งานเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์

รายการยาเสนอเข้าปีงบประมาณ 2560**
ใบ Monitor ยาความเสี่ยงสูง
รายชื่อนักศึกษาฝึกงานเภสัชศาสตร์ปี 2560
แบบฟอร์มยาทะเบียนแบบมีเงือนไข
ตัวอย่างแผนไฟไหม้ งานคลังเวชภัณฑ์
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา
แนวทางการใช้ยาความเสี่ยงสูง (HAD) 
บัญชีรายการยาโรงพยาบาลสุรินทร์ 
ปรับปรุง ๑/๒๕๕๙
ระเบียบจ่ายยาโรงพยาบาลสุรินทร์ ๒๕๕๙
ตัวอย่าง Flow chart งานบริหารเวชภัณฑ์
Service Profile 2559 กลุ่มงานเภสัชกรรม
แบบสำรวจการศึกษาเพิ่มเติม


เบิกยา รพสต.
แบบสำรวจเวร บI1 FI3 FI5 
แบบบันทึกคำถามทางด้านยา 
แบบสำรวจขึ้นเวร


(07/02/2560) ลงข้อมูล P4P ทางออนไลน์ได้แล้วครับ