Acord de parteneriat

Acord de parteneriat pentru constituirea clusterului Gusturi Transilvane

PARTILE:

prezentate in LISTA membrilor si asociatilor, atasata, au convenit incheierea prezentului Acord pentru constituirea Clusterului Gusturi Transilvane, cu urmatoarele clauze:

Art. 1. OBIECTUL PRINCIPAL AL ACORDULUI

Obiectivul principal al prezentului Acord de parteneriat il reprezinta constituirea si dezvoltarea unui Cluster emergent in domeniile: gastronomie – arta culinara, nutritie – sanatate, intretinere – tratament, design – ambient, life style, cercetare – inovare, stiintele vietii, precum si altele, pentru cresterea calitatii vietii, integrarea si sprijinirea participarii freelancerilor, antreprenorilor, intreprinderilor mici-mijlocii (IMM) si unitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare la proiecte inovative care privesc dezvoltarea si introducerea noilor tehnologii si standarde de trai.

Art. 2. OBIECTIVE

Partile se angajeaza sa colaboreze in vederea realizarii urmatoarelor obiective specifice:

1. Dezvoltarea de activitati si implementarea de proiecte cu scopul de a imbunatati capacitatea inovativa si competitivitatea pe piata globala, indeosebi a IMM-urilor si unitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare;

2. Aplicarea tehnologiilor avansate, testarea – validarea rezultatelor cercetarilor si a prototipurilor, precum si altele asemenea;

3. Oferirea unor servicii de consulting, training, coaching, design, precum si alte servicii de catre membrii Clusterului;

4. Instruirea practica a studentilor, tinerilor, lucratorilor din diferite sectoare pentru actualizarea si consolidarea cunostintelor in domeniile legate de gastronomie – arta culinara, calitatea vietii si Life Style in concordanta cu noile tendinte, standarde si tehnologii in domeniu;

5. Cresterea interactiunii dintre organizatiile membre prin optimizarea fluxului de comunicare in interiorul si exteriorul Clusterului;

6. Incurajarea si coptarea de noi antreprenori, freelanceri, firme, IMM-uri si unitati de cercetare-dezvoltare-inovare prin consolidarea si promovarea imaginii pe plan national si international a Clusterului;

7. Participarea sau organizarea expozitiilor de gastronomie, precum si a Festivalului Alimentelor (pentru promovarea firmelor unde se realizeaza lucrarile de practica, licentele, dizertatiile, tezele de doctorat, altele asemenea), Festivalului international de arta culinara “Gusturi si Arome Transilvane”;

8. Participarea la activitatile altor clustere sau a Consortiilor locale, regionale, nationale, europene si internationale pentru implementarea de proiecte in domeniul gastronomiei si artei culinare, sanatatii populatiei, dezvoltarii senzoriale, calitatii vietii si Life Style, protectiei cetateanului si amenajarii mediului, cercetare-dezvoltare-inovare, precum si altele asemenea;

9. Dezvoltarea colaborarii internationale cu firme, organizatii si institutii similar, interesate in gastronomie, arta culinara, nutritie, sanatatea populatiei, cresterea calitatii vietii si Life Style.

Art. 3. ENTITATEA DE MANAGEMENT A CLUSTERULUI (EMC)

Entitatea de management a Clusterului GUSTURI TRANSILVANE este Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj (APM) care pune la dispozitie infrastructura necesara derularii in bune conditiuni a activitatii si proiectelor Clusterului.

Art. 4. – DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

(1) Acordul de parteneriat intra in vigoare la data semnarii lui de catre primii 11 parteneri.

(2) Durata de valabilitate a acordului de parteneriat este nedeterminata.

Art. 5. DREPTURI si OBLIGATII ALE MEMBRILOR CLUSTERULUI

1. Drepturile semnatarilor:

§ sa adere, participe sau sa se retraga din Cluster si /sau din proiectele in care s-au angajat, pe baza unei cereri aprobate de Consiliul Clusterului.

