i stortinget, til tross til store protester fra folket.

Grunnloven ble endret der målet til Stoltenberg hele tiden har vært å fjerne alle lover hvor Jesus er nevnt, for å gjøre Norge klart for det hedenske og barbariske Islam. Dette ønsker han for å lure
inn mer islamisme og barbarisme slik at det Norske etniske folk lettere skal utryddes når muslimene via høye fødsels og innvandringstall overtar.

I neste omgang er det krossen i flaget vårt og på riksvåpenet i lillegg til helldidagene som vil stå for tur for terroristen Stoltenberg og med hjelp av venstreekstreme.

Selv Kongen som skulle vokte og beskytte grunnloven og statsrelgionen la seg flat for terroristen og løftet ikke en finger for å beskytte den evangelisk-lutherske religion for fremtiden, slik våre forfedre hadde gitt han utvidede rettigheter og adgang til etter grunnlovens paragraf (§) 4, § 21 og § 22 for å beskytte grunnloven,før endringen fant sted.

Sviker Kong Harald kan eller vil aldri kunne gjenvinne sin tillitt til folket etter dette. Det beste er om sviker Kong Harald går av i skam for sine forfedre og i respekt for det store sviket han har begått for folk og land. Det finnes inget større svik en dette og det skal kommende generasjoner få vite, om det finnes noe samlet Norsk rike etter dette.

Bibelen forteller at våre politikere og ledere alle skal gå andre veier og verdier en den som leder til GUD(Jesus) og de skal gjøre klart for Sharia lederne fra Østen
http://sites.google.com/site/veientilgud/nyheter/6

Kong Harald har dermed med all tydelighet vist at han ikke er den folkekongen som Kong Olav var, men en den største forrædere ved siden av Stoltenberg.
Grunnloven som han skulle beskytte,velsigne og redde folket har de ødelagt, og de som skulle vokte den med sine liv, har glemt sin oppgave.

Lovene som den korrupte terroristen Stolteberg endret i mai 2012 er:

§ 2. tidligere:
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.
Endret til:
“Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.”

Kommentar:

Selv om folk allerede har rett til fri relgionsutøvelse så nedgraderer man her den evangelisk-lutherske Religion fra å være statens offentlige relgion til å bli folkerelgion og overfører resten av ordlyden fra bokstav A i grunnloven til § 16 lenger ned, som i neste fase kan fjernes uten beskyttelse når de muslimske flertallet er mange nok til å overta.
Hatet er så stort mot Jesus at han frataes all ære for å ha gitt oss våre verdier og hedenismen og humanistene som har fått ta del i friheten sidestilles nå plutselig uten legitimitet med Jesus vår skaper og GUD og innbygerene oppfordres ikke lenger til å oppdra sine barn i
den evangelisk-lutherske protestantiske religion. Forfallet blir en endelig realitet også i lovverket.

§ 4 tidligere:
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne. “
Endret til:
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion.
Kommentar:
Her er Kongens rett til håndheve og beskytte den evangelisk-lutherske religion tatt bort slik at avkristninga til den korrupte terroristen Stoltenberg kan fortsette

§ 16 tidligere:
"Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer."
Endret til:
“Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje.”
Kommentar:
Her ser vi som nevn at den evangelisk-lutherske Religion er nedgradert fra å  være statsrelgion til å være folkrelgion på lik linje med andre, mens Normer og verdier ikke lenger er viktig. Man kan nå lære å drepe,lyge,bedra, misbruke barn,utøve selvjustis gjennom Islam's hovedlærebok Koranen inntil man har makt nok til å utøve det.

§ 12. tidligere og endres til:
"Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindste syv andre Medlemmer"

Dette ledd oppheves:
"Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion."

