Косаківська Ірина Василівна — завідувач відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність біофізика. Доктор біологічних наук. Професор. Дисертаційна робота „Фізіолого-біохімічні механізми адаптації рослин до стресів”. Відомий дослідник в галузі фізіології стресів і адаптації, автор 190 наукових публікацій, у т. ч. двох одноосібних монографій. У результаті проведених досліджень отримано переконливі свідчення того, що зміни в біосинтезі білків, їх ферментативній активності та фітогормональному балансі є взаємопов'язаними та взаємообумовленими, а фізіолого–біохімічні механізми адаптації рослин до стресів базуються на пристосувальних змінах білкових макромолекул та фітогормонів. Обґрунтована можливість використання білків та фітогормонів в якості біомаркерів при вивченні рослин з різними типами екологічних стратегій. Підготувала одного доктора та трьох кандидатів біологічних наук, здійснює наукове керівництво двома аспірантами. Член редакційної ради Українського ботанічного журналу. Член Українського Товариства Фізіологів рослин і Українського Ботанічного Товариства, член Федерації Європейських Товариств рослинних біологів. Член Спеціалізованих Вчених рад при Національному Університеті імені Тараса Шевченка та Інституті фізіології рослин і генетики НАН України.


Вибрані публікації:

Косаківська І.В. Фізіолого–біохімічні основи адаптації рослин до стресів. – К.: Сталь, 2003. – 191 с.

Косаківська І.В., Голов’янко І.В. Адаптація рослин: біосинтез та функції стресових білків // Український фітоценологічний збірник, 2006, сер. С, вип. 24, с. 3-17.

Колупаєв Ю.Є., Мусатенко Л.І., Косаківська І.В., Карпець Ю.В. Вплив саліцилової кислоти і фітогормонів на теплостійкість сім’ядолей Cucumis sativus L. у зв'язку зі зрушеннями прооксидантно-антиоксидантної рівноваги // Укр. бот. журн., 2006, т. 63, № 6, с. 837-844.

Косаківська І.В., Головянко І.В. Вплив температурних стресів на вміст та електрофоретичний спектр білків різних органів Phaseolus vulgaris L. і Zea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2007, 2 (11), с. 58–63.

Moshynets E., Kordium V., Vasilivetska M., Kosakivska I. A new conception of closed space contamination // 58th Int. Astronautically Congress, 24-28.09.2007, Hyderabad, India, paper number IAC-07-A1.6.03.

Косаковская И.В. Стрессовые белки растений. – Київ: Інститут ботаніки НАН України, В-во Українського фітосоціологічного центру, 2008. – 151 с.

Колупаєв Ю.Є., Косаківська І.В. Роль сигнальних систем і фітогормонів у реалізації стресових реакцій рослин // Укр. бот. журнал, 2008, т. 65, №3, с. 418-430.

Kosakivska I.V. Biomarkers of plants with different types of ecological strategies // Gen. Appl. Plant Physiol., Special Issue, 2008, v.34 (1-2), р.113-126.

Kosakivska I.V., Klymchuk D.O., Negretzky V.A., Bluma D.A., Ustinova A.Yu. Stress proteins and ultrastructural characteristics of leaf cells of plants with different types of ecological strategies // Gen. Appl. Plant Physiol., Special Issue, 2008, v. 34 (3-4), p. 405-418.

Kolupaev Yu.Ye., Karpets Yu.V., Kosakivska I.V. The importance of reactive oxygen species in the induction of plant resistance to heat stress // Gen. Appl. Plant Physiol. Special Issue, 2008, v. 34 (3-4), p. 251-266.

Kosakivska I.V. Stress proteins and Rubisco activity of tropical plants in space research // 59th Int. Astronautically Congress, 29.09.-03.10. 2008, Glasgow, Scotland, UK, paper number IAC-08.A1.5.2.

Косаковская И.В., Климчук Д.А., Демиревская К., Блюма Д.А., Устинова А.Ю. Влияние стрессовых температур на электрофоретический спектр белков и ультраструктуру клеток листьев растений разных типов экологических стратегий // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2010, вип. 1 (19), c. 34-43.

