Studium Psychologii Zwierząt

Roczne
Studium Psychologii Zwierząt
organizowane przez
Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi

Studium stanowi kontynuację autorskiego programu Psychologia Zwierząt – Zagadnienia Podstawowe i Aplikacyjne, rozwijanego od 2000 roku
w SWPS, IP PAN oraz Collegium Humanitatis przez prof. Wojciecha Pisulę

Adresaci Studiów

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką psychologii zwierząt, a w szczególności lekarze weterynarii, zootechnicy, hodowcy zwierząt, technicy weterynarii, terapeuci prowadzący terapię z wykorzystaniem zwierząt.

Założenia programowe

W programie Studium przewidziano wykłady dotyczące różnych aspektów psychologii i etologii zwierząt, metod poprawy dobrostanu zwierząt
towarzyszących, hodowlanych i doświadczalnych oraz wiele innych, mających znaczenie dla osób, których praca lub inne dziedziny życia związane
są ze zwierzętami. Zajęcia obejmują: metody analizy zachowania, techniki modyfikacji zachowania, podstawy treningu zwierząt, problematykę
interakcji człowiek-zwierzę, psychologię zwierząt, zagadnienia dobrostanu, problematykę prawnej ochrony zwierząt.
Nadzór merytoryczny nad realizacją programu sprawuje prof. dr hab. Wojciech Pisula

Wykładowcy

Wykładowcami są pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego
oraz uznani w obszarze psychologii zwierząt praktycy.

Czas trwania

Łącznie 210 godzin zajęć, w tym 160 godzin zajęć seminaryjnych oraz 50 godzin przeznaczonych na prace samodzielne słuchaczy, w oparciu o
materiały dostarczane w trakcie zajęć. Program stacjonarny realizowany będzie podczas dziesięciu zjazdów sobotnio-niedzielnych.


NEW! Rekrutacja do grupy nr 6, rozpoczęta! Zajęcia zaczynają się w lutym 2018. Dokument ukończenia studium
Ukończenie studium zostanie udokumentowane nadaniem każdemu słuchaczowi
imiennego, zarejestrowanego i opublikowanego certyfikatu ukończenia szkolenia oraz zaświadczenia wydanego na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, §18, ust. 2.

Opłata wpisowa wynosi 400 PLN

Opłata za studium wynosi 3300 PLN (możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach po 1650 PLN).

Informacja dla firm: podane ceny zawierają 23% VAT.

Zapytania prosimy kierować na adres: office@icrahb.pl

adres korespondencyjny: Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi, ul. Dekarska 22, 02-413 Warszawa

Zgłoszenia do udziału w Studium na stronie www.icrahb.pl w zakładce rekrutacja