 Kongen fordeler Forretningerne iblandt Statsraadets Medlemmer saaledes, som han det for tjenligt eragter. Til at tage Sæde i Statsraadet kan Kongen ved overordentlige Leiligheder, foruden Statsraadets sædvanlige Medlemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun ingen Medlemmer af Storthinget"
Kommentar:
Her fjerner man andre ledd(avsnitt) i ordlyden som har sikret at halvparten av politikerne i Kongens statsråd er Kristne. Dette er et av de viktigste punktene fordi våre forfedre viste at ved at mist halparten av Kongens statsråd er Kristne så vil disse kunne bidra med kunnskap og visdom fra GUD(Jesus) vis åndelig kontakt og dermed beskytte kongeriket. Nå er all beskyttelse fjernet. GUD(Jesus) har ikke lenger kontakt med det Norske regjering og kan ikke hjelpe dem.§ 21 og 22 Oppheves

§ 21.
Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militære Embedsmænd. Disse skulle, før Beskikkelse finder Sted, sværge eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed og Troskab; dog kunne de Embedsmænd der ei ere norske Borgere, ved Lov fritages for denne Pligt. De kongelige Prinser maa ei beklæde civile Embeder.

 § 22.
Statsministeren og de øvrige Statsraadets Medlemmer samt Statssekretærene kunne, uden foregaaende Dom, afskediges af Kongen, efterat han derom har hørt Statsraadets Betænkning. Det samme gjælder for de Embedsmænd, som ere ansatte ved Statsraadets Kontorer eller ved Diplomatiet eller Konsulatvæsenet, civile og geistlige Overøvrigheds-Personer, Regimenters og andre militære Korpsers Chefer, Kommandanter i Fæstninger og Høistbefalende paa Krigsskibe. Hvorvidt Pension bør tilstaaes de saaledes afskedigede Embedsmænd, afgjøres af det næste Storthing. Imidlertid nyde de to Trediedele af deres forhen havte Gage.

Andre Embedsmænd kunne ikkun suspenderes af Kongen, og skulle da strax tiltales for Domstolene, men de maa ei, uden efter Dom, afsættes, ei heller, mod deres Vilje, forflyttes.

Alle Embedsmænd kunne, uden foregaaende Dom, afskediges, naar de have naaet en ved Lov fastsat Aldersgrænse. Det kan bestemmes ved Lov at visse Embedsmænd, der ei ere Dommere, kunne udnævnes paa Aaremaal.

Kommentar:
Den korrupte terroristen Stoltenberg fjerner her Kongens makt til å kreve at politikere erkjenner troskap og lydighet til nasjonen og gir prisene lov til drive private firmaer, bla.
Den korrupte terroristen Stoltenberg fjerner også Kongens makt til å avsette Statsministeren, og andre parti og statsrådsmedlemmer m.m.


Kapittel A endres overskrifte fra Om Statsformen og Religionen til: Om Statsformen
Kommentar:
Her fjerner den korrupte terroristen Stoltenberg den Kristne relgionen som høyeste,viktigste og første punkt i grunnlovens bokstav A, også fordi den er nedgradert.

Kapittel B endres fra. Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie.
Kapittel B endres til:  Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie og om Religionen.
Kommentar:
underordenet ubetydelig endring.

Kilder:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2007-2008/inns-200708-287/?lvl=0

Kirkeforliket:
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Kirke/Kirkeforliket_Horingsnotat.pdf

Norske lover på nett:
http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#1

Anbefaler alle å også å lese:

Endringen betyr at vi ikke lenger har en kristen forankring:
http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=19293

Det arrogante Stortinget - 13000 underskrifter ikke verdsatt:
http://idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=20772

Ludvig Nessa: AP vil fjerne korset
http://www.frie-ytringer.com/2012/04/08/ludvig-nessa-ap-vil-fjerne-korset/


Første Januar 2012 er Norges kirkegårder historie grunnet islamisering:
https://sites.google.com/site/stoppjens/nyheter/120

Stoltenberg vil sidestille islam med kristendommen i Grunnloven
http://sites.google.com/site/fiavnorge/nyheter/73

Grunnlovsforandringen 21. mai fjerner Jesus:
http://www.idag.no/ledere-oppslag.php3?ID=20734

STOPP JENS STOLTENBERG'S AVKRISTNING OG FJERNING VÅR NORSKE KULTURARV,VERDIER OG TRADISJONER
http://sites.google.com/site/stoppjens/08

