POWR.03.01.00-00-EF46/16 NCBiR


Projekt jest dedykowany uczniom szkół licealnych, obejmuje kursoryczne zajęcia fakultatywne z zakresu filozofii skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z zakresu logiki i retoryki. Zakładamy, że zdolność do krytycznego i poprawnego myślenia jest warunkowana następującymi czynnościami intelektualnymi: właściwe postawienie podejmowanego problemu (będące w szczególności efektem poprawnego formułowania pytań), posługiwanie się poprawnymi definicjami, eliminowanie błędów wieloznaczności, dobór adekwatnego do podejmowanego problemu sposobu uzasadniania zdań zaangażowanych w prowadzoną analizę, dyskusję, debatę; współmierne oczekiwania co do pewności przyjmowanych tez w zależności od metody ich uzasadniania. Sprawności te są o tyle interesujące dla uczestnika kursu, o ile żywi on przekonanie, że sam krytycyzm jest wartościową postawą poznawczą. Planowane zajęcia mają po pierwsze pobudzać skłonność do krytycznego rozważania wybranych problemów filozoficznych, po drugie: dać podstawowe logiczne narzędzia do realizacji takich rozważań. Z uwagi na takie zamierzenie, kadra realizująca proponowany projekt realizuje zajęcia każdego kursu w ramach bloków tematycznych: 1. Wprowadzenie do filozofii; 2. Debaty tematyczne z udziałem uczniów i obserwatorów prowadzących blok logiczno/retoryczny (1/2); 3. Warsztaty, ćwiczenia, prezentacje dotyczące zagadnień z logiki i retoryki (1/2); 4. Zajęcia z krytycznej analizy tekstu filozoficznego; 5. Warsztaty, ćwiczenia, prezentacje dotyczące zagadnień z logiki i retoryki (2/2); 6. Debaty tematyczne (2/2) 7. Warsztaty z teorii argumentacji; 8. Debata ekspercka.

W każdym kursie bierze udział zespół pracowników uniwersyteckich specjalizujących się w tematyce wymienionych bloków. Ta forma ma urozmaicić zajęcia, zaktywizować uczestników i pokazać im różnorodność stylów i filozoficznych treści występujących w dyskusjach uniwersyteckich. Debaty tematyczne będą prowadzić młodsi pracownicy naukowi z udziałem logików, zajęcia (1) oraz (4) profesorowie filozofii; zajęcia z logiki i retoryki poprowadzi zespół logików kierowany przez profesora. Zajęcia zakończy debata ekspercka kierowana przez profesora filozofii. Projekt realizują: ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW; prof. dr hab. Robert Piłat; dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW; dr Dominika Dzwonkowska; ks. dr Marek Porwolik; dr Janusz Wesserling, mgr Joanna Skurzak; mgr inż. Krystyna Gąsiorowska (opieka administracyjna).