มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ให้มีการประกาศใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร พ.ศ. 2548 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2548) ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 ซึ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลางของมหาวิทยาลัย  เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถตอบสนองมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 3/2551 เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มีการปรับปรุงกรอบคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ที่มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd) และจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและสังคมโลก โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
              1. ด้านคุณธรรม
                  1.1 มีพฤติกรรมเชิงคุณธรรม       
                            •    วินัย             
                            •    ความรับผิดชอบ
                            •    ซื่อสัตย์สุจริต   
                            •    เสียสละ        
                            •    เป็นแบบอย่างที่ดี     
                            •    สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม  
              2. ด้านความรู้
                  2.1    วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิจัย 
                            •    วิทยาศาสตร์
                            •    คณิตศาสตร์
                            •    สถิติ(วิจัย)
                  2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
                            •    การสื่อสาร  
                            •    คอมพิวเตอร์
                            •    สารสนเทศ 
                  2.3 มนุษย์/สังคม 
                            •    วัฒนธรรม/สังคม         
                            •    การบริหาร/จัดการ
                            •    ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
              3. ด้านทักษะทางปัญญา
                            •    ค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูล
                            •    สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
              4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                  4.1    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล          
                            •    ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ                
                            •    วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง                  
                            •    ทำงานกับผู้อื่นได้     
                  4.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
                            •    ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
                            •    การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์
                            •    การพัฒนาตนเองด้านสังคม
                  4.3  ความรับผิดชอบต่อสังคม
                            •    รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน
                            •    มีจิตสาธารณะ
              5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                            •    ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
                            •    ทักษะการสื่อสาร
                            •    ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