Ordinær generalforsamling blev afholdt Søndag den 20. juni 2021 på Værftet Havnevej 12 Havnsø med 29 deltagere.
Regnskab og budget blev godtkendt. Referat vil blive udsendt snarest. Der blev besluttet, at Kommunens besvarelse af  forespørgelse vedrørende søen efter henvendelse fra R52, skulle offentliggøres på hjemmesiden.
 

Kære Hanne:

Jeg har lejlighedsvist gjort stop ved søen og set bl.a. haletudser i mængde og langs vestbredden den lille, ikke helt almindelige plante Samel med sine små, hvide blomster. Selv om søen er dækket af dunhammer er den altså et værdifuldt levested, indtil videre i al fald: Når småsøer gror til i rørsump ændres og forringes levestedet indtil det punkt, hvor det ud fra et biologisk synspunkt kan give god mening at foretage oprensning, hvilket ofte udføres med et heldigt resultat.

 

Det biologiske synspunkt er vigtigt at tage med i betragtning, da søen udover at være beskrevet i lokalplanen (dog ikke som et vandspejl – har der været en spejldam i tankerne eller er det ren regnvandsafledning der har været sigtet?) også er omfattet af naturbeskyttelsesloven som en § 3-beskyttet sø.

 

Der skal derfor ansøges om dispensation til oprensning og andre tilstandsændringer (se vedhæftede).

 

Jeg læser i lokalplanen at bredderne ikke må være stejlere end 1:3, dvs. med 1 m fald for hver 3 m man går ud i søen.

Dette er dels fornuftigt af hensyn til biologiske forhold, da der skabes en bredzone med varierende vanddybde og lunt vand i forsommeren (dette betinger et godt levested for haletudser!), dels af hensyn til at børn og andre kan redde sig i land om de går ud i søen. Bredderne kunne i virkeligheden være endnu fladere, f.eks. 1:5, og ved efterbehandling af de store dybe råstofsøer stilles der gerne krav om at bredzonen er 1:8.

 

Hegning langs sådanne søer med fladvandet bredzone burde ikke være nødvendigt. Anderledes er det for især ældre regnvandsbassiner og gadekær med et meget stejlt (eller for gadekær helt lodret) anlæg, som f,eks. ved Parallelvej lidt nordligere ad Lyngvej. Her er der ikke taget hensyn til hverken natur eller mennesker, eller til den landskabelige virkning af et hul i terrænet med trådhegn omkring..

 

Men flade skråninger sætter også en begrænsning for hvor dyb en mindre sø kan blive – konkret for søen i Ravnholt kunne der nu godt blive plads til et over 2 m dybt sted på midten, hvor dunhammer, tagrør og anden rørskov aldrig vil kunne få fodfæste. Man kunne med fordel anvende ’liggestols-modellen’, se skitsen herunder.

Man kunne måske også overveje at udvide søen, nu man havde gravemaskinen i gang. Dette må overvejes når (om) en dispensationsansøgning skal formuleres.

 

 

Med venlig hilsen


Velkommen til Grundejerforeningen Ravnholt's hjemmeside. Området er fra myndighedernes side underkastet mange restriktioner i forhold til byggeri og beplantning. Et forhold som alle potentielle købere og grundejere bør være bekendt med. På hjemmesiden fremhæves de væsentligste restriktioner og desuden findes det udtømmende regelsæt i form af grundejerforenings vedtægter og områdets lokalplan. Herudover informeres på hjemmesiden om selve området og aktiviteter relateret til grundejerforeningen.


 

Nyheder

  • Generalforsamling Referat Referatet er tilføjet dokumenterne til generalforsamlingen.
    Sendt 30. jun. 2020 10.08 af Kjeld Christensen
Viser post 1 - 1 af 5. Vis flere »

Dokumenter

Grundejerforeningens vedtægter. Se Download
Lokalplan. Se Download

Generalforsamling 2021.
Indkaldelse.   Se Download 
Beretning 2021. Se Download.
Regnskab 2020. Se Download.
Budgetforslag 2021. Se download.
Referat generalforsamling. Se Download


Generalforsamling 2020.
Indkaldelse.   Se Download
Beretning 2020. Se Download
Regnskab 2019. Se Download.
Budgetforslag 2020. Se download.
Referat generalforsamling. Se Download

Generalforsamling 2019.
Indkaldelse.   Se Download 
Beretning 2019. Se Download
Regnskab 2018. Se Download.
Budgetforslag 2019. Se download.
Referat generalforsamling. Se Download


Generalforsamling 2018.
Indkaldelse.   Se Download 
Beretning 2018. Se Download 
Regnskab 2017. Se Download.
Budget 2018 (godkendt). Se download.
Referat generalforsamling. Se Download.
Bestyrelsens beretning. 
Ekstraordinær generalforsamling 2017.
Indkaldelse.   Se Download
Referat.   Se Download

Dokument  Arkiv

Grundejerforeningen Ravnholt CVR-nr.33744269
I henhold til lokalplanens bestemmelser blev grundejerforeningen etableret ved en stiftende generalforsamling 26. April 2009.
Alle grundejere er pligtige til at være medlem og efterleve vedtægterne samt lokalplanen for området.
I bestyrelsen lægges der vægt på at hele området fremstår velplejet og ordentligt. Fællessarealer bliver vedligeholdt af grundejerforeningen. 
Ubebyggede arealer skal ifølge lokalplanen ligeledes fremstå ryddelige og med et ordentligt udseende. Af grundejerforeningens vedtægter fremgår, at de skal vedligeholdes, så de ikke er til gene for naboer og skal slås jævnligt i vækstsæsonen. Grundejerforeningen koordinere slåning af de ubebyggede grunde for de parcelejere, der ønsker det. 
Intentionerne i lokalplanen er, at området skal fremstå som en ensartet helhed. Det betyder, at der skal overholdes en række vedtægter for så vel beplantning som bebyggelse. De specifikke krav er beskrevet i afsnittene om bebyggelse og beplantning.