จากกรณีที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในหลายประเทศทั่วโลก โดยปัจจุบันปัญหาจากโรคนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคมในวงกว้าง ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ โดยเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งก่อให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) รวมถึงมีการรายงานตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อในสุนัขในฮ่องกงจากรายงานขององค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) แม้จะยังไม่มีหลักฐานและข้อมูลว่าสัตว์สามารถแพร่เชื้อสู่มนุษย์หรือสัตว์อื่นได้ ซึ่งรายงานดังกล่าวทำให้เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ของโรค Covid – 19 ในด้านสุขภาพสัตว์ด้วย

มาตรการและข้อสั่งการที่สำคัญด้านสุขภาพสัตว์

สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านสุขภาพสัตว์

ข้อสั่งการที่สำคัญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านสุขภาพสัตว์

แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค