กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ 
แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา >> Glucosamine(Viartril-S) / Hyruan-one
แบบฟอร์มขออนุมัติยา >> Albumin / Kabiven-Oliclinomel

การเสนอยาเข้าบัญชีโรงพยาบาล
ขั้นตอนการเสนอยาเข้าใหม่
https://sites.google.com/site/dissurinhospital/newdrug
ข่าวสารงานจัดซื้อ
 
บัญชีรายการยา รพ.สุรินทร์ 
แนวทางการปรับยาต้านจุลชีพ 
แบบฟอร์มการใช้ยาปฏิชีวนะควบคุม
ระเบียบจ่ายยาโรงพยาบาลสุรินทร์ 2561
ข่าวสารงานคลังเวชภัณฑ์
ใบ Monitor ยาความเสี่ยงสูง
ตัวอย่างแผนไฟไหม้ งานคลังเวชภัณฑ์
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา
แนวทางการใช้ยาความเสี่ยงสูง (HAD) 
โปรแกรม IOR โรงพยาบาลสุรินทร์
คลิก
โปรแกรมคำนวณสารน้ำที่ไม่มีในรพ.
เบิกยา รพสต.
แบบบันทึกคำถามทางด้านยา 
(07/02/2560) ลงข้อมูล P4P ทางออนไลน์ได้แล้วครับ 
ข่าวสารด้านยา (คลิกอ่านเพิ่มเติม)