Home

Hidenori Takahashi

Associate Professor (tenure-track)

Kyoto Institute of Economic Research

Kyoto University

Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

606-8317, Japan

takahashi.hidenori[at]kier.kyoto-u.ac.jp