Мошинец Е.В., Бруне Ж., Рымарь С.Е., Косаковская И.В., Поттерс Г. Выделение и идентификация эндофитных бактерий из растений бамбука (Phyllostachys и Fargesia) // Мікробіологія і біотехнологія, 2010, №4, p. 44 – 57.

Мошинець О.В., Шпильова С.П., Спайрс Е.Д., Косаківська І.В. Фітосфера Brasica napus L. як екологічна ніша для Pseudomonas fluorescens SBW25 // Доповіді НАН України, 2010, № 12, с.150-153.

Мошинец Е.В., Шпилевая С.П., Косаковская И.В., Kордюм В.А., Поттерс Г. Применение модифицированного метода Холодного для изучения эндофитных сообществ бамбука in situ // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2011, 1 (22), с. 96–104.

Косаківська І.В., Блюма Д.А., Устінова А.Ю., Деміревська К. Вплив температурних стресів на кількісні та якісні характеристики білків ріпаку Brassica napus var. oleifera // Физиол. и биохим. культ. раст., 2011, т. 43, № 6, с. 492–497.

Косаківська І.В., Контурська О.О., Устінова А.Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази в листках рослин різних типів екологічних стратегій // Укр. бот. журн., 2011, т. 68, № 6, с. 883-889.

Климчук Д.О., Косаківська І.В., Акімов Ю.М., Щербатюк М.М., Воробйова Т.В. Структурно-функціональні особливості клітин листків суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії низької позитивної температури // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2011, 3 (24), с.15-24.

Косаківська І.В., Цимбалюк Т.І., Цимбалюк З.М. Порівняльне вивчення пилкових зерен рослин-галофітів із різними типами екологічних стратегій // Біологічні системи (Вісник Чернів. ун-ту), 2011, т.3, вип.4, с. 408-413.

Simova-Stoilova L., Kostadinova A., Nenkova R., Demirevska K., Kosakivska I. Comparative study on the drought response of four plant species differ in ecological adaptive strategies // Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 2011, v. 64, № 11, p.1657-1664.

Косаковская И.В., Гришко В.Н., Сыщиков Д.В., Иванова А. Продукты перекисного окисления липидов, биоантиоксиданты — глутатион и аскорбиновая кислота галофитов Salsola soda L., Glaucium flavum Crambs. и Euphorbia peplus L. // Інтродукція рослин, 2012, №1, с.72-77.

Климчук Д.О., Косаківська І.В., Акімов Ю.М., Щербатюк М.М., Воробйова Т.В. Структурно-функціональні особливості листків клітин суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії високої температури // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2012, 2 (26), с. 61-70.

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Устінова А.Ю., Скатерна Т.Д., Деміревська К. Вплив температурного режиму на активність ліпоксигенази проростків ріпаку Brassica napus var. Oleifera // Доповіді НАН України, 2012, №6, с. 134-137.

Косаківська І.В. Реакція протеому рослин на абіотичні стресові впливи // Физиология и биохимия культ. растений, 2012, т. 44, № 5, с.389-398.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на вміст абсцизової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій // Укр. бот. журн., 2012, т. 69, №6, с. 926-933.

Косаківська І.В., Негрецький В.А., Рахметов Д.Б., Ковзун О.І., Пушкарьов В.М., Устінова А.Ю. Вплив гіпо- та гіпертермії на вміст нуклеїнових кислот у рослин з різними типами екологічних стратегій // Інтродукція рослин, 2013, №1, с. 102-108. 

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на вміст індоліл-3-оцтової кислоти у рослин із різними типами екологічних стратегій // Укр. бот. журн., 2013, т. 70, № 2, с. 264–269.

Косаковская И.В., Блюма Д.А., Устинова А.Ю. Влияние гипо- и гипертермии на электрофоретический спектр низкомолекулярных белков у растений разных экологических стратегий // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2013, 1 (28), с. 44–51.

Косаківська І.В., Негрецький В.А., Пушкарьов В.М., Контурська О.А., Рахметов Д.Б., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на синтез білка теплового шоку 70 кДа й утворення пероксиду водню в проростках Amaranthus caudatus L. // Укр. бот. журн. 2013, т. 70, №4, с. 552–556.

Бабенко Л.М., Косаківська І.В., Скатерна Т.Д., Харченко О.В. Ліпоксигеназа рослин при адаптації до дії абіотичних стресових чинників // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2013, 2 (29), с. 6–19.

