กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

รอบการเสนอยาเข้าใหม่ : เปิดรับ 2 มกราคม - 29 มีนาคม 2562
https://sites.google.com/site/dissurinhospital/newdrug
ระเบียบจ่ายยาโรงพยาบาลสุรินทร์ 2561
Update แบบฟอร์มยา จ2
ข่าวสารงานคลังเวชภัณฑ์
ใบขออนุมัติยานอกแผนจัดซื้อ (เฉพาะราย)
ใบ Monitor ยาความเสี่ยงสูง
แบบฟอร์มยาทะเบียนแบบมีเงือนไข
ตัวอย่างแผนไฟไหม้ งานคลังเวชภัณฑ์
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา
แนวทางการใช้ยาความเสี่ยงสูง (HAD) 
โปรแกรม IOR โรงพยาบาลสุรินทร์
คลิก
โปรแกรมคำนวณสารน้ำที่ไม่มีในรพ.
เบิกยา รพสต.
แบบบันทึกคำถามทางด้านยา 
(07/02/2560) ลงข้อมูล P4P ทางออนไลน์ได้แล้วครับ 
หน้าเว็บย่อย (1): งานคลังเวชภัณฑ์