EXTRA inwestycje

Nieruchomości charakteryzują się określoną, najczęściej dużą wartością pieniężną, co oznacza, że są dobrym przedmiotem inwestowania, zarabiania. Nieruchomości są również przedmiotem lokowania kapitału, a zwrot zainwestowanego w nieruchomości kapitału następuje stosunkowo szybko.

Zapewniamy kompleksową weryfikację dokumentów i informacji o nieruchomości.

Dokonamy pełnej weryfikacji nieruchomości i przedstawimy informacje, na podstawie których będzie można ustalić: prawa do nieruchomości, podstawę nabycia, czy nie ma rozbieżności w zapisach w księdze wieczystej i w wypisie z rejestru gruntów i budynków, czy nie ma pułapek w stanie prawnym, np. ograniczonych praw rzeczowych (służebności, dożywocia), jaka jest faktyczna powierzchnia działki i wielkość budynku (mieszkania), jakie jest przeznaczenie nieruchomości (do jakiego celu może być wykorzystana), czy działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, jak nieruchomość jest oznaczona i ocenić lokalizację nieruchomości..

Zakres wiedzy o nieruchomości jest bardzo szeroki w związku z tym doradzimy i pomożemy Państwu również w sprawach takich jak:

  • sprawdzenie formalno-prawnego stanu nieruchomości, spółdzielczych praw, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, hipoteki,

  • sprawdzenie oraz ustalenie aktualnego stanu Księgi Wieczystej,

  • sprawdzenie oraz ustalenie aktualnego stanu w ewidencji gruntów i budynków,

  • ustalenie zapisów w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości i nieruchomości przyległych, a w przypadku braku Planu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,

  • ustalenie planowanych inwestycji w najbliższej okolicy przedmiotowej nieruchomości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy.