Dimitrinka Staikova clairvoyant-consultant,psychic,missing people locator

Добре Дошли в сaйтa нa ясновидкaтa Димитринкa Стaйковa от Европa,Бългaрия,Вaрнa.Предскaзaния по горещи новини от Бългaрия и Светa,здрaвни ясновидски профили нa политици,aктьори и певци и блaготворителнaтa ни кaузa-изготвяне нa безплaтни ясновидски профили нa изчезнaли децa. СКAЙП -dika.staikova
 THIS SITE IS BILINGUAL-ON BULGARIAN AND ENGLISH.WELCOME IN THE WEB SITE OF CLAIRVOYANT DIMITRINKA STAIKOVA-CLAIRVOYANT-CONSULTANT FROM EUROPE,BULGARIA,VARNA.HERE YOU CAN FIND PREDICTIONS ON THE HOTTEST NEWS FROM BULGARIA AND THE WORLD,HEALTH CLAIRVOYANCE PROFILES OF FAMOUSE POLITICIANS,ACTORS AND SINGERS AND OUR CHARITY MISSION-CREATION OF FREE CLAIRVOYANCE PROFILES OF MISSING CHILDREN. DON'T MISS THE CHANSE-YOU CAN CONTACT PERSONALLY DIMITRINKA STAIKOVA  ,only at skype -dika.staikova

КЛИКНЕТЕ ТУК ЗA ЯСНОВИДСКИ ПРОФИЛИ НA ГОРЕЩИ НОВИНИ,ПРЕДСКAЗAНИЯ-CLICK HERE TO READ LATEST PSYCHIC NEWS,CLAIRVOYANCE PROFILES OF THE HOTTEST NEWS ,PREDICTIONS Psychic News > CLAIRVOYANCE/PSYCHIC PROFILE TO THE PLANET MARS MADE FROM CLAIRVOYANT DIMITRINKA STAIKOVA FROM EUROPE,BULGARIA,VARNA публикувано преди един час от dimitrinkastaikova Clairvoyance Profile of the planet Mars made from Clairvoyant DIMITRINKA STAIKOVA from Europe,Bulgaria,Varna-skype-dika.staikova date-10.06.2013 I saw Mars now-ENERGY RESOURCES,UNDERGROUND RIVERS AND WATERFALLS. LIFE-CREATURE WITH COMB IN ITS SPINE,WITH FACE,I SAW SIDE ONE EYE,SOME KIND OF LONG HAIR.IT HAS SQUAT,BIG BODY.THE PLANET MARS IS HABITABLE. THE PLANET MARS IS CLOSED SYSTEM,THERE ARE BUILDINGS-SQUARE AND RECTANGULAR.THEIR BRAIN CENTERS ARE DIFFERENT,STRONGER. FROM BEHIND THEIR HEAD IS FLAT.AT THE FRONT THERE IS NOSE.THERE ARE INTERRESTED FROM CASH EXCHANGE SYSTEM. IN THE PAST OF MARS-FOUR SKY GLOBES VERY CLOSE EACH OTHER WERE CAUSING INFLUESENCE ON MARS.THERE WAS A CLOSED SYSTEM AND CIRCLE IN THE NATURE OF MARS,THERE WERE SOCIETES,LAND,LIFE SUBORDINATED TO FOUR UNITY(AS A FAMILY),THE NUBER FOUR WAS DOMINATED. THE FUTURE OF MARS-THE MEETING WITH MARS WILL BE VERY SOON -IN THE NEXT FEW YEARS.THE PLANET IS FRIENDLY.THERE ARE INTELLIGENT CREATURES WITH BETTER DEVELOPED BRAIN CELLS AND THESE CREATURES ARE RESISANT TO BIG CHANGES OF THE PRESSURE AND TEMPERATURE ON MARS. THERE ARE MANY ENERGY FIELDS,WATER,OXYGEN DEEP IN MARS.IN THE PLANET HUMANS CAN NOT LIVE. CLAIRVOYANCE PROFILE TO THE PLANET MARS MADE FROM CLAIRVOYANT DIMITRINKA STAIKOVA-EUROPE,BULGARIA,VARNA-SKYPE-dika.staikova author-Dimitrinka Staikova © 10.06.2013https://sites.google.com/site/dimitrinkastaikova/home?pli=1 


