"Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em ..." Ga 15,16-17 

Chào mừng quý quan khách  vào trang nhà Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam TGP - Los Angeles 

 Welcome  to Vietnamese 's Cursillo Home Page in Los Angeles

Đơn Tham Dự Khóa Cursillo 2024 - 2 21 2024.pdf
PHIẾU GHI DANH TRỢ TÁ KHÓA CURSILLO NĂM 2024.docx

- Tiến Bước Tháng 9 (September) 2020 (PDF file, enter here):

 Our Website  Name is   cursillola.net   

NOTE TO IPHONE USER: THERE IS A  BUTTON GUIDE TO THE SUB-MENU located ON UPPER TOP/LEFT corner of the screen. THANK YOU

NƠI GÓC TRÁI/TRÊN CÓ NÚT, NHẤN VÀO ĐÓ ĐỂ VÀO CÁC TRANG PHỤ KHÁC. CÁM ƠN