Ірина Косаківська

Косаківська Ірина Василівна — завідувач відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність біофізика. Доктор біологічних наук. Професор. Відомий дослідник у галузі фізіології стресів і адаптації, автор понад 250 наукових публікацій, трьох монографій, у т. ч. двох одноосібних. Започаткувала новий напрямок в молекулярній фізіології рослин "Фізіолого-біохімічні механізми адаптації рослин до стресів". Обґрунтувала, спираючись на результати власних досліджень, участь білкової та фітогормональної систем у формуванні адаптаційного синдрому. Підготувала двох докторів та трьох кандидатів біологічних наук. Член редакційної ради Українського ботанічного журналу (з 2004 р.), член редколегії журналу "Физиология растений и генетики" (з 2018 р.) та член редколегії журналу "Advances in Biology & Earth Sciences" (з 2016 р.). Член двох спеціалізованих вчених рад Д 26.212.01 при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України та Д 26.001.14 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин, член Українського ботанічного товариства, Українського товариства фізіологів рослин та Федерації Європейських товариств рослинних біологів (Federation of European Societies of Plant Biology – FESPB).

Презентація Google

Відділ фітогормонології сьогодні

Вибрані публікації:

Косаківська І.В. Фізіолого–біохімічні основи адаптації рослин до стресів. – К.: Сталь, 2003. – 191 с.

Moshynets E., Kordium V., Vasilivetska M., Kosakivska I. A new conception of closed space contamination // 58th Int. Astronautically Congress, 24-28.09.2007, Hyderabad, India, paper number IAC-07-A1.6.03.

Косаковская И.В. Стрессовые белки растений. – Київ: Інститут ботаніки НАН України, В-во Українського фітосоціологічного центру, 2008. – 151 с.

Колупаєв Ю.Є., Косаківська І.В. Роль сигнальних систем і фітогормонів у реалізації стресових реакцій рослин // Укр. бот. журнал, 2008, т. 65, №3, с. 418-430.

Kosakivska I.V. Biomarkers of plants with different types of ecological strategies // Gen. Appl. Plant Physiol., Special Issue, 2008, v.34 (1-2), р.113-126.

Kosakivska I.V., Klymchuk D.O., Negretzky V.A., Bluma D.A., Ustinova A.Yu. Stress proteins and ultrastructural characteristics of leaf cells of plants with different types of ecological strategies // Gen. Appl. Plant Physiol., Special Issue, 2008, v. 34 (3-4), p. 405-418.

Kolupaev Yu.Ye., Karpets Yu.V., Kosakivska I.V. The importance of reactive oxygen species in the induction of plant resistance to heat stress // Gen. Appl. Plant Physiol. Special Issue, 2008, v. 34 (3-4), p. 251-266.

Kosakivska I.V. Stress proteins and Rubisco activity of tropical plants in space research // 59th Int. Astronautically Congress, 29.09.-03.10. 2008, Glasgow, Scotland, UK, paper number IAC-08.A1.5.2.

Косаковская И.В., Климчук Д.А., Демиревская К., Блюма Д.А., Устинова А.Ю. Влияние стрессовых температур на электрофоретический спектрбелков и ультраструктуру клеток листьев растений разных типов экологических стратегий // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2010, вип. 1 (19), c. 34-43.

Мошинец Е.В., Бруне Ж., Рымарь С.Е., Косаковская И.В., Поттерс Г. Выделение и идентификация эндофитных бактерий из растений бамбука (Phyllostachys и Fargesia) // Мікробіологія і біотехнологія, 2010, №4, p. 44 – 57.

Мошинець О.В., Шпильова С.П., Спайрс Е.Д., Косаківська І.В. Фітосфера Brasica napus L. як екологічна ніша для Pseudomonas fluorescens SBW25 // Доповіді НАН України, 2010, № 12, с.150-153.

Мошинец Е.В., Шпилевая С.П., Косаковская И.В., Kордюм В.А., Поттерс Г. Применение модифицированного метода Холодного для изучения эндофитных сообществ бамбука in situ // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2011, 1 (22), с. 96–104.

Косаківська І.В., Блюма Д.А., Устінова А.Ю., Деміревська К. Вплив температурних стресів на кількісні та якісні характеристики білків ріпакуBrassica napus var. oleifera // Физиол. и биохим. культ. раст., 2011, т. 43, № 6, с. 492–497.

Косаківська І.В., Контурська О.О., Устінова А.Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази в листках рослин різних типів екологічних стратегій // Укр. бот. журн., 2011, т. 68, № 6, с. 883-889.