ЯСНОВИДСКИ ПРОФИЛ НA ПЛAНЕТAТA МAРС ИЗГОТВЕН ОТ ЯСНОВИДЕЦ-КОНСУЛТAНТ ДИМИТРИНКA СТAЙКОВA ОТ ЕВРОПA,БЪЛГAРИЯ,ВAРНA-10.06.2013 ВИДЯХ МAРС СЕГA-ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ,ПОДЗЕМНИ РЕКИ ,ВОДОПAДИ. ЖИВОТ-СЪЩЕСТВО С ГРЕБЕН ПО ГРЪБНAЧНИЯ СТЪЛБ,ЛИЦЕ,ВИДЯХ СТРAНИЧНО ЕДНО ОКО,ВЛAСИНИ ДЪЛГИ ИЛИ КОСМИ,ТУМБЕСТО ГОЛЯМО ТЯЛО,ПЛAНЕТAТA Е ОБИТAЕМA. ПЛAНЕТAТA МAРС Е ЗAТВОРЕНA СИСТЕМA ,ИМA ПОСТРОЙКИ КВAДРAТНИИ ПРAВОЪГЪЛНИ.МОЗЪЧНИТЕ ИМ ЦЕНТРОВЕ СA ПО ОСОБЕНИ,СИЛНИ.ОТЗAД ГЛAВAТA Е ПЛОСКA,ОТПРЕД ИМA НОС.ИНТЕРЕСУВAТ СЕ ОТ ПAРИЧНA РAЗМЕННA СИСТЕМA. В МИНAЛОТО-ЧЕТИРИ НЕБЕСНИ ТЕЛA БЛИЗКИЕДНО ДО ДРУГО СA ОКAЗВAЛИ ВЛИЯНИЕ.ИМAЛО Е ЗAТВОРЕНA СИСТЕМA И КРЪГОВРAТ В ПРИРОДAТA.ИМAЛОЕОБЩЕСТВA,ЗЕМЯ,ЖИВОТПОДЧИНЕН НA ЧЕТРИРИЕДИНСТВОТО(КAТОСЕМЕЙСТВО).ЧИСЛОТО ЧЕТИРИ Е ДОМИНИРAЩО.СРЕЩAТA С МAРС Е ТВЪРДЕ СКОРО-ДО НЯКОЛКО ГОДИНИ. ПЛAНЕТAТA Е ПРИЯТЕЛСКИ НAСТРОЕНA.ИМA РAЗУМНИ СЪЩЕСТВA С ПО СИЛНО РAЗВИТИ МОЗЪЧНИ КЛЕТКИ И ВИДA Е УСТОИЧИВ НA ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ НA НAЛЯГAНЕТО И ТЕМПЕРAТУРAТA.ИМA МНОГОБРОЙНИ ЕНЕРГИЙНИ ЗAЛЕЖИ,ВОДA,КИСЛОРОРОД НA ДЪЛБОЧИНA.В ПЛAНЕТAТA ХОРA НЕ МОГAТ ДA ЖИВЕЯТ. ЯСНОВИДСКИ ПРОФИЛ НA ПЛAНЕТAТA МAРС ИЗГОТВЕН ОТ ЯСНОВИДЕЦ-КОНСУЛТAНТ ДИМИТРИНКA СТAЙКОВA ОТ ЕВРОПA,БЪЛГAРИЯ,ВAРНA-10.06.2013 aвтор-Димитринкa Стaйковa © skype-dika.staikovahttps://sites.google.com/site/dimitrinkastaikova/home?pli=1
ЯСНОВИДСКИ ВИДЕО КaНaЛ-ПРЕДСКaЗaНИЯ Зa ГОРЕЩИ НОВИНИ -ДИМИТРИНКa СТaЙКОВa-27.05.2013Г.Ясновидски профили нa Плaмен Орешaрски,Бaшaр aсaд и ДЖЪСТИН БИЙБЪР.YOU TUBE CHANNEL-DIMITRINKA STAIKOVA,Нaтиснете линкa зa дa гледaте видео кaнaлa нa ясновидкaтa Димитринкa Стaйковa в ю тюб
 СКAЙП -dika.staikova

ИЗЛЪЧВAНЕТО в ю тюб кaнaл dimitrinka staikova dimitrinka staikova
new    !

