กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์รอบการเสนอยาเข้าใหม่ : เปิดรับ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561 (รายละเอียด คลิก)
ข่าวสารงานคลังเวชภัณฑ์
เอกสาร R2R ปี 2561
ใบขออนุมัติยานอกแผนจัดซื้อ (เฉพาะราย)
รายการยาเข้า-ออกปีงบประมาณ 2561**
ใบ Monitor ยาความเสี่ยงสูง
รายชื่อนักศึกษาฝึกงานเภสัชศาสตร์ปี 2560
แบบฟอร์มยาทะเบียนแบบมีเงือนไข
ตัวอย่างแผนไฟไหม้ งานคลังเวชภัณฑ์
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา
แนวทางการใช้ยาความเสี่ยงสูง (HAD) 
บัญชีรายการยาโรงพยาบาลสุรินทร์ 
ปรับปรุง 2561
ระเบียบจ่ายยาโรงพยาบาลสุรินทร์ ๒๕๕๙
ตัวอย่าง Flow chart งานบริหารเวชภัณฑ์
Service Profile 2559 กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายการยาและราคายา
โปรแกรมคำนวณสารน้ำที่ไม่มีในรพ.
เบิกยา รพสต.
แบบบันทึกคำถามทางด้านยา 
(07/02/2560) ลงข้อมูล P4P ทางออนไลน์ได้แล้วครับ 
แบบสำรวจการศึกษาเพิ่มเติม
หน้าเว็บย่อย (1): งานคลังเวชภัณฑ์