A.V.G. Verklaring

Privacyverklaring Zanggroep Het Hollandse Lied.

Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Zanggroep “Het Hollandse Lied” gevestigd in Delft. Hierna genoemd “HHL”. HHL is een zanggroep waarbij je recreatief kunt meezingen in een zangkoor, met een repertoire van overwegend oud Hollandse liedjes.

HHL hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, inclusief muziekanten, dirigenten, bestuurders, vrijwilligers en sponsoren. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je Privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

HHL bewaart en verwerkt (mogelijk) persoonlijke gegevens van genoemde betrokkenen. Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je als je lid wordt van HHL. In het kader van je lidmaatschap verwerkt HHL de volgende persoonsgegevens:

§ Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;

§ Adresgegevens;

§ Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers;

§ Toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en video’s waarop je zichtbaar bent op de website en Facebook;

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) voor de volgende doeleinden:

§ De uitvoering van je lidmaatschap (of sponsor) van HHL.

§ Het versturen van mededelingen van het bestuur, en uitnodigingen voor leden- en andere vergaderingen en festiviteiten door de secretaris.

§ Het verzenden van een (jaarlijkse) ledenlijst naar de leden door de secretaris.

§ Het innen van de contributie door de penningmeester.

§ Het organiseren van deelname aan optredens.

Deze gegevens worden uiterlijk twee jaar na het einde van je lidmaatschap vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Om je persoonlijke gegevens te beschermen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen:

§ Bestuur en vrijwilligers mogen gebruik maken van privé apparatuur, mits deze is voorzien van bijgewerkte antivirus-software, toegangscontrole via wachtwoord, er een back-up is van de verenigingsgegevens, en, bij einde van de activiteiten als bestuurslid of vrijwilliger, de persoonlijke gegevens vernietigd worden.

§ Toegang tot de persoonsgegevens is gebaseerd op rollen die personen binnen HHL vervullen en nodig hebben om die functie uit te voeren.

§ Alle bestanden met persoonlijke gegevens zijn versleuteld.

§ Verzending van e-mail aan alle leden gebeurt onder BCC.

§ Foto’s en video’s van leden worden uitsluitend gemaakt en gepubliceerd worden na schriftelijke toestemming van het lid.

§ Foto’s en video’s van deelnemers aan optredens worden uitsluitend gemaakt indien de deelnemer hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

HHL maakt gebruik van een Google website (www.hethollandselied.nl) en Facebook pagina. Hier kunnen foto’s en video’s geplaatst worden. Toestemming hiervoor kan altijd ingetrokken worden bij de secretaris.

HHL zal daarnaast geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

§ Je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;

§ We dit wettelijk verplicht zijn en het toegestaan is.

Informatie, wijziging, bezwaar

Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en je kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Ook als je meer informatie wilt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, vragen hebt naar aanleiding van deze Privacyverklaring of bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens door ons of door een van onze verwerkers.

Neem hiervoor contact op met de secretaris.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat het in deze Privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze Privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Delft, 21 mei 2019.