Косаковская И.В., Войтенко Л.В., Лихневский Р.В., Устинова А.Ю. Влияние гипо- и гипертермии на содержание свободной и коньюгированной индолил-3-уксусной кислоты в проростках Triticum aestivun L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2014, 2 (32), с. 32–37.

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Скатерна Т.Д., Устінова А.Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази, вміст пігментів і розчинних білків у проростках пшениці сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2014, т. 46, №3, с. 212–220. 

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Устінова А.Ю., Ліхньовський Р.В. Вплив температурного режиму на вміст абсцизової кислоти в проростках Triticum aestivun L. сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2014, т. 46, №5, с. 420-427.

Дрок К.М., Маменко П.М., Омельчук С.В., Косаківська І.В. Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2014, 3 (33), с. 21–28.

Косаковская И.В. Международная конференция «Физиология растений и генетика: достижения и задачи», Болгария, София, 24-26 сентября 2014 г. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2014, 3 (33), с.100-103.

Косаківська І.В., Веденичова Н.П., Негрецький В.А., Шейко О.А. До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України // Укр. ботан. журн, 2014, т. 71, №5, с. 626–630.

Косаковская И.В., Бабенко Л.М., Скатерная Т.Д., Устинова А.Ю. Термочувствительность липоксигеназы и ферментов фотосинтеза озимой пшеницы // Biotechnologia Acta), 2014, v. 7, № 5, р.101–107.

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Akimov Yu.A., Klymchuk D.O., Skaternya T.D. Effect of temperature stresses on pigment сontent, lipoxygenase activity and cell ultrastructure of winter wheat seedlings // Genetics and Plant Physiology, 2014, v. 4 (1-2), p.117–125.

Kosakivska I. V., Voytenko L. V., Likhnyovskiy R. V., Ustinova A. Y. Effect of temperature on accumulation of abscisic acid and indole-3-acetic acid in Triticum aestivum L. seedlings // Genetics and Plant Physiology, 2014, v. 4 (3–4), p. 201–208.

Бабенко Л.М., Шейко О.А., Косаківська І.В., Веденічова Н.П., Негрецький В.А., Вашека О.В.. Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta) // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2015, 1 (34), c. 80-103.

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Активність ліпоксигенази і ультраструктурна будова кореневища спороносного і вегетативного пагонів Equisetum arvense L. // Біологічні Cтудії / Studia Biologica, 2015, 9, №1, с.153-162.

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Skaterna T.D. Jasmonic acid: role in biotechnology and the regulation of plants biochemical processes // Biotechnologia Acta, 2015, v. 8, № 2, p. 36-51.

Васюк В.А., Косаківська І.В. Гібереліни папоротей: участь у регуляції фізіологічних процесів // Укр. бот. журн., 2015, т.72, № 1, с. 65-73.

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Косаківська І.В., Климчук Д.О., Акімов Ю.М. Структурно-функціональні особливості 14-добових проростків Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60 за умов температурного стресу // Scientific Journal «ScienceRise», 2015, №6/1 (11), с. 7-14.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Шейко О.А., Косаківська І.В. Мікроструктура поверхні органів водної папороті Salvinia natans (L.) All. // Modern Phytomorphology, 2015, № 7, с. 129–133.

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості кореневища в онтогенезі // Доповіді НАН України, 2015, №6, с.147-153.

Васюк В.А., Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни та гібереліноподібні речовини в онтогенезі Equisetum arvense // Укр. бот. журн., 2015, т. 72, №2, с.164–171

Веденичова Н.П., Васюк В.А., Косаківська І.В. Сезонна динаміка ендогенних цитокінінів і гіберелінів у чорноморської макроводорості Cystoseira barbata (Phaeophyceae) // Укр. бот. журн., 2015, т. 72, №3, с. 261-266

Романенко Е.А., Косаковская И.В., Романенко П.А. Фитогормоны микроводорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. I. Ауксины, абсцизовая кислота, этилен // Альгология, 2015, т. 25, №3, с. 330-351.

Шейко О.А., Щербатюк М.М., Крупа Н.М., Косаківська І.В. Особливості біології насіннєвого розмноження рідкісних видів орхідей флори України для створення резервних генетичних колекцій // Доповіді НАН України, 2015, № 8, с. 137-144.

