nyheter‎ > ‎

Terroristen Stoltenberg fjernet Jesus og statsrelgionen fra Norske lover 21. mai.2012

posted Apr 14, 2012, 12:19 PM by .   [ updated Nov 2, 2016, 8:06 AM ]
Den 21.mai.2012 ble grunnloven endret av terroristen Stoltenberg i samarbeid med de sittende sviker partier i stortinget, til tross til store protester fra folket.

Grunnloven ble endret der målet til Stoltenberg hele tiden har vært å fjerne alle lover hvor Jesus er nevnt, for å gjøre Norge klart for det hedenske og barbariske Islam. Dette ønsker han for å lure
inn mer islamisme og barbarisme slik at det Norske etniske folk lettere skal utryddes når muslimene via høye fødsels og innvandringstall overtar.

I neste omgang er det krossen i flaget vårt og på riksvåpenet i lillegg til helldidagene som vil stå for tur for terroristen Stoltenberg og med hjelp av venstreekstreme.

Selv Kongen som skulle vokte og beskytte grunnloven og statsrelgionen la seg flat for terroristen og løftet ikke en finger for å beskytte den evangelisk-lutherske religion for fremtiden, slik våre forfedre hadde gitt han utvidede rettigheter og adgang til etter grunnlovens paragraf (§) 4, § 21 og § 22 for å beskytte grunnloven,før endringen fant sted.

Sviker Kong Harald kan eller vil aldri kunne gjenvinne sin tillitt til folket etter dette. Det beste er om sviker Kong Harald går av i skam for sine forfedre og i respekt for det store sviket han har begått for folk og land. Det finnes inget større svik en dette og det skal kommende generasjoner få vite, om det finnes noe samlet Norsk rike etter dette.

Bibelen forteller at våre politikere og ledere alle skal gå andre veier og verdier en den som leder til GUD(Jesus) og de skal gjøre klart for Sharia lederne fra Østen
http://sites.google.com/site/veientilgud/nyheter/6

Kong Harald har dermed med all tydelighet vist at han ikke er den folkekongen som Kong Olav var, men en den største forrædere ved siden av Stoltenberg.
Grunnloven som han skulle beskytte,velsigne og redde folket har de ødelagt, og de som skulle vokte den med sine liv, har glemt sin oppgave.

Lovene som den korrupte terroristen Stolteberg endret i mai 2012 er:

§ 2. tidligere:
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.
Endret til:
“Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne.”

Kommentar:

Selv om folk allerede har rett til fri relgionsutøvelse så nedgraderer man her den evangelisk-lutherske Religion fra å være statens offentlige relgion til å bli folkerelgion og overfører resten av ordlyden fra bokstav A i grunnloven til § 16 lenger ned, som i neste fase kan fjernes uten beskyttelse når de muslimske flertallet er mange nok til å overta.
Hatet er så stort mot Jesus at han frataes all ære for å ha gitt oss våre verdier og hedenismen og humanistene som har fått ta del i friheten sidestilles nå plutselig uten legitimitet med Jesus vår skaper og GUD og innbygerene oppfordres ikke lenger til å oppdra sine barn i
den evangelisk-lutherske protestantiske religion. Forfallet blir en endelig realitet også i lovverket.

§ 4 tidligere:
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne. “
Endret til:
Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion.
Kommentar:
Her er Kongens rett til håndheve og beskytte den evangelisk-lutherske religion tatt bort slik at avkristninga til den korrupte terroristen Stoltenberg kan fortsette

§ 16 tidligere:
"Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer."
Endret til:
“Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje.”
Kommentar:
Her ser vi som nevn at den evangelisk-lutherske Religion er nedgradert fra å  være statsrelgion til å være folkrelgion på lik linje med andre, mens Normer og verdier ikke lenger er viktig. Man kan nå lære å drepe,lyge,bedra, misbruke barn,utøve selvjustis gjennom Islam's hovedlærebok Koranen inntil man har makt nok til å utøve det.

§ 12. tidligere og endres til:
"Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindste syv andre Medlemmer"

Dette ledd oppheves:
"Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion."

 Kongen fordeler Forretningerne iblandt Statsraadets Medlemmer saaledes, som han det for tjenligt eragter. Til at tage Sæde i Statsraadet kan Kongen ved overordentlige Leiligheder, foruden Statsraadets sædvanlige Medlemmer, tilkalde andre norske Borgere, kun ingen Medlemmer af Storthinget"
Kommentar:
Her fjerner man andre ledd(avsnitt) i ordlyden som har sikret at halvparten av politikerne i Kongens statsråd er Kristne. Dette er et av de viktigste punktene fordi våre forfedre viste at ved at mist halparten av Kongens statsråd er Kristne så vil disse kunne bidra med kunnskap og visdom fra GUD(Jesus) vis åndelig kontakt og dermed beskytte kongeriket. Nå er all beskyttelse fjernet. GUD(Jesus) har ikke lenger kontakt med det Norske regjering og kan ikke hjelpe dem.§ 21 og 22 Oppheves

§ 21.
Kongen vælger og beskikker, efter at have hørt sit Statsraad, alle civile, geistlige og militære Embedsmænd. Disse skulle, før Beskikkelse finder Sted, sværge eller, hvis de ved Lov ere fritagne for Edsaflæggelse, høitideligen tilsige Konstitutionen og Kongen Lydighed og Troskab; dog kunne de Embedsmænd der ei ere norske Borgere, ved Lov fritages for denne Pligt. De kongelige Prinser maa ei beklæde civile Embeder.