§ sa participe la elaborarea si adoptarea actelor constitutive ale Clusterului si a documentelor de lucru ale Consiliului, acolo unde aceste activitati sunt necesare, conform prevederilor Programelor de finantare, sa decida asupra participarii la proiecte nationale si internationale, sa se implice direct in fiecare proiect de interes, aceasta fiind la libera alegere a fiecarui membru al Clusterului;

§ sa contribuie la dezvoltarea proceselor sau serviciilor inovative si sa participe la activitatile de testare – validare a rezultatelor cercetarii, prototipurilor si tehnologiilor avansate, in cadrul proiectelor la care decid liber sa se asocieze;

§ sa depuna toate eforturile pentru indeplinirea sarcinilor asumate si sa nu se retraga in perioada de implementare a proiectului la care au decis sa participe.

1. Obligatiile semnatarilor:

§ Partile sunt de acord sa depuna cele mai bune eforturi, sa foloseasca intreaga lor experienta si sa actioneze impreuna pentru a realiza obiectivele prezentului Acord.

§ Partile se angajeaza sa coopereze de buna credinta in vederea implementarii proiectelor care vor fi demarate, pentru dezvoltarea Clusterului in domeniul gastronomiei, artei culinare, nutritiei, sanatatii populatiei, calitatii vietii si Life Style, utilizand rezultatele cercetarilor, inovatiilor si a tehnologiilor avansate, prin integrarea freelancerilor, antreprenorilor, IMM-urilor in aceasta structura cu scopul de a le imbunatatii competitivitatea pe piata globala si de a stimula creatia, inventica si inovatia.

§ Fiecare membru va acorda EMC-ului, ca urmare a solicitarii acesteia si in forma exacta ceruta, informatiile si autorizarile solicitate si pe care EMC-ul le considera necesare pentru a-si indeplini obligatiile asumate si /sau sa indeplineasca oricare formalitate necesara in derularea si implementarea proiectelor.

§ In cazul excluderii sau renuntarii la calitatea de membru in Cluster pe perioada de implementare a proiectului, firmele se obliga sa returneze sumele primite sau contravaloarea serviciilor de care au beneficiat in cadrul proiectelor, precum si toate majorarile, penalitatile si amenzile acumulate.

1. Obligatiile Consiliului Clusterului:

§ Conducerea Clusterului este asigurata de un Consiliu, format din cate un reprezentant numit de fiecare parte semnatara a prezentului Acord si comunicat in scris la EMC.

§ Consiliul elaboreaza si aproba normele de lucru, Regulamentul de organizare si functionare pentru asigurarea bunei functionari a activitatilor Clusterului.

§ Consiliul adopta hotarari prin consens iar in anumite cazuri cu majoritatea simpla a celor prezenti la reuniune.

§ Consiliul asigura coordonarea implementarii proiectelor in conformitate cu cele asumate prin Cererile de finantare aprobate.

§ Consiliul asigura coordonarea implementarii proiectelor cu maximum de profesionalism, eficienta si vigilenta in conformitate cu cele mai bune practici in domeniul vizat si in concordanta cu prevederile prezentului Acord.

§ Consiliul aproba cererile de asociere, retragere si excludere a IMM-urilor, organizatiilor, persoanelor sau institutiilor private si publice, participante la activitatile Clusterului, precum si la proiectele implementate de acestea.

§ Consiliul alege un Presedinte, un Director general si un Secretar General pentru o perioada de 5 ani, precum si cate un Manager de Proiect pentru perioadele aferente fiecarui proiect cu finantare ce va fi implementat de catre Cluster.

1. Obligatiile Entitatii de Management a Clusterului (EMC):

§ EMC are obligatia sa respecte prevederile cuprinse in cererile de finantare referitoare la asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene si nationale, in special cele privind achizitiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publicitatea.

§ EMC trebuie sa tina o evidenta contabila distincta, folosind conturi analitice distincte pentru fiecare proiect.

§ EMC are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile privind activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unui audit adecvat, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale.

§ EMC organizeaza si participa la elaborarea si adoptarea actelor constitutive ale Clusterului, a documentelor de lucru conform prevederilor Programelor de finantare; decide asupra participarii la programe sau proiecte nationale si internationale, luand in considerare dorinta de participare si angajare a membrilor Clusterului;

§ EMC contribuie la implementarea proiectelor Clusterului finantate din diferite surse, avand dreptul la beneficiile rezultate din contractele de finantare, in calitatea sa de beneficiar al contractelor de finantare sau de intermediar pentru partile interesate in aceste proiecte.

§ EMC are obligatia sa nu faca modificari substantiale ale proiectelor dupa aprobarea acestora.

Modificarile substantiale la un proiect sunt acelea care:

1. afecteaza major natura si conditiile de implementare sau ofera unui tert un avantaj necuvenit;

2. rezulta dintr-o schimbare a naturii proprietatii unui articol de infrastructura, o incetare sau schimbare

3. in localizarea investitiei sau incetarea unei activitati de productie (dupa caz, unde se aplica);

4. privesc schimbarea conditiilor aprobate in conformitate cu dispozitiile stipulate in contractele de finantare.

1. Obligatii specifice pentru partenerii care au calitatea de institutii, organizatii, firme – IMM:

§ Pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului la care doresc sa participe si pentru suportul acordat in implementarea activitatilor curente ale proiectelor, membrii IMM se obliga sa contribuie la acoperirea acestor costuri generate de fiecare proiect in parte, intr-o forma aprobata de catre EMC la propunerea Consiliul Clusterului.

§ Pentru sustinerea si dezvoltarea activitatilor Clusterului si ca urmare a solicitarii Consiliului, fiecare IMM va analiza posibilitatea acordarii unei sume anuale conform regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, prevazuta de legislatia in vigoare.

Art. 6. DESPAGUBIRI si LIMITARI ALE RASPUNDERII

§ In cazul participarii la un proiect propus de Cluster, orice parte semnatara va decide daca este interesata sa participe si va respecta clauzele negociate si stipulate in contracte, asigurand buna desfasurare a proiectului;

§ Partile sunt de acord ca raspunderea partilor una fata de cealalta din oricare motiv vor fi egale cu valoarea prejudiciilor produse din vina exclusiva a unei parti si dovedite cu documente corespunzatoare.

Art. 7. CONFIDENTIALITATE. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

(1) Partile anticipeaza ca, pe parcursul validitatii acestui acord, s-ar putea sa fie necesara pentru o parte sa dezvaluie sau sa transfere celorlalte parti informatii cu caracter confidential sau aflate in proprietatea sa. Ca urmare, partile sunt de acord ca toata informatia comunicata de o parte catre celelalte parti dupa data semnarii prezentului Acord, va fi si a fost primita cu buna credinta si va fi folosita doar pentru scopul acestei intelegeri (“informatie confidentiala”). Nicio astfel de informatie nu va fi dezvaluita de catre partea care o primeste, agentii sai sau angajatii sai fara acordul prealabil in scris al partii proprietare, cu exceptia cazului cand e necesar din cerinte legale, de contabilitate sau cerinte de reglementare dincolo de controlul rezonabil al partii care a primit informatiile.

(2) Pentru evitarea oricaror neclaritati, informatia confidentiala include experienta si know-how personal al partilor si nu limitat la secrete comerciale, formule, programe, date tehnice, propuneri, rezultate al testarii, informatii financiare si planuri de marketing, indiferent daca ele sunt livrate oral sau in scris pe diferite tipuri de suport media.

(3) Dezvaluirea sau diseminarea de catre oricare dintre parti a oricarei informatii, anunt public, comercial sau publicitate privind acest Acord, oferta sau contractele pentru proiecte, nu poate fi intreprinsa fara aprobarea prealabila in scris a partii emitente.

(4) Dezvaluirea oricarei informatii catre persoane care nu sunt implicate in executarea Acordului (terte parti) va fi realizata sub rezerva unei totale confidentialitati si se va extinde doar asupra informatiei necesare pentru ducerea la indeplinirea prezentului Acord.