Ivanova A.P., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Study on the microstructure of leaf surface, lipids composition, pigments spectrum and hormone status of Eryngium maritimum L. // Book of Articles of International Seminar of Ecology, Sofia, Bulgaria, 23-24 April, 2015, p.114-121.

Ivanova A.P., Tsonev T.D., Peeva V.N., Najdenski H.M., Tsvetkova I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Sheiko O.A. Kosakivska I.V. Euhalophyte Eryngium maritimum L.: the Microstructure and Functional Characteristics // J. Stress Physiol. Biochem., 2015, v. 11, №3, p. 52-61.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Устінова А.Ю. Вплив температурних стресів на вміст цитокінінів у проростках Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2015, т. 47, № 4, с.296-303.

Расевич І.В., Косаківська І.В. Особливості продукування етилену проростками Phseolus vulgaris L. та Zea mays L. за дії абіотичних стресових чинників // Физиология растений и генетика, 2015, т. 47, №4, с.354-360.

Шейко О.А., Косаківська І.В. Біотехнологія збереження дикорослої орхідеї флори України Ophrys sphegodes subsp. Mammosa (Desf.) Soó ex E. Nelson // Biotechnologia Acta, 2015, v. 8, № 3, p.116-122.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Likhnyovskiy R.V. Effect of temperature on Triticum aestivum L. seedlings growth and phytohormone balance // J. Stress Physiol. Biochem., 2015, v. 11, 4, p. 91-99.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Новітні аспекти дослідження цитокінінів: еволюція та взаємодія з іншими фітогормонами // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 1, с.3-19.

Косаківська І.В., Яроцька К.М., Войтенко Л.В., Бабенко Л.М. Вплив гіпертермії на склад і вміст цитокінінів, фотосинтетичних пігментів у різних за ознакою термостійкості сортів Glycine max (L.) Merr. // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 1, с.56-64.

Войтенко Л.В., Косаківська І.В. Поліфункціональний фітогормон абсцизова кислота // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2016, 1 (37), c. 27-41.

Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Mytropolska N.Yu., Bisko N.A., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins in medicinal basidiomycetes mycelial biomass // Biotechnologia Acta, 2016, v. 9, № 1, p.55-63.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Likhnyovskiy R.V. Peculiarities of cytokinin accumulation and distribution in Triticum aestivum L. seedlings under temperature stresses // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2016, v. 12, № 2, p. 32-38.

Войтенко Л.В., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості Equisetum arvense L. в онтогенезі // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту. – 2016, 2 (38), c. 46-68.

Романенко Е.А., Косаковская И.В., Романенко П.А. Фитогормоны микроводорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. ІI. Цитокинины и гиббереллины // Альгология, 2016, т. 26, № 2, с. 203–229.

Щербатюк М., Бабенко Л., Косаківська І. Ультраструктура хлоропластів і фотосинтетичні пігменти плаваючих та занурених вай водної папороті Salvinia natans (L.) All. в онтогенезі // Modern Phytomorphology, 2016, № 9, с. 85–95.

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Поліщук О.В., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості фотосинтетичного апарату водяної папороті Salvinia natans (L.) All. // Біологічні Студії // Studia Biologica, 2016, т. 10, № 2, с. 149-162.

Бабенко Л.М., Скатерна Т.Д., Косаківська І.В. Ліпоксигеназна активність в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (L.) All. // Доповіді НАН України, 2016, № 8, c. 101–108

Васюк В.А., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Гібереліноподібні речовини в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) // Укр. бот. журн., 2016, т. 73, №5, с. 503–509.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Ендогенні цитокініни водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) // Укр. бот. журн., 2016, т. 73, № 3, с. 277–282.

Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Особливості акумуляції й локалізації індоліл-3-оцтової кислоти в органах спорофіту Salvinia natans (L.) All. на різних фенологічних фазах розвитку // Біологічні Студії // Studia Biologica, 2016, т. 10, № 3–4, с.91–106

Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Косаковская И.В. Оксид азота и пероксид водорода как сигнальные посредники при индуцировании теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенными жасмоновой и салициловой кислотами // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 2, с.158–166.

