ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοτητών με τις γενικευμένες συναρτήσεις ή κατανομές (Sobolev-Schwartz) όπως η διάσημη "συνάρτηση δ του Dirac" και την θεωρία του μετασχηματισμού Fourier (με εφαρμογές στην θεωρία ΜΔΕ), καλύπτοντας ένα (ανεξήγητο) κενό στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Σε κάποιο στάδιο ίσως χρειασθεί μία (σύντομη) εισαγωγή στην θεωρία μέτρου και ολοκληρώματος.

Δεν προβλέπεται σημαντική ΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛΥΨΗ με τα εξής άλλα μαθήματα του τμήματος: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΔΕ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΔΕ.