Vedtægter

Vedtægter for foreningen Hinnerup Volleyball Klub.

§ 1

Foreningen Hinnerup Volleyball Klub, som forkortes HVK, der har

hjemsted i Favrskov Kommune, er stiftet den 2. juni 2006. Foreningen

arbejder efter de for Dansk Volleyball Forbund, Danmarks

Idræts-Forbund og International Volleyball Federation til enhver tid

gældende love og bestemmelser.

§ 2

Foreningens formål er at dyrke volleyball og med udgangspunkt i

fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til

denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere

sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 6 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer

har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til

bestyrelsesarbejde.

§ 4

Indmeldelse skal ske skriftligt efter bestyrelsens anvisninger.

§ 5

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til egen træner eller til et medlem af bestyrelsen.

Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget

økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes

opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig

grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at

blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på

førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som

et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion

kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle

anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden

udgangen af april.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem

bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som

ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt

fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med opslag på

spillestederne og på foreningens hjemmeside.

Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen, sammen med dagsorden og det reviderede regnskab.

Regnskab og foreløbig dagsorden offentliggøres en uge før generalforsamlingen på

foreningens hjemmeside.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset

de fremmødtes antal.

§ 9

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte

følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

§ 10

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af

bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog

kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret

majoritet, jf. § 16 og § 17.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har

stemmeret, jf. § 8

Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af

bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens

stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter

ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens

modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse,

afstemning mm gælder de samme bestemmelser som for den ordinære

generalforsamling.

§ 12

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Et eventuelt kampvalg til bestyrelsen foregår ved hemmelig, skriftlig afstemning, hvor hver stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen kan stemme på op til 5 af de opstillede kandidater til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og består af formand, kasserer og sekretær samt op til 2 yderligere medlemmer.

Bestyrelsen er forenings daglige ledelse og repræsenterer foreningen i

alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til

varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen

i henhold til vedtægterne.

§ 13

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun

beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt

formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres

protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner

over kr. 5.000, kræves dog underskrift af formand og kasserer i

foreningen.

Låneoptagelse på mere end 5.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 14

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 31.

marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.

december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til

godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og

underskrift.

§ 15

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en

revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts

gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og

status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang

til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst

2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette

øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne

er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens

stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan

vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er

beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, hvor

beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket

antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Vedtages opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle formue tilfalde DVBF til fremme af Kidsvolley.