Romanenko K.O., Kosakovskaya I.V., Romanenko P.O. Phytohormones of Microalgae: Biological Role and Involvement in the Regulation of Physiological Processes // International Journal on Algae, 2016, v. 18, № 2, p.179–201

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P. Voytenko L.V., Vasyuk V.A. Phytohormones during growth and development of Polypodiophyta // Advances in Biology & Earth Sciences, 2016, v.1, № 1, p. 26–44.

Babenko L., Moshynets O., Rogalskiy S., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I. Cytological effect of N-heksanoil-L-homoserinlactone during Triticum aestivum L. seedlings priming // Abstracts book of International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology (Odessa, October 2-6, 2016). – Odessa., 2016, p. 96.

Babenko L., Shcherbatiuk M.M., Polishchuk O., Kosakivska I. Photosynthetic apparatus features of Salvinia natans (L.) All. floating and submerged fronds in ontogenesis // Abstracts book of International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology (Odessa, October 2-6, 2016). – Odessa., 2016, р. 97.

Kosakivska I., Babenko L., Shcherbatiuk M.M., Klymchuk D. Effects of hypo- and hyperthermia on the mesophyllous cells ultrastructure in leaves of Triticum aestivum L. varieties contrast in their heat resistance // Abstracts book of International Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology (Odessa, October 2-6, 2016). – Odessa, 2016, p. 95.

Бабенко Л.М., Мошинець О.В.,  Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Ацилгомосеринлактони бактеріального походження у біотехнологіях праймування рослин: досягнення і перспективи використання в аграрному виробництві // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 6, с.463-474.

Веденичова Н.П., Аль-Маалі Г.А., Бісько Н.А., Косаківська І.В. Продукування фітогормонів цитокінінові природи міцелярною біомасою базидієвих грибів // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 6, с.508–518

Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Skaterna T.D., Kosakivska I.V. Lipoxygenases and their metabolites in formation of plant stress tolerance // Ukr. Biochem. J., 2017, v. 89, № 1, p. 5-21.

Бабенко Л.М., Косаківська І.В. Особливості пігментного складу та ультраструктурної будови хлоропластів рослин різних таксонів // Физиология растений и генетика, 2017, т. 49, № 1, с.25-35.

Васюк В.А., Войтенко Л.В., Косаківська І.В. Фітогормони у регуляції вегетативної та репродуктивної фаз розвитку спорофітів вищих судинних спорових рослин // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 1 (40), с.88-99.

Бабенко Л.М., Мошинец Е.В., Рогальский С.П., Щербатюк Н.Н., Суслова О.С., Косаковская И.В. Влияние предпосевного праймирования N-гексаноил-L-гомосеринлактоном на формирование ризосферной микрофлоры и структуру урожайности Triticum aestivum L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, вып. 1 (40), с. 106-118

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P., Sheyko O.А., Ivanova A.P., Angelova L.E., Maslenkova L.T. The microstructure organization and functional peculiarities of Euphorbia paralias L. and Polygonum maritimum L. – halophytic plants from dunes of Pomorie lake (Bulgaria) // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2017, v. 13, № 2, p. 5-18. 

Romanenko K.O., Romanenko P.O., Babenko L.M., Kosakivska I.V. Peculiarities of the growth and photosynthetic pigments content in algaeculture of Acutodesmus dimorphus (Tupin) P.M. Tsarenko under salt and acetic stresses // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2017, v.13, № 2, p. 45-54.

Косаківська І.В. Клітинні механізми формування адаптаційного синдрому у Triticum aestivum L. за умов дії абіотичних стресових факторів. Пленарна доповідь на V з’їзді Українського товариства фізіологів рослин (презентація), Київ, 16 червня 2017 року.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Яроцька К.М., Ліхньовський Р.В. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізації індоліл-3-оцтової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 2 (41), с. 32-40.

Бабенко Л.М., Рожков Р.В., Парій Я.Ф., Парій М.Ф., Водка М.В., Косаківська І.В. Triticum dicoccum (SchrankSchuebl.: походження, біологічна характеристика й перспективи використання в селекції та сільському господарстві // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 2 (41), с. 92-102.

