Úvod

Milí priatelia akordeónu!


Po prijatí prihlášok oznamujeme, že akordeónový festival

EUROMUSETTE&GOLDENTANGO 2022, ktorý je venovaný Miroslavovi Košnárovi in memoriam.

sa uskutoční jeden deň: 26.5.2022 (štvrtok) v Rajeckých Tepliciach.

Harmonogram súťaže:


26. máj 2022

(štvrtok)

9:00 - 10:30 h: prezentácia – Vstupná hala mestského úradu

10:30 - 11:00 h: Otvorenie – Veľká sála mestského úradu

11:00 h: začiatok 0.B.,0.C., I. kategórie – Obradná sieň MsÚ

11:00 h: začiatok II., III. kategórie – Veľká sála MsÚ

14:00 h: obed – jedáleň základnej školy

15:00 h: začiatok VI., VII. kategórie – Obradná sieň MsÚ

15:00 h: začiatok IV., VIII. kategórie – Veľká sála MsÚ


17.30 h: Vyhodnotenie – Veľká sála mestského úradu
V prípade otázok volajte, mailujte.

S pozdravom

Marián Veselický

kultúra Rajecké Teplice

041/509 9068

XX. medzinárodný festival akordeonistov

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

26.-27.mája 2022 Rajecké Teplice

Vyhlasovateľ festivalu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


organizátori podujatia

Mesto Rajecké Teplice

Súkromná ZUŠ, Predmestská 17, Žilina

spoluorganizátorI

EDIS – vydavateľstvo ŽU

Mgr. Igor Košnár – umelecký riaditeľ festivalu

Informácie a pokyny

Na súťažný festival sa možno prihlásiť do 29. apríla 2022 zaslaním záväznej prihlášky so súťažným programom a fotokópiami dokladov o zaplatení účastníckeho poplatku za súťažiaceho a osobitne za pedagóga, na adresu:

Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice

alebo kultura@rajecke-teplice.sk

Účastnícky poplatok v kategóriách 0., I., II., III., VI., VII., VIII. je 15.- EUR/osoba.

V kategóriách IV. a V. súťažiaci zaplatia 25 EUR za jedno hudobné teleso (duo, trio, kvarteto, kvinteto).

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť do 22. apríla 2022 na číslo účtu :

IBAN: SK 67 0200 0000 0000 2252 2432

VÚB banka, V.S.: 26052022

Pre platbu zo zahraničia:

Organizácia: Mesto Rajecké Teplice

Nám. SNP 29/1

013 13 Rajecké Teplice

Názov účtu: Mesto Rajecké Teplice

Banka: VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK 6702000000000022522432

Bankový poplatok: OUR

Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť mená súťažiacich a pedagógov, za ktorých bol zaplatený poplatok. Bez uvedenia variabilného symbolu a správy pre prijímateľa bude obtiažne identifikovať platbu. Výška poplatku je fixná, nie je možné meniť jeho výšku. Poplatok nie je možné vrátiť.

Prihlášku a povinné skladby je možné stiahnuť z internetu:

www.rajecke-teplice.sk

alebo, https://sites.google.com/site/euromusette/

V prípade záujmu žiakov i pedagógov je možné vyžiadať si notový materiál na adrese

Igor Košnár, Pittsburská 1, 010 08 Žilina, tel: 0904 699 620, (kosnar.igino@gmail.com)

Záujem o ubytovanie: Rajecká pohoda – informačné centrum www.rajeckapohoda.sk

Stravovanie (obed, pitný režim) je zabezpečené v mieste konania na základe záväznej prihlášky a zaslania fotokópie potvrdenia o zaplatení účastníckeho poplatku, v ktorom je strava zahrnutá. Výdaj stravy bude v školskej jedálni, čas bude upresnený v deň konania súťaže.

Účastníci si dopravu a ubytovanie hradia a zabezpečujú sami.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Presný harmonogram bude zverejnený až po prijatí prihlášok začiatkom mája 2022

a rozvrhnutý tak, aby sme predišli časovému stresu.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Podmienky súťaže pre kategórie - 0., I., II., III., VI., VII., VIII. - hra spamäti je povinná.

- 1 povinná skladba Miroslava Košnára

- 1 povinná skladba tanečného charakteru

- Voľný program podľa vlastného výberu – odporúčame zamerať sa na skladby tanečného charakteru

Podmienky súťaže pre kategórie - IV., V. – nie je nutná hra spamäti

- 1 povinná skladba Miroslava Košnára

- Voľný program podľa vlastného výberu – odporúčame zamerať sa na skladby tanečného charakteru (je možné použiť úpravy ostatných povinných skladieb)

Súťažiaci bez povinných skladieb nemôžu súťažiť.

KATEGÓRIE A ČASOVÉ LIMITY:

0. kategória A – rok narodenia 2015 a mladší

- časový limit 2 – 4 min. spolu

0. kategória B – rok narodenia 2014

- časový limit 2 – 4 min. spolu

0. kategória C – rok narodenia 2013

- časový limit 2 – 4 min. spolu

I. kategória – rok narodenia 2011, 2012

- časový limit 3 – 6 min. spolu,

II. kategória – rok narodenia 2009, 2010

- časový limit 4 – 7 min. spolu

III. kategória- pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

- rok narodenia 2007, 2008

- časový limit 5 – 10 min. spolu

VI. kategória - pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

- žiaci druhého stupňa ZUŠ bez obmedzenia veku

- časový limit 7 – 12 minút

VII. kategória - pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

- študenti učiteľských fakúlt, Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s inými predmetmi

- časový limit 8 – 14 minút

VIII. kategória A – pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

- študenti konzervatórií 1., 2., 3.ročník

- časový limit 8 – 14 minút

VIII. kategória B – pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

- študenti konzervatórií 4., 5., 6.ročník

- časový limit 10 – 16 minút

Povinné skladby 2022

Povinné skladby pre jednotlivcov - kategórie - 0., I., II., III., VI., VII., VIII.

