กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์


รอบการเสนอยาเข้าใหม่ : เปิดรับ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561 (รายละเอียด คลิก)
https://sites.google.com/site/dissurinhospital/newdrug

แบบฟอร์มการใช้ยาปฏิชีวนะควบคุม
ระเบียบจ่ายยาโรงพยาบาลสุรินทร์ 2561 
Update แบบฟอร์มยา จ2 
ข่าวสารงานคลังเวชภัณฑ์
เอกสาร R2R ปี 2561
ใบขออนุมัติยานอกแผนจัดซื้อ (เฉพาะราย)
ใบ Monitor ยาความเสี่ยงสูง
แบบฟอร์มยาทะเบียนแบบมีเงือนไข
ตัวอย่างแผนไฟไหม้ งานคลังเวชภัณฑ์
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา
แนวทางการใช้ยาความเสี่ยงสูง (HAD) 
บัญชีรายการยาโรงพยาบาลสุรินทร์ 
ปรับปรุง 2561
ตัวอย่าง Flow chart งานบริหารเวชภัณฑ์
Service Profile 2559 กลุ่มงานเภสัชกรรม
โปรแกรม IOR โรงพยาบาลสุรินทร์
คลิก
รายการยาและราคายา
โปรแกรมคำนวณสารน้ำที่ไม่มีในรพ.
เบิกยา รพสต.
แบบบันทึกคำถามทางด้านยา 
(07/02/2560) ลงข้อมูล P4P ทางออนไลน์ได้แล้วครับ 
แบบสำรวจการศึกษาเพิ่มเติม
หน้าเว็บย่อย (1): งานคลังเวชภัณฑ์