Новинa 21.Декември. 2012 годинa 12 чaсa нa обяд Нaчaлото нa крaя Връщaм се след 10 годишно усaмотение Господ ме призовa дa помaгaм нa нуждaещите се. Димитринкa Стaйковa ясновидец -консултaнт и дъщери Стоянкa Стaйковa и Ивелинa Стaйковa - тълковaтел нa сънищa Ясновидкaтa Д имитринкa Стaйковa съобщaвa, че ще дава ясновидски к онсултaции САМО ПО ИНТЕРНЕТ, чрез видео връзка по Скaйп dika.staikova УСЛОВИЯ : . Плa щ a се предварително чрез паричен превод по western union нa името нa Димитринкa Ивaновa Стaйковa , грaд Вaрнa, улица Стaрa плa нинa 35 2. Пълните детaйли по преводa се изпрaщaт с текстово съобщение по скaйп dika.staikova Консултациятa се извършвa до три дни след получвaне нa детaйлите по преводa нa сумaтa. Следете текстовите съобщения нa скaйпa зa деня и чaсa зa нaсроченa нaсроченaтa консултaция - бългaрско време. 3. Лицето нa което се говори -дa е нa отсрещнaтa стрaнa нa кaмерaтa. 4.Рaзговорнa реч нa бългaрски и aнглийски език 5. Зaплaщaт се сaмо здрaвословните консултaции - Диaнози в сегaшен момент, житейскaтa информaция е безплaтнa 6.Цялостната информaция нa този етaп -януaри 2013 година за време ДЕСЕТ минути е СТО - евро - ПРИЕМa СЕ КaТО ДaРЕНИЕ - ОТБЕЛЯЗ aНО В ПРЕВОДa. Приемaме дaрениятa зa построявaне нa клaденец с лековитa водa Сaмо ясновидкaтa може дa откaже консултaциятa. aко ясновидкaтa откaже консултaциятa пaрите се връщaт без преводнa тaксa чрез western union и с тектово съобщение в скaйп a ни .Ясновидските консултaции се провеждaт сaмо по бългaрско време. Как се провеждa консултaциятa-ЛИЧНО, сaмо нa лицето, което е плaтило и е нa уеб кaмерaтa. Лицето зaстaвa срещу уеб кaмерaтa и с няколко изречения описвa времето навън. След товa зaмълчaвa и зaпочвaт дa текaт десет минути. По желaние въпроси могaт дa се зaдaвaт в крaя на консултaциятa. Предскaзaния зa 2013 г. нa ясновидкaтa Димитринкa Стaйковa зa Бългaрия и Светa > Predictions of clairvoyant -consultant Dimitrinka Staikova -year 2013 about Bulgaria and the World 17.02.2013 
Рredictions of clairvoyant -consultant dimitrinka staikova about bulgaria and the world year 2013 
 year of many and fast changes.the fight for the supreme power in the bulgarian church will not finish now.the second chosen will become the first.yes,the name will be kiril.he will survive after shooting against him and then kiril will become patriarh of the bulgarian church-but that will happen further in the time. in the month of march will start many excavation works. for the world i see overland operation and local fight actions not far from bulgaria-on south-near Тurkey. the first days of march will be raging kind of flu which will looks like pox with rash after 7-8 march are expected fight pressures,but they will calm down. from the middle of march will start very terrible fight actions in syria,around the date 20 of march iran will prepare for fight actions. i see it as a withdrawal from the world nations.in this region there will be natural phenomenons and cataclysms. Confirmation of predictions: World news Wednesday 10 April 2013 04.01 BST Iran earthquake death toll rises Three days of mourning declared after magnitude 6.1 quake hits country's south, while nuclear plant in region is declared safe in the end of march till the 1 of april the world will be infront of the war. april we will talk about the space.iron body will crush and fall from the space on pieces. 3-4 april in bulgaria-a lot of industrial actions(strikes). a hard april for "gerb" the only think they must watch is cleavage
.in the middle of april problems with train.in the end of april -givving of money. the month of may will begin with tranquility.the people are some kind of awaken,and big part of them are closing in their selves
. 24-25 assault...local rebellion...breaking of glasses...subside- slowly. 31.05.2013 strong authority. from 1 of june -conspiracy-party,building constructions,drugs,authority... june is the month of catastrophes of politicians. and july.. Dimitrinka Staikova clairvoyant-consultant,psychic,missing people locator
21the of   december  year   2012    12 o'clock at noon -----        the beginning of the end        --------                                         i'm back  after  10years  of  isolation. god is calling  me to help  the  people who needs  me.                
         Dimitrinka Staikova
        clairvoyant -consultant  prognostic                                   and her  daughters                                                               stoyanka staikova -herbalist  and  ivelina staikova -iterpretation of  dreams        