Климчук Д.О., Косаківська І.В., Акімов Ю.М., Щербатюк М.М., Воробйова Т.В. Структурно-функціональні особливості клітин листків суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії низької позитивної температури // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2011, 3 (24), с.15-24.

Косаківська І.В., Цимбалюк Т.І., Цимбалюк З.М. Порівняльне вивчення пилкових зерен рослин-галофітів із різними типами екологічних стратегій // Біологічні системи (Вісник Чернів. ун-ту), 2011, т.3, вип.4, с. 408-413.

Simova-Stoilova L., Kostadinova A., Nenkova R., Demirevska K., Kosakivska I. Comparative study on the drought response of four plant species differ in ecological adaptive strategies // Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 2011, v. 64, № 11, p.1657-1664.

Косаковская И.В., Гришко В.Н., Сыщиков Д.В., Иванова А. Продукты перекисного окисления липидов, биоантиоксиданты — глутатион и аскорбиновая кислота галофитов Salsola soda L., Glaucium flavum Crambs. и Euphorbia peplus L. // Інтродукція рослин, 2012, №1, с.72-77.

Климчук Д.О., Косаківська І.В., Акімов Ю.М., Щербатюк М.М., Воробйова Т.В. Структурно-функціональні особливості листків клітин суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії високої температури // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2012, 2 (26), с. 61-70.

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Устінова А.Ю., Скатерна Т.Д., Деміревська К. Вплив температурного режиму на активність ліпоксигенази проростків ріпаку Brassica napus var. Oleifera // Доповіді НАН України, 2012, №6, с. 134-137.

Косаківська І.В. Реакція протеому рослин на абіотичні стресові впливи // Физиология и биохимия культ. растений, 2012, т. 44, № 5, с.389-398.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на вміст абсцизової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій // Укр. бот. журн., 2012, т. 69, №6, с. 926-933.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на вміст індоліл-3-оцтової кислоти у рослин із різними типами екологічних стратегій // Укр. бот. журн., 2013, т. 70, № 2, с. 264–269.

Косаковская И.В., Блюма Д.А., Устинова А.Ю. Влияние гипо- и гипертермии на электрофоретический спектр низкомолекулярных белков у растений разных экологических стратегий // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2013, 1 (28), с. 44–51.

Косаківська І.В., Негрецький В.А., Пушкарьов В.М., Контурська О.А., Рахметов Д.Б., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на синтез білка теплового шоку 70 кДа й утворення пероксиду водню в проростках Amaranthus caudatus L. // Укр. бот. журн. 2013, т. 70, №4, с. 552–556.

Бабенко Л.М., Косаківська І.В., Скатерна Т.Д., Харченко О.В. Ліпоксигеназа рослин при адаптації до дії абіотичних стресових чинників // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2013, 2 (29), с. 6–19.

Косаковская И.В., Войтенко Л.В., Лихневский Р.В., Устинова А.Ю. Влияние гипо- и гипертермии на содержание свободной и коньюгированной индолил-3-уксусной кислоты в проростках Triticum aestivun L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2014, 2 (32), с. 32–37.

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Скатерна Т.Д., Устінова А.Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази, вміст пігментів і розчинних білків у проростках пшениці сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2014, т. 46, №3, с. 212–220.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Устінова А.Ю., Ліхньовський Р.В. Вплив температурного режиму на вміст абсцизової кислоти в проростках Triticum aestivun L. сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2014, т. 46, №5, с. 420-427.

Дрок К.М., Маменко П.М., Омельчук С.В., Косаківська І.В. Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2014, 3 (33), с. 21–28.

Косаківська І.В., Веденичова Н.П., Негрецький В.А., Шейко О.А. До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України // Укр. ботан. журн, 2014, т. 71, №5, с. 626–630.

Косаковская И.В., Бабенко Л.М., Скатерная Т.Д., Устинова А.Ю. Термочувствительность липоксигеназы и ферментов фотосинтеза озимой пшеницы // Biotechnologia Acta), 2014, v. 7, № 5, р.101–107.

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Akimov Yu.A., Klymchuk D.O., Skaternya T.D. Effect of temperature stresses on pigment сontent, lipoxygenase activity and cell ultrastructure of winter wheat seedlings // Genetics and Plant Physiology, 2014, v. 4 (1-2), p.117–125.