Hva er følgene av å ”fjerne” § 2 i Grunnloven:
http://www.kommentar-avisa.no/Gjestekommentarer/Gjestekommentarer-2010/Hva_er_foelgene_av_aa_fjerne_paragraf_2%20i_Grunnloven-10.05.2010.htm

Du tror kanskje det ikke har noe å si at vi kutter ut den den evangelisk-lutherske protestantiske religion som statsrelgion, da tar du mektig feil.
Islam er totalt omvendt våre verdier i handling,tilbeding og praksis,men viste du at den Katolske Kirken har mange hedensk ritualer som Bibelen forbyr,f.eks kyssing av bilder,krussifiks
og det at de liberaliserer homofili, noe vår evangelisk-lutherske protestantiske religion ikke støtter korrekt etter Bibelen.
Dette viste våre forfedre som forbudte den Katolske Kirken i over 300 år
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_katolske_kirke_i_Norge

Norge nedgraderer statsrelgionen mens Islam styrker sin barbariske og hedenske avguds ideologi:
https://sites.google.com/site/islamiseringsmagasinet/nyheter/7/nasjonen-Norge-grunnlovs-selvmord

Den evangelisk-lutherske kirke:
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_evangelisk-lutherske_kirke
 
Profilert advokat Brynjar Østgård som tidligere har vært dommer langer ut mot det han mener er "myndighetenes radering av norsk kultur":
http://www.itromso.no/nyheter/article517385.ece

GUD's(Jesus) velsignelse over landet vil forsvinne og Norge i likhet med andre vestlige land som har glemt vår skaper, der vil oppblomsrtingen stagnere og forfallet blomstre i samme grad som den allerede har gjort det parallellt med med at folket har glemt sin skaper GUD(Jesus) og åndeligheten til han.

Den Islamske Sharialoven står over Norsk lov

posted Apr 14, 2012, 10:49 AM by .   [ updated Nov 2, 2016, 8:05 AM ]

Den Islamske Sharialoven stå over norsk lov sier muslimen Zahid Mukhtar som har sittet i  Islamsk Råd i en rekke år. Hvorfor tar ikke Norske myndigheter dette alvorlig, der er jo målet dems
og alle fødselsstatistikker og innvandrings tall fra statistisk sentralbyrå viser at det vil skje.
http://www.nettavisen.no/304755.html

I praksis betyr dette at når muslimer blir ansatt i politiet eller andre høyt strategisk og politiske stillinger e.l og er mange nok til å trenere, ignorere eller se bort fra Norsk lov uten betydelige konsevenser, så vil de se bort fra Norske lover,vedtekter og regler og følge Islamske Sharia lover som er målet til alle som kaller seg muslimer. 

Islamske sharia lover er bygget på Koranen og har som endelig mål å utrydde alle andre ideologier og relgioner borsett i fra Islam. Ifølge Koranen har kunn muslimer rett til å leve, og
de blir sett på som en ære for muslimer å kvitte seg med alt som ikke er islamsk.

Islamske sharialover:
https://sites.google.com/site/muslimskbedrag/sharia

Det mangler ikke på ordrer om hvordan man skal forfølge likvvidere,myrder og utrydde [ikke muslimer] i Koranen, men det i spesielt vers som i Koranen 18:102 - 103, at vi virkelig forstår hvorfor muslimer aldri kan godta Norske lover som er totalt motsatt av de islamske barbariske sharia lovene