 § 22.
Statsministeren og de øvrige Statsraadets Medlemmer samt Statssekretærene kunne, uden foregaaende Dom, afskediges af Kongen, efterat han derom har hørt Statsraadets Betænkning. Det samme gjælder for de Embedsmænd, som ere ansatte ved Statsraadets Kontorer eller ved Diplomatiet eller Konsulatvæsenet, civile og geistlige Overøvrigheds-Personer, Regimenters og andre militære Korpsers Chefer, Kommandanter i Fæstninger og Høistbefalende paa Krigsskibe. Hvorvidt Pension bør tilstaaes de saaledes afskedigede Embedsmænd, afgjøres af det næste Storthing. Imidlertid nyde de to Trediedele af deres forhen havte Gage.

Andre Embedsmænd kunne ikkun suspenderes af Kongen, og skulle da strax tiltales for Domstolene, men de maa ei, uden efter Dom, afsættes, ei heller, mod deres Vilje, forflyttes.

Alle Embedsmænd kunne, uden foregaaende Dom, afskediges, naar de have naaet en ved Lov fastsat Aldersgrænse. Det kan bestemmes ved Lov at visse Embedsmænd, der ei ere Dommere, kunne udnævnes paa Aaremaal.

Kommentar:
Den korrupte terroristen Stoltenberg fjerner her Kongens makt til å kreve at politikere erkjenner troskap og lydighet til nasjonen og gir prisene lov til drive private firmaer, bla.
Den korrupte terroristen Stoltenberg fjerner også Kongens makt til å avsette Statsministeren, og andre parti og statsrådsmedlemmer m.m.


Kapittel A endres overskrifte fra Om Statsformen og Religionen til: Om Statsformen
Kommentar:
Her fjerner den korrupte terroristen Stoltenberg den Kristne relgionen som høyeste,viktigste og første punkt i grunnlovens bokstav A, også fordi den er nedgradert.

Kapittel B endres fra. Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie.
Kapittel B endres til:  Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie og om Religionen.
Kommentar:
underordenet ubetydelig endring.

Kilder:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2007-2008/inns-200708-287/?lvl=0

Kirkeforliket:
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Kirke/Kirkeforliket_Horingsnotat.pdf

Norske lover på nett:
http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#1

Anbefaler alle å også å lese:

Endringen betyr at vi ikke lenger har en kristen forankring:
http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=19293

Det arrogante Stortinget - 13000 underskrifter ikke verdsatt:
http://idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=20772

Ludvig Nessa: AP vil fjerne korset
http://www.frie-ytringer.com/2012/04/08/ludvig-nessa-ap-vil-fjerne-korset/


Første Januar 2012 er Norges kirkegårder historie grunnet islamisering:
https://sites.google.com/site/stoppjens/nyheter/120

Stoltenberg vil sidestille islam med kristendommen i Grunnloven
http://sites.google.com/site/fiavnorge/nyheter/73

Grunnlovsforandringen 21. mai fjerner Jesus:
http://www.idag.no/ledere-oppslag.php3?ID=20734

STOPP JENS STOLTENBERG'S AVKRISTNING OG FJERNING VÅR NORSKE KULTURARV,VERDIER OG TRADISJONER
http://sites.google.com/site/stoppjens/08

Hva er følgene av å ”fjerne” § 2 i Grunnloven:
http://www.kommentar-avisa.no/Gjestekommentarer/Gjestekommentarer-2010/Hva_er_foelgene_av_aa_fjerne_paragraf_2%20i_Grunnloven-10.05.2010.htm

Du tror kanskje det ikke har noe å si at vi kutter ut den den evangelisk-lutherske protestantiske religion som statsrelgion, da tar du mektig feil.
Islam er totalt omvendt våre verdier i handling,tilbeding og praksis,men viste du at den Katolske Kirken har mange hedensk ritualer som Bibelen forbyr,f.eks kyssing av bilder,krussifiks
og det at de liberaliserer homofili, noe vår evangelisk-lutherske protestantiske religion ikke støtter korrekt etter Bibelen.
Dette viste våre forfedre som forbudte den Katolske Kirken i over 300 år
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_katolske_kirke_i_Norge

Norge nedgraderer statsrelgionen mens Islam styrker sin barbariske og hedenske avguds ideologi:
https://sites.google.com/site/islamiseringsmagasinet/nyheter/7/nasjonen-Norge-grunnlovs-selvmord

Den evangelisk-lutherske kirke:
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_evangelisk-lutherske_kirke
 
Profilert advokat Brynjar Østgård som tidligere har vært dommer langer ut mot det han mener er "myndighetenes radering av norsk kultur":
http://www.itromso.no/nyheter/article517385.ece

GUD's(Jesus) velsignelse over landet vil forsvinne og Norge i likhet med andre vestlige land som har glemt vår skaper, der vil oppblomsrtingen stagnere og forfallet blomstre i samme grad som den allerede har gjort det parallellt med med at folket har glemt sin skaper GUD(Jesus) og åndeligheten til han.
Comments