Kosakivska I. V., Voytenko L. V., Likhnyovskiy R. V., Ustinova A. Y. Effect of temperature on accumulation of abscisic acid and indole-3-acetic acid in Triticum aestivum L. seedlings // Genetics and Plant Physiology, 2014, v. 4 (3–4), p. 201–208.

Бабенко Л.М., Шейко О.А., Косаківська І.В., Веденичова Н.П., Негрецький В.А., Вашека О.В.. Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta) // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2015, 1 (34), c. 80-103.

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Активність ліпоксигенази і ультраструктурна будова кореневища спороносного і вегетативного пагонів Equisetum arvense L. // Біологічні Cтудії / Studia Biologica, 2015, 9, №1, с.153-162.

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Skaterna T.D. Jasmonic acid: role in biotechnology and the regulation of plants biochemical processes // Biotechnologia Acta, 2015, v. 8, № 2, p. 36-51.

Васюк В.А., Косаківська І.В. Гібереліни папоротей: участь у регуляції фізіологічних процесів // Укр. бот. журн., 2015, т.72, № 1, с. 65-73.

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Косаківська І.В., Климчук Д.О., Акімов Ю.М. Структурно-функціональні особливості 14-добових проростків Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60 за умов температурного стресу // Scientific Journal «ScienceRise», 2015, №6/1 (11), с. 7-14.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Шейко О.А., Косаківська І.В. Мікроструктура поверхні органів водної папороті Salvinia natans (L.) All. // Modern Phytomorphology, 2015, № 7, с. 129–133.

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості кореневища Equisetum arvense L. в онтогенезі // Доповіді НАН України, 2015, №6, с.147-153.

Васюк В.А., Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни та гібереліноподібні речовини в онтогенезі Equisetum arvense // Укр. бот. журн., 2015, т. 72, №2, с.164–171.

Веденичова Н.П., Васюк В.А., Косаківська І.В. Сезонна динаміка ендогенних цитокінінів і гіберелінів у чорноморської макроводорості Cystoseira barbata (Phaeophyceae) // Укр. бот. журн., 2015, т. 72, №3, с. 261-266.

Романенко Е.А., Косаковская И.В., Романенко П.А. Фитогормоны микроводорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. I. Ауксины, абсцизовая кислота, этилен // Альгология, 2015, т. 25, №3, с. 330-351.

Ivanova A.P., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Study on the microstructure of leaf surface, lipids composition, pigments spectrum and hormone status of Eryngium maritimum L. // Book of Articles of International Seminar of Ecology, Sofia, Bulgaria, 23-24 April, 2015, p.114-121.

Ivanova A.P., Tsonev T.D., Peeva V.N., Najdenski H.M., Tsvetkova I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Sheiko O.A. Kosakivska I.V. EuhalophyteEryngium maritimum L.: the Microstructure and Functional Characteristics // J. Stress Physiol. Biochem., 2015, v. 11, №3, p. 52-61.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Устінова А.Ю. Вплив температурних стресів на вміст цитокінінів у проростках Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2015, т. 47, № 4, с.296-303.

Расевич І.В., Косаківська І.В. Особливості продукування етилену проростками Phseolus vulgaris L. та Zea mays L. за дії абіотичних стресових чинників // Физиология растений и генетика, 2015, т. 47, №4, с.354-360.

Шейко О.А., Косаківська І.В. Біотехнологія збереження дикорослої орхідеї флори України Ophrys sphegodes subsp. Mammosa (Desf.) Soó ex E. Nelson // Biotechnologia Acta, 2015, v. 8, № 3, p.116-122.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Likhnyovskiy R.V. Effect of temperature on Triticum aestivum L. seedlings growth and phytohormone balance // J. Stress Physiol. Biochem., 2015, v. 11, №4, p. 91-99.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Новітні аспекти дослідження цитокінінів: еволюція та взаємодія з іншими фітогормонами // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 1, с.3-19.

Косаківська І.В., Яроцька К.М., Войтенко Л.В., Бабенко Л.М. Вплив гіпертермії на склад і вміст цитокінінів, фотосинтетичних пігментів у різних за ознакою термостійкості сортів Glycine max (L.) Merr. // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 1, с.56-64.

Войтенко Л.В., Косаківська І.В. Поліфункціональний фітогормон абсцизова кислота // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2016, 1 (37), c. 27-41.

Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Mytropolska N.Yu., Bisko N.A., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins in medicinal basidiomycetes mycelial biomass // Biotechnologia Acta, 2016, v. 9, № 1, p.55-63.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Likhnyovskiy R.V. Peculiarities of cytokinin accumulation and distribution in Triticum aestivum L. seedlings under temperature stresses // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2016, v. 12, № 2, p. 32-38.