Koranen 18:102 - 103; eller [ her ];
"Tror de vantro [ikke muslimene] virkelig at de kan bytte ut meg [Muhammad eller hans Allah] med mine slaver[ muslimske tjenere]. Se!. Vi har forberedt helvete som oppholdsted for de vantro[ikke muslimer]. Si, skal vi fortelle om hvem som er de største taperne med hensyn på deres gjerninger."
[ Dette verset bekrefter ordrene til muslimer om at de aldri skal akseptere sine ledere eller andre, dersom de ikke følger Muhammads eller Allah's ord i Koranen til punkt og prikke,for viss de gjør det er dømmes de til de verste taperne, som igjen viser at, alle våre  forhandlinsgrunder med muslimene på Vestbredden og Gaza, i Irak, Iran, Afghanistan osv, bare har vært og alltid vil være et forgjeves spill for galleriet, som aldri kan løses sålenge våre kunnskapsløse ledere ikke vil kjøpe og lese en ekte Koran utgave til ca. kr. 120,-, men istedet bruker milliarder av våre skattepenger,gjennom 40 år til å dekke krigsugifter til en ideologi hvor islam og muslimer aldri kan eller vil være i stand til å forhandle med ekte instensjoner. Det viser også at Stoltenberg,Støre og andre medspillere snarest bør arresteres og stilles til ansvar for å ha brakt denne fascist ideologien inn i Norge. Det samme bør skje med Obama og andre vestlige ledere som har vært med på dette.].


Uten svin og alkohol er nordmenn verdens beste muslimer

posted Nov 29, 2011, 1:58 PM by Helene Gustavsen   [ updated Nov 2, 2016, 8:05 AM by . ]

Mitt håp er at om femten år vil Norge i likhet med USA se en 2. generasjons innvandrer[muslim] i jobben som statsminister, sier den 63 årige muslimen Ghufoor Butt som heller ikke legger skjul på at at han vil forby homofil, ilegge straff for tegninger av Muhammed og bytte ut muslim terroristene som sto bak 11.september.2001 med Konspirasjonsteorier om Jøder som en begynnelse.
http://www.dagbladet.no/2009/04/19/nyheter/stortingsvalget_2009/politikk/innenriks/regjeringen/5783633/

Ideologien Islam og muslimer har allerede i over 1500 år brukt ulike metoder på å infiltrere [ikke muslimske] demokratier på før de overtar makten og omdanner Kristne eller andre sækulære stater til undertrykkende regimer som forfølger,dreper og utrydder [ikke muslimer].

Ta et vitenskapelig Lydkurs i Islam og lær det virkelige islam å kjenne:
https://sites.google.com/site/muslimskbedrag/05/01

Se noen av de virkelige barbariske resultatene av islam rundt omkrig i Norge og i verden:

I Verden:
https://sites.google.com/site/muslimskbedrag/resultatv

I Norge:
http://sites.google.com/site/muslimskbedrag/11
Vil ha Norge som islamsk stat

posted Nov 29, 2011, 11:27 AM by Helene Gustavsen   [ updated Nov 2, 2016, 8:05 AM by . ]

Sheikh Omar Bakri Muhammad vil gjøre Norge til en islamsk stat, styrt etter sharia-lovene
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=4749071

Dette er ingen fundamentale, ekstreme eller radikale muslimer, dette er ekte muslimer som handler fullt i tråd med Koranen og Sharia lovene etter vor mye makt de har til å utøve sin fascisme:

Les hva hvordan islam og muslimer gjennom sine islamske Sharia lover vil sikre utryddelse av [ikke muslimer] i Norge når de er mange nok eller har nok makt i Norge, og hvordan dette praktiseres i muslimske land i dag:
https://sites.google.com/site/kunnskapsarsenalet/shariahandboken

Les noen av virkningene av denne djevelskapen i Norge og Verden forøvrig

I Verden:
https://sites.google.com/site/muslimskbedrag/resultatv

I Norge:
http://sites.google.com/site/muslimskbedrag/11


Ta et vitenskapelig Lydkurs i Islam og lær det virkelige islam å kjenne:
https://sites.google.com/site/muslimskbedrag/05/01

Når Norge blir muslimsk skal Oslo hete Medina

posted Jun 8, 2011, 7:10 AM by Helene Gustavsen   [ updated Nov 2, 2016, 8:05 AM by . ]

- Oslo skal hete Medina - - Verden - Aftenposten.no
Norge er ett av de første målene for den islamske revolusjonen. Det islamske befrielsespartiet vil at Oslo skal omdøpes til Medina, bekrefter Norge i dag

MUFerne får varig opphold i Norge

posted Jun 8, 2011, 6:20 AM by Helene Gustavsen   [ updated Nov 2, 2016, 8:05 AM by . ]

MUFerne får varig opphold i Norge
08.Juni 2011
http://www.tv2.no/play/nyheter/innenriks/c2/siste/?progId=472821

Arbeids- og inkluderingsdepartementet meddeler i en pressemelding datert 13. juli 2009 at irakere med midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening, som kom til Norge på slutten av 1990-tallet - såkalte MUFere - nå kan søke om oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig opphold.