1. M. Košnár: BOWLING BLUES č.1

2. M. Košnár: BRAVO TANGO

3. M. Košnár: CARACAS boogie- woogie, spojiť s TORONTO boogie- woogie

4. M. Košnár: DELICATES TANGO

5. M. Košnár: DETSKÁ SUITA No 2, hociktorú časť alebo komplet

6. M. Košnár: DOMINIKA POLKA BRILLANTE ☺

7. M. Košnár: EVERYBODY BLUES č. 4

8. M. Košnár: FATIMA BLUES č. 13, alebo EVERYBODY BLUES č. 4

9. M. Košnár: GOLDEN TANGO

10. M. Košnár: HARLEKÝN SWING, 42.

11. M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 3, hociktorú časť alebo komplet

12. M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 4, hociktorú časť alebo komplet

13. M. Košnár: KIA CEE´D TANGO

14. M. Košnár: LAS VEGAS boogie - woogie, spojiť s NEW YORK boogie - woogie

15. M. Košnár: LAURA vals musette ☺

16. M. Košnár: LEXUS TANGO

17. M. Košnár: MUSETTE PARTY 2011 vals musette ☺

18. M. Košnár: PARTY SWING

19. M. Košnár: PAULÍNA vals brillante ☺

20. M. Košnár: PETRUŠKA vals ☺

21. M. Košnár: PRIUS TANGO

22. M. Košnár: RODEO SWING

23. M. Košnár: SIMONETA vals musette ☺

24. M. Košnár: SYDNEY boogie woogie, pripojiť CARACAS boogie woogie

25. M. Košnár: Téma k 15 variáciám v štýle blues, možnosť si urobiť improvizáciu sám

26. M. Košnár: Téma k improvizácii "Keď som chodil do školy" ☻

27. M. Košnár: Téma s improvizáciou "Keď som chodil do školy" ☻

28. M. Košnár: Téma k improvizácii č. 2 ☻

29. M. Košnár: Téma k improvizácii č. 6, alebo č. 7 ☻

30. M. Košnár: Téma k improvizácii č. 8 ☻

31. M. Košnár: Téma s improvizáciou č. 2, alebo 9, 6, 10 ☻

32. M. Košnár: Téma s improvizáciou č. 3 ☻

33. M. Košnár: TIMEA BLUES č.7

34. M. Košnár: AIDA BLUES č. 9

35. M. Košnár: VALS MUSETTE No.1 "TELEVÍZNA ŠOU"

36. M. Košnár: ZNELKA 2009 (swing),č. 41

37. M. Košnár: ŽANETA vals brillante ☺

38. M. Košnár: BEGONIA BLUES č.23

39. M. Košnár: LUPINUS BLUES č.24

40. M. Košnár: ROSMARINUS BLUES č.30

41. Výber akejkoľvek skladby z repertoáru Miroslava Košnára, vrátane akýchkoľvek úprav jeho skladieb

☺ - sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s polyfóniou

☻ - žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou.

KOMORNÁ HRA - KATEGÓRIE A ČASOVÉ LIMITY:

Komorná hra: 2 – 5 hráčov. Kombinácia akýchkoľvek nástrojov s akordeónom.

IV. kategória – Komorná hra - priemerný vek do 15 rokov (vrátane)

- časový limit 6 – 10 min. spolu

V. kategória – Komorná hra - bez obmedzenia veku

- časový limit 8 – 14 min. spolu

Povinné skladby pre IV. a V. kategóriu:

M. Košnár: AMETHYST

M. Košnár: ARENA SWING, album 50

M. Košnár: ARENA SWING, album 50, hlasy C, B, Es

M. Košnár: BRAVO TANGO, album 1 Festival Golden Tango

M. Košnár: DELICATES TANGO, album č. 4

M. Košnár: DOVIDENIA PRIATELIA AKORDEÓNU

M. Košnár: EURO SWING III, album č.7

M. Košnár: GOLDEN TANGO, album č. 5

M. Košnár: LEXUS TANGO, album Komorná hra č.1,

M. Košnár: PARADE SWING, album Komorná hra č. 3

M. Košnár: PICCOLO vals musette,

M. Košnár: SIENNA TANGO, album Toyota

M. Košnár: TANGO PRE ELENKU, album č. 16,

M. Košnár: TANGO PRE OLINKU, album 21(komorná hra),

M. Košnár: VALS MUSETTE No. 1 „TELEVÍZNA ŠOU“,

M. Košnár: VIRTUOSO, Vals musette, str. 66, album Merci Michael

Spôsob HODNOTENIA

Súťaž budú hodnotiť odborné poroty bodovacím systémom 1 – 25 bodov.

Výsledky sú rozdelené do troch pásiem:

Zlaté pásmo

Strieborné pásmo

Bronzové pásmo

Víťaz každej sólovej kategórie získa pohár víťaza

Porota má právo navrhovať pri výraznej rovnosti kvality a bodov účinkujúcich tri i viac cien v jednotlivých pásmach s udelením jedného absolútneho víťaza vybraného zo zlatého pásma.

Porota hodnotí: - výrazovú a technickú úroveň interpretácie

https://drive.google.com/drive/folders/1pGIFWgO1RRRTonhjQwmR5Ys0IUcBzmQ1