Войтенко Л.В., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості Equisetum arvense L. в онтогенезі // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту. – 2016, 2 (38), c. 46-68.

Романенко Е.А., Косаковская И.В., Романенко П.А. Фитогормоны микроводорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. ІI. Цитокинины и гиббереллины // Альгология, 2016, т. 26, № 2, с. 203–229.

Щербатюк М., Бабенко Л., Косаківська І. Ультраструктура хлоропластів і фотосинтетичні пігменти плаваючих та занурених вай водної папороті Salvinia natans (L.) All. в онтогенезі // Modern Phytomorphology, 2016, № 9, с. 85–95.

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Поліщук О.В., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості фотосинтетичного апарату водяної папороті Salvinia natans (L.) All. // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2016, т. 10, № 2, с. 149-162.

Бабенко Л.М., Скатерна Т.Д., Косаківська І.В. Ліпоксигеназна активність в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (L.) All. // Доповіді НАН України, 2016, № 8, c. 101–108.

Васюк В.А., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Гібереліноподібні речовини в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) // Укр. бот. журн., 2016, т. 73, №5, с. 503–509.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Ендогенні цитокініни водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) // Укр. бот. журн., 2016, т. 73, № 3, с. 277–282.

Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Особливості акумуляції й локалізації індоліл-3-оцтової кислоти в органах спорофіту Salvinia natans (L.) All. на різних фенологічних фазах розвитку // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2016, т. 10, № 3–4, с. 91–106.

Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Косаковская И.В. Оксид азота и пероксид водорода как сигнальные посредники при индуцировании теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенными жасмоновой и салициловой кислотами // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 2, с.158–166.

Romanenko K.O., Kosakovskaya I.V., Romanenko P.O. Phytohormones of Microalgae: Biological Role and Involvement in the Regulation of Physiological Processes // International Journal on Algae, 2016, v. 18, № 2, p.179–201.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P. Voytenko L.V., Vasyuk V.A. Phytohormones during growth and development of Polypodiophyta // Advances in Biology & Earth Sciences, 2016, v.1, № 1, p. 26–44.

Бабенко Л.М., Мошинець О.В., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Ацилгомосеринлактони бактеріального походження у біотехнологіях праймування рослин: досягнення і перспективи використання в аграрному виробництві // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 6, с. 463-474.

Веденичова Н.П., Аль-Маалі Г.А., Бісько Н.А., Косаківська І.В. Продукування фітогормонів цитокінінові природи міцелярною біомасою базидієвих грибів // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 6, с. 508–518.

Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Skaterna T.D., Kosakivska I.V. Lipoxygenases and their metabolites in formation of plant stress tolerance // Ukr. Biochem. J., 2017, v. 89, № 1, p. 5-21.

Бабенко Л.М., Косаківська І.В. Особливості пігментного складу та ультраструктурної будови хлоропластів рослин різних таксонів // Физиология растений и генетика, 2017, т. 49, № 1, с. 25-35.

Васюк В.А., Войтенко Л.В., Косаківська І.В. Фітогормони у регуляції вегетативної та репродуктивної фаз розвитку спорофітів вищих судинних спорових рослин // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 1 (40), с. 88-99.

Бабенко Л.М., Мошинец Е.В., Рогальский С.П., Щербатюк Н.Н., Суслова О.С., Косаковская И.В. Влияние предпосевного праймирования N-гексаноил-L-гомосеринлактоном на формирование ризосферной микрофлоры и структуру урожайности Triticum aestivum L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, вып. 1 (40), с. 106-118.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P., Sheyko O.А., Ivanova A.P., Angelova L.E., Maslenkova L.T. The microstructure organization and functional peculiarities of Euphorbia paralias L. and Polygonum maritimum L. – halophytic plants from dunes of Pomorie lake (Bulgaria) // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2017, v. 13, № 2, p. 5-18.

Romanenko K.O., Romanenko P.O., Babenko L.M., Kosakivska I.V. Peculiarities of the growth and photosynthetic pigments content in algaeculture of Acutodesmus dimorphus (Tupin) P.M. Tsarenko under salt and acetic stresses // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2017, v.13, № 2, p. 45-54.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Яроцька К.М., Ліхньовський Р.В. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізації індоліл-3-оцтової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 2 (41), с. 32-40.

Бабенко Л.М., Рожков Р.В., Парій Я.Ф., Парій М.Ф., Водка М.В., Косаківська І.В. Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl.: походження, біологічна характеристика й перспективи використання в селекції та сільському господарстві // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 2 (41), с. 92-102.

Васюк В.А., Косаковская И.В. Особенности аккумуляции и локализации гиббереллинов в органах спорофитов высших сосудистых споровых растений в онтогенезе // Advances in Biology & Earth Sciences, 2017, v. 2, № 2, p. 175-184.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P., Sheyko O.A., Ivanova A., Angelova L., Maslenkova L. Adaptive strategy of halophytic plants Polygonum maritimum and Euphorbia paralias. // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 2017, № 7, p. 98-106.

Babenko L.M., Skaterna T.D., Kosakivska I.V. Lipoxygenase activity in ontogenesis of ferns Salvinia natans and Polystichum aculeatum // Ukr. Biochem. J., 2017, v. 89, № 4, p. 5-12.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання. – Київ: Інститут ботаніки НАН України, друк. Наш формат, 2017. – 200 с.: іл. 26, табл. 18. – Бібліогр.: 594 джерела. Рецензія на монографію - В.Г.Кур'ята, проф., д.б.н. Рецензія на монографію - Коць С.Я., проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України.

Романенко Е.А., Романенко П.А., Бабенко Л.М., Косаковская И.В. Влияние солевого стресса на характер роста и содержание фотосинтетических пигментов в альгокультуре Acutodesmus dimorphus (Chlorophyta) // Альгология, 2017, т. № 3, с. 231-245.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Яроцька К.М. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізацію абсцизової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 3 (42), с. 62-71.

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив гіпертермії та ґрунтової посухи на ріст, вміст фотосинтетичних пігментів і мікроструктуру епідермісу листка Triticum spelta L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 3 (42), с. 81-91.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Косаківська І.В. Пігменти та ультраструктурні особливості клітинних органел папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth. у різні фази розвитку // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2017, т. 11, № 2, с. 91-102.

Войтенко Л.В., Косаковская И.В. Абсцизовая кислота в органах спорофитов высших сосудистых споровых растений // Advances in Biology & EarthSciences, 2017, v.2, № 3, p. 271-283.

Moshynets O., Babenko L., Karakhim S., Kharkhota M., Kosakivska I., Rogalsky S., Shcherbatiuk M., Suslova O., Spiers A. N-acyl-L-homoserine lactones are inter-kingdom signalling molecules controlling quorum sensing in the Gram-negative bacteria and priming plants increasing stress adaptation // The FEBS Journal, 2017, v. 284 (Suppl. 1), p. 358.

Бабенко Л.М., Щербатюк Н.Н., Климчук Д.А., Косаковская И.В. Структурно-функциональные особенности клеток мезофилла листьев контрастных по термоустойчивости сортов Triticum aestivum при действии кратковременных температурных стрессов // Цитология, 2018, т. 60, № 2, c. 128-135.

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Voytenko L.V. Peculiarities of growth and lipoxygenase activity of wild fern Dryopteris filix-mas (L.) Schott// Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8 (1), p. 158-164.

Kosakivska I.V., Vasyuk V.A., Babenko L.M., Voytenko L.V. Drought stress effects on Triticum spelta L. structural and functional characteristics // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 2018, v. 14, № 1, p. 12-18 (In Rus).

Vedenicheva N.P., Al Maali G.A., Mykhaylova O.B., Lomberg M.L., Bisko N.A., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins dynamics in mycelial biomass of basidiomycetes at different stages of cultivation // International Journal of Biochemistry & Physiology, 2018, 3(2): 000122.

Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В. Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro // Цитология и генетика, 2018, т. 52, № 2, c. 39-50.

Babenko L.M., Romanenko K.O., Shcherbatiuk M.M., Vasheka O.V., Romanenko P.O., Negretsky V.A., Kosakivska I.V. Effects of exogenousphytohormones on spore germination and morphogenesis of Polystichum aculeatum (L.) Roth gametophyte in vitro culture // Cytology and Genetics, 2018, v. 52, № 2, p.117-126.

Kosakivska I.V., Shcherbatiuk M.M., Babenko L.M., Polishchuk O.V. Characteristics of photosynthetic apparatus of aquatic fern Salvinia natans floatingand submerged fronds // Advances in Biology & Earth Sciences, 2018, v.3, №1, p. 13-26.

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив модельованої грунтової посухи на ростові характеристики двох споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. // Физиология растений и генетика, 2018, т. 50, № 3, с. 241-252.