I rundskrivet fra departementet heter det at:

Beslutningen (...) har sin bakgrunn i en erkjennelse av at gruppen har vært i Norge over tid og dermed har fått en faktisk tilknytning til Norge og at myndighetene (...) har gitt dem en forventning om å få bli i Norge.

Som kjent konkluderte en granskningskommisjon (Graver-utvalget) i 2006 med at UDI hadde gjennomført en lovstridig praksis ved å gi oppholdstillatelse til irakerne, hvilket resulterte i Manuela Ramin-Osmundsens fratreden som UDI-direktør.

Beslutningen gjelder MUFere som fikk opphold i 2005 og 2006 og som senere ikke har fått fornyet tillatelsen, samt MUFere som fikk stilt sin sak i bero før UDI fattet vedtak (som følge av oppstyret i direktoratet), selv om vedtaket på et senere tidspunkt medførte avslag!

Det kan også tilføyes at MUFerne har pådratt seg et særdeles dårlig rykte som følge av omfattende identitetsfusk, pengesvindel og grove trusler mot UDI-ansatte. Det er også kjent at flere MUFere på eget initiativ har reist tilbake til Irak både midlertidig og permanent.

Den skandaløse MUF-saken kulminerer altså nå med at departementet for alle praktiske formål gir samtlige gjenværende MUFere varig opphold i Norge med garantert mulighet for familiegjenforening - og således gir nok et bidrag til at islamiseringen går sin seiersgang over vårt land.

Irakerne er en av de største gruppen utlendinger i Norge.

Der bor 20 000 irakere til Norge, 85 % av dem er kommet etter 1998.
3100 kom via FN, 6700 har kommet som "asylsøkere" og 6100 har kommet på "genforening".

1110 irakere har giftet seg etter at de kom til Norge, 15 % har giftet seg med norske, resten har giftet seg med utlendinger.

Kilde: http://www.ssb.no/emner/02/rapp_200729/main.html


De fleste irakere ble gitt "Midlertidig opphold Uten rett til Familiegjenforening" (MUF), men dette var et politisk skalkeskjul overfor velgerne for det politiske mål var å gi så mange som mulig permanent opphold i Norge. Dette ble klart demonstrert da politikernes løpegutter i UDI innvilget både familiegjenforening og permanent opphold til MUFene, uten at dette åpent var klarert politisk.


Nå er det åpnet ukentlig flyavgang mellom Gardermoen og Nord-Irak og irakerne strømmer til ferietilbudet, det er fullbokkede fly. Fra før av går det direktefly fra både Sverige og Danmark.

Men politikerne hevder fremdeles, via UD, at det er farlig i Irak!

Kilde: http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=594665


Det norske folk må være utrolig lettlurt som tillater velferdssøkende permanent opphold her, selv om det nærmest garanterer at 80 % av irakerne stemmer sosialistisk! det finnes altså 40 millioner reelle flyktninger ute i verden, men norske politikere prioriterer altså å bruke 100 milliarder årlig på import av noen få tusen til Norge og de sier vi (som vil bremse asylimporten og heller vil gi hjelp i nærmeste trygge område) er de umenneskelige!
 
Les også:
NHO slakter de rødgrønnes lek med vår fremtid:
https://sites.google.com/site/islamiseringsmagasinet/nyheter/1

NHO slakter de rødgrønnes lek med vår fremtid

posted Jun 8, 2011, 6:12 AM by Helene Gustavsen   [ updated Nov 2, 2016, 8:05 AM by . ]

Regjeringen ignorerer innvandringsalarmen
http://www.dagbladet.no/2011/05/24/nyheter/politikk/innenriks/arbeiderpartiet/16629613/

Bare frem mot 2015 vil andelen innvandrere i befolkningen fordobles, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Andelen unge med bakgrunn fra den tredje verden vil vokse sterkt.