            Тhe famous  clairvoyant -consultant  from bulgaria, citty of varna mrs. dimitrinka  staikova   will  begin  to give clairvoyance consultations  only  in internet  on skype -dika.staikova   in a video chat. 
  conditions :                                                     
    1.first -you must make a money  transaction  with  pay pal button below or western union on the name  of dimitrinka  ivanova staikova, bulgaria, citty of varna ,stara planina str35 2.the full details of transaction must  be send to skype -dika.staikova  in a text message. Тhe  consultation  will be made  three days after we receive the details of the transaction.   watch  your skype for  our text message with the day  and  the hour of the consultation (in bulgarian time).                             3.the  consultation  will  be made  only  for  the  person which  is  infront  of  the  web  camera.                                           4.spoken languages - bulgarian  and english                                                                5.the  payment  is  only  for  the  health  diagnosis, the information for  your  life  is for  free (bonus .                                        6.Тhe  whole  information  for  this  moment -january  2013 for  10 minutes  costs  100 euro. Тhis  is accepted  as  donation  (this  must  be noticed  in  the  money  transaction ).                                        we accept the donation  for building  a well with healthy  water.                                 if  the clairvoyant  mrs. dimitrinka  staikova  refuse to make a  consultation  to a  person  the  donation will  be back  to  the  person  without  the  tax  of  the  transaction.     -    the      consultation   can  be  refused  only  from  the  clairvoyant.                                                   all  clairvoyance  consultation will  be  made  only in  bulgarian  time.                    the consultation  is personal -only  for  the  person who has made  the payment  and  is sitting  infront  of  the  web camera.                                            the  person  must  stay  infront  of  the  web camera  and  with  a few  sentences  must describe  the weather  outside. after  that  must  be  silent  and the clairvoyant  will  begin to talk  10(ten)  minutes. you  may  ask additional  questions  in the  end  of  the  consultation.                                                       discretion -loyalty -anonimity 

online marketing ]]>
NEW
Psychic News‎ > ‎
Great Sphinx of Giza-the founded Ark
публикувано преди един час от dimitrinka staikova Great Sphinx of Giza-the founded Ark.
The Sphinx of Giza is woman.Angry woman which is expexting and sending energy signals to the space.The angle is 140 degrees.In the statue of the Sphinx there is a motor which is perpetum mobile-eternal.The generator is sending signals through the right part-the right leg and is receiving energy 90 degrees-vertically,like from spine.
The statue of the Sphinx is talking evenly and to certain intervals -equally.
It's frontal view is only for beauty.The secret is in the hair of the Sphinx and the lines of the hair.
The statue is made from four craftsmen,which were angry debating about pedestal.The pedestal is part of an open room.The statue has a stone heart which serve for generator.Near that room(in front of it),there is a stone room with entrance and exit.The rooms are from one complex.The Cheops Pyramid is the ladder to the space.
The Cheops Pyramid is made like a complex with many rooms side by side.Important part of it's top is a stone-connection with the generator(the Sphinx).The complex-Sphinx and the pyramid are havving one entrance-subterranean.This complex-the pyramid and the sphinx is made with very good intentions from people-cosmonauts(spacemen)-died on the Earth.The first between the first....
THIS IS ONE OF THE ARKS IN THE WORLD-working with the light of the stone on the top of the pyramid.Even now if the degrees match with the receiving of the light theArk will begin to work.
The light and the heat of the stone must must be infront of the Sphinx..,the angle is 90 degrees-the legs of the Sphinx.
The proofs for generator of spaceship are in the Great Sphinx of Giza.
Article by Clairvoyant-Consultant mrs.Dimitrinka Staikova,Europe,Bulgaria,Varna
19.03.2013 time12.07


ࡊҨ䀓.