Vedtægter

Vedtægter for foreningen Hinnerup Volleyball Klub.

§ 1
Foreningen Hinnerup
 Volleyball Klub, som forkortes HVK, der har
hjemsted i Favrskov
 Kommune, er stiftet den 2. juni 2006. Foreningen
arbejder efter de for Dansk 
Volleyball
 Forbund, Danmarks
Idræts-Forbund og International Volleyball
 Federation til enhver tid
gældende love og bestemmelser.

§ 2
Foreningens formål er at dyrke volleyball
 og med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til
denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere
sig og tage et medansvar i foreningen.
§ 3
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 6 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer
har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til
bestyrelsesarbejde.

§ 4
Indmeldelse skal ske skriftligt efter bestyrelsens anvisninger.

§ 5
Udmeldelse skal ske ved henvendelse til egen træner eller til et medlem af bestyrelsen.
Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget
økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes
opførsel strider mod foreningens vedtægter
, eller medlemmet på særlig
grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at
blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på
førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som
et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion
kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter
.

§ 8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle
anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden
udgangen af april.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som
ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med opslag på
spillestederne og på
foreningens hjemmeside.

Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen, sammen med dagsorden og det reviderede regnskab.

Regnskab og foreløbig dagsorden offentliggøres en uge før generalforsamlingen på
foreningens hjemmeside.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset
de fremmødtes antal.

§ 9
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte
følgende punkter:

1.      Valg af dirigent og referent
2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.      Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5.      Fastsættelse af kontingent
6.      Behandling af indkomne forslag
7.      Valg af bestyrelse
8.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9.      Valg af revisor og revisorsuppleant
10.     Eventuelt

§ 10
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog
kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret
majoritet, jf. § 16 og § 17.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har
stemmeret, jf. § 8
Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter
ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens
modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse,
afstemning mm gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.

§ 12
Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Et eventuelt kampvalg til bestyrelsen foregår ved hemmelig, skriftlig afstemning, hvor hver stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen kan stemme på op til 5 af de opstillede kandidater til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og består af formand, kasserer og sekretær samt op til 2 yderligere medlemmer.

Bestyrelsen er forenings daglige ledelse og repræsenterer foreningen i
alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til
varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen
i henhold til vedtægterne.

§ 13
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt
formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres
protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner
over kr. 5.000, kræves dog underskrift af formand og kasserer i
foreningen.

Låneoptagelse på mere end 5.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 14
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal
inden 31.
marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.
december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og
underskrift.

§ 15
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en
revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts
gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og
status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang
til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette
øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne
er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan
vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Vedtages opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle formue tilfalde DVBF til fremme af Kidsvolley.

Comments