Бабенко Л.М., Господаренко Г.М., Рожков Р.В., Парій Я.Ф., Парій М.Ф., Бабенко А.В., Косаківська І.В. Triticum spelta: походження, біологічна характеристика, перспективи використання в селекції та сільському господарстві // Regul. Mech. Biosyst., 2018, т. 9, № 2, с. 250–257.

Бабенко Л.М., Косаковская И.В. Влияние моделированной почвенной засухи на липоксигеназную активность Triticum spelta // Доповіді НАН України, 2018, № 8, c. 98-104.

Веденичева Н.П., Аль-Маали Г.А., Бисько Н.А., Щербатюк Н.Н., Косаковская И.В. Особенности роста и содержание эндогенных цитокининов в мицелиальной биомассе базидиевых грибов Hericium coralloides и Fomitopsis officinalis в культуре in vitro // Доповіді НАН України, 2018, № 9. c. 97-104.

Vedenicheva N.P., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins dynamics during development of sporophytes of perennial ferns Dryopteris filix-mas and Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae) // Ukr. Bot. J.,2018, v. 75, № 4, p. 384-391.

Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Bisko N.A., Shcherbatiuk M.M., Lomberg M.L., Mytropolska O.B., Mykhaylova O.B., Kosakivska I.V. Comparative analysis of cytokinins in mycelial biomass of medicinal mushrooms // International Journal of Medicinal Mushrooms, 2018, v. 20, № 9, p.837-847.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Косаківська І.В. Фотосинтетичні пігменти й ультраструктура хлоропластів папороті Dryopteris filix-mas (L.) Schott на різних фенологічних фазах розвитку // Біологічні Студії /Studia Biologica, 2018, т. 12, №2, с. 77-86.

Бабенко Л.М., Водка М.В., Акимов Ю.Н., Бабенко А.В., Косаковская И.В. Влияние экстремальных температур на ультраструктуру митохондрий клеток мезофилла листьев Triticum spelta // Доповіді НАН України, 2018, № 10, c. 120-126.

Kosakivska I.V., Voуtenko L.V., Vasjuk V.A. Endogenous phytohormones balance during perennial fern Dryopteris filix-mas sporophyte growth and development // Advances in Biology & Earth Sciences, 2018, v. 3, № 3, p. 183-196.

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Ендогенні фітогормони в онтогенезі лептоспорангіатної папороті флори України Dryopteris filix-mas (L.) Schott. // Допов. Націон. Акад. наук України, 2018, № 12, с. 79–86.

Романенко К.О., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Косаківська І.В. Фітогормональна регуляція морфогенезу гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro // Допов. Націон. Акад. наук України, 2018, № 11, с. 96–105.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Drobot K.O., Matvieieva N.A. Accumulation of Indolyl-3-Acetic and Abscisic Acid by “Hairy” Roots of Artemisia vulgaris // Cytology and Genetics, 2018, v. 52, № 6, p. 395–399.

Бабенко Л.М., Водка М.В., Акимов Ю.Н., Смирнов А.Е., Бабенко А.В., Косаковская И.В. Особенности ультраструктуры и биохимического состава клеток мезофилла листьев Triticum spelta L. в начальный период действия стрессовых температур // Цитология, 2018, т. 60, № 10, с. 778-786.

Babenko L., Vasheka O., Shcherbatiuk M., Romanenko P., Voytenko L., Kosakivska I. Biometric characteristics and surface microstructure of vegetative and reproductive organs of heterosporous water fern Salvinia natans // Flora, 2019, v. 252, p. 44-50.

MoshynetsIO.V., Babenko L.M.,. Rogalsky S.P., Iungin O.S., Foster J., Kosakivska I.V., Potters G., Spiers A.J. Priming winter wheat seeds with the bacterial quorum sensing signal N-hexanoyl-L-homoserinelactone (C6-HSL) shows potential to improve plant growth and seed yield // PLoS ONE, 2019, 14(2): e0209460.

Презентація_УТФР.ppt

Косаківська І.В. Клітинні механізми формування адаптаційного синдрому у Triticum aestivum L. за умов дії абіотичних стресових факторів. Пленарна доповідь на V з’їзді Українського товариства фізіологів рослин (презентація), Київ, 16 червня 2017 року.

ХVІ_читання_Холодного.ppt

Косаківська І.В. Фітогормони в онтогенезі Polypodiophyta. Наукова доповідь на ХVІ читаннях, присвячених пам’яті академіка Миколи Григоровича Холодного (презентація), Київ, 26 червня 2018 року.