(5) Incetarea Acordului sau excluderea unei parti din asociere nu implica incetarea obligatiilor privind informatia confidentiala, pentru o perioada de sase ani de la aparitia unui asemenea eveniment.

(6) Obligatia de confidentialite mentionata in prezentul Acord va fi in vigoare pe intreaga durata a Acordului si ii va supravietui incetarii acestuia, indiferent de cauza de incetare, pentru o perioada de sase ani.

(7) Proprietatea si toate drepturile aplicabile in brevete, drepturi de autor, secrete comerciale si toate celelalte drepturi de proprietate intelectuala si industriala in orice material pre-existent acestui Acord sau dezvoltate pe parcursul sau dupa derularea prezentului Acord, cat si orice documentatie asociata si manuale (“Proprietate Intelectuala”) sunt investite si raman investite in partea care le-a produs.

(8) Partile inteleg si certifica faptul ca toata Proprietatea Intelectuala si alte drepturi de proprietate din Informatiile Confidentiale raman investite numai in partea proprietara si nimic in acest Acord nu va permite celorlalte parti orice drept de utilizare a Proprietatii Intelectuale si a Informatiilor Confidentiale altfel decat in concordanta cu acest Acord, care este personal partii si nu poate fi cesionat.

(9) Nicio parte nu va obtine prin semnarea prezentului Acord vreun drept de proprietate, drept de autor, brevet, secret de comert sau vreun alt drept de proprietate intelectuala apartinand celorlalte parti sau al subcontractorilor sau partenerilor celorlalte parti.

Art. 8. INFORMARI

(1) Notificarea sau comunicarea intre parti va fi trimisa la adresele puse la dispozitie de catre fiecare parte. Se agreeaza in mod special comunicarea electronica.

(3) Fiecare dintre parti poate modifica adresa sau persoanele catre care vor fi trimise notificarile prin informarea celorlalte parti asupra acestui fapt in scris. In lipsa unei asemenea notificari, comunicarile facute la adresele indicate anterior de catre parti, vor fi considerate efectuate.

Art. 9. LEGEA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL si REZOLVAREA DISPUTELOR

(1) Prezentul Acord va fi guvernat si interpretat conform Legii romane. El se completeaza permanent cu prevederile legale in vigoare.

(2) In caz de disputa intre parti legata de interpretarea sau executarea prezentului Acord, partile vor incerca sa rezolve disputa in mod amiabil. Daca partile nu ajung la nicio intelegere in termen de 30 de zile calendaristice de la data cand oricare din parti poate notifica in scris celelalte parti despre existenta unei dispute, partile pot proceda conform alineatului (3) de mai jos.

(3) Fiecare dintre parti consimte in mod irevocabil ca toate disputele in legatura cu prezentul Acord vor fi trimise spre solutionare instantelor de judecata competente din Romania.

Art. 10. DIVERSE

(2) Orice amendament la prezentul Acord va fi considerat valid si eficace daca este formulat in scris de oricare din parti si aprobat de Consiliul Clusterului.

(3) Acest Acord va fi obligatoriu pentru parti, subsidiarele lor si respectivii lor succesori si desemnati.

(4) In masura in care in orice moment, orice prevedere a prezentului Acord este sau devine ilegala, invalida sau neaplicabila in orice sens, conform legislatiei in vigoare si jurisdictiei, legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezentul Acord nu vor fi in consecinta afectate sau influentate negativ.

(6) Prezentul Acord se completeaza cu clauzele Contractelor de finantare si cu Protocoalele de aderare a membrii sau asociatilor la activitatile Clusterului care vor fi anexate dupa semnare si care vor face parte integranta a acestuia.

(7) Prezentul Acord este deschis pentru semnare pe toata durata de functionare a Clusterului pentru a da posibilitatea cat mai multor firme, institutii, organizatii, freelanceri, persoane autorizate, interesate sa se asocieze la activitatile sale.

Intocmit in 2 exemplare originale in limba romana.

Cluj-Napoca, 8 Martie 2015