Васюк В.А., Косаковская И.В. Особенности аккумуляции и локализации гиббереллинов в органах спорофитов высших сосудистых споровых растений в онтогенезе // Advances in Biology & Earth Sciences, 2017, v. 2, № 2, p. 175-184.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P., Sheyko O.A., Ivanova A., Angelova L., Maslenkova L. Adaptive strategy of halophytic plants Polygonum maritimum and Euphorbia paralias. // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 2017, № 7, p. 98-106.

Babenko L.M., Skaterna T.D., Kosakivska I.VLipoxygenase activity in ontogenesis of ferns Salvinia natans and Polystichum aculeatum // UkrBiochemJ., 2017, v. 89, № 4, p. 5-12.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання. – Київ: Інститут ботаніки НАН України, друк. Наш формат, 2017. – 200 с.: іл. 26, табл. 18. – Бібліогр.: 594 джерела.

Романенко Е.А., Романенко П.А., Бабенко Л.М., Косаковская И.В. Влияние солевого стресса на характер роста и содержание фотосинтетических пигментов в альгокультуре Acutodesmus dimorphus (Chlorophyta) // Альгология, 2017, т. № 3, с. 231-245.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Яроцька К.М. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізацію абсцизової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 3 (42), с. 62-71

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив гіпертермії та ґрунтової посухи на ріст, вміст фотосинтетичних пігментів і мікроструктуру епідермісу листка Triticum spelta L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 3 (42), с. 81-91.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Косаківська І.В. Пігменти та ультраструктурні особливості клітинних органел папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth. у різні фази розвитку // Біологічні Студії // Studia Biologica, 2017, т. 11, № 2, с. 91-102.

Войтенко Л.В., Косаковская И.В. Абсцизовая кислота в органах спорофитов высших сосудистых споровых растений // Advances in Biology & Earth Sciences, 2017, v.2, № 3, p. 271-283.

Moshynets O., Babenko L., Karakhim S., Kharkhota M., Kosakivska I., Rogalsky S., Shcherbatiuk M., Suslova O., Spiers A. N-acyl-L-homoserine lactones are inter-kingdom signalling molecules controlling quorum sensing in the Gram-negative bacteria and priming plants increasing stress adaptation // The FEBS Journal, 2017, v. 284 (Suppl. 1), p. 358-358.

Бабенко Л.М., Щербатюк Н.Н.. Климчук Д.А., Косаковская И.В. Структурно-функциональные особенности клеток мезофилла листьев  контрастных по термоустойчивости сортов Triticum aestivum при действии кратковременных температурных стрессов // Цитология, 2018, т. 60, № 2, c. 128-135.

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Voytenko L.V. Peculiarities of growth and lipoxygenase activity of wild fern Dryopteris filix-mas (L.) Schott// Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8 (1), p. 158-164. 

Kosakivska I.V., Vasyuk V.A., Babenko L.M., Voytenko L.V. Drought stress effects on Triticum spelta L. structural and functional characteristics // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2018, v. 14, № 1, p. 12-18 (In Rus).

Vedenicheva N.P., Al Maali G.A., Mykhaylova O.B., Lomberg M.L., Bisko N.A., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins dynamics in mycelial biomass of basidiomycetes at different stages of cultivation // International Journal of Biochemistry & Physiology, 2018, 3(2): 000122.

Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В. Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro // Цитология и генетика, 2018, т. 52, № 2, c. 39-50.

Babenko L.M., Romanenko K.O., Shcherbatiuk M.M., Vasheka O.V., Romanenko P.O., Negretsky V.A., Kosakivska I.V. Effects of exogenous phytohormones on spore germination and morphogenesis of Polystichum aculeatum (L.) Roth gametophyte in vitro culture // Cytology and Genetics, 2018, v. 52, № 2, p.117-126.

Косаківська І.В. Фітогормони в онтогенезі Polypodiophyta. Наукова доповідь на ХVІ читаннях, присвячених пам’яті академіка Миколи Григоровича Холодного (презентація), Київ, 26 червня 2018 року.

Kosakivska I.V., Shcherbatiuk M.M., Babenko L.M., Polishchuk O.V. Characteristics of photosynthetic apparatus of aquatic fern Salvinia natans floating and submerged fronds // Advances in Biology & Earth Sciences, 2018, v.3, №1, p. 13-26.
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив модельованої грунтової посухи на ростові характеристики двох споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. // Физиология растений и генетика, 2018, т. 50, № 3, с.241-252