Deltar ikke
Denne gruppen, spesielt den mannlige halvdel, har store problemer med å komme seg gjennom utdanningssystemet. Fra før av har innvandrere fra ikke-vestlige land langt lavere yrkesdeltagelse enn den etnisk norske befolkningen. Så langt er det lite som tyder på at dette endres til det bedre, snarere tvert i mot.
Denne utviklingen vil i tid sammenfalle med eldrebølgen i den etnisk norske befolkningen. Arbeidslivet og norsk økonomi vil havne i kryssilden fra en stadig eldre norsk befolkning og en sterkt økende innvandrerbefolkning med lav yrkesdeltagelse og høyt trygdeforbruk.

Resultatet blir et fall i andelen sysselsatte i Norge. En reduksjon av arbeidsstyrken med syv prosent tilsvarer tapet av hele oljeformuen. At det kan skje, kan ikke utelukkes, fremgår det av NHOs egne beregninger.

Dansk omen
I Danmark er det noen flere innvandrere fra den tredje verden enn i Norge. Samtidig er yrkesdeltagelsen til denne gruppen enda lavere enn her. En dansk tenketank har foretatt det den hevder er et forsiktig anslag av innvandrernes bidrag til det danske samfunnet. Resultatet er mellom minus 30 og minus 50 milliarder kroner hvert eneste år.

Noen tilsvarende undersøkelse er aldri gjort i Norge. Men professor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo sier til Horisont at innvandrernes bidrag til økonomien antakelig også i Norge er negativt.

Storesletten sier at sannsynligheten for at en innvandrer kommer i arbeid og blir der, avhenger av opprinnelseslandet. Innvandringen til Norge de siste år har vært sterkest nettopp fra de land der innvandrerne har de svakeste kvalifikasjoner.

- Å ta inn innvandrere med lav utdannelse, fører ingen steds hen. Vi kan ikke fortsette den innvandringspolitikken vi har ført, sier Storesletten.

Slakter innvandringspolitikken
NHO-ekspertene Kenneth Stien, Torill Lødemel og Baard Meidell Johannesen retter i en egen artikkel en bredside mot den tenkning som har preget norsk innvandringspolitikk de siste årene. Stikk i strid med hva mange politikere fra skiftende regjeringer har sagt de siste tiår, er det ikke slik at problemet med eldrebølgen kan løses gjennom masseinnvandring. Økt innvandring vil i beste fall bare forskyve den demografiske krisen vi før eller siden vil møte.

Imidlertid er perspektivet for Norges del mye mørkere enn som så: I Norge er de sosiale godene mange og lønningene for ukvalifisert arbeidskraft blant de høyeste i verden. Samtidig er lønningene for høyt kvalifisert arbeidskraft lave, og skattene er høye. En innvandrer som får bosettingstillatelse i Norge, får del i et omfattende velferdssystem.

Samlet fører dette til at fortrinnsvis personer med lav utdannelse og kvalifikasjoner søker seg til Norge. Tilgjengelig statistikk viser at det er en klar sammenheng mellom utdanning fra hjemlandet og yrkesdeltagelse i Norge - jo lavere utdanning, desto lavere yrkesdeltagelse. Hva norsk arbeidsliv trenger, er høyt kvalifiserte arbeidstakere. Men de kommer ikke.

Går man inn i utdannelsesstatistikken, viser det seg at 40 prosent av innvandrerelevene som begynte videregående opplæring i 1999, avbrøt utdannelsen i løpet av fem år. Denne gruppen vil ha størst vanskelighet for å skaffe seg jobb senere i livet. - Vi er i ferd med å få en gruppe unge, både med norsk og utenlandsk bakgrunn. som går rett ut i en trygdeordning uten noen gang å ha vært innom arbeidslivet, skriver de tre.

1-8 of 8