Welcome  Chào Mừng Quý Khách vào trang mạng Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles 

Đơn Tham Dự Khóa Cursillo 2022.pdf
ĐƠN GHI DANH TRỢ TÁ 2022.pdf
BTB 12-2021_Final 2.pdf

- Tiến Bước Tháng 9 (September) 2020 (PDF file, enter here):

 Our Website  Name is   cursillola.net   

NOTE TO IPHONE USER: THERE IS A  BUTTON GUIDE TO THE SUB-MENU located ON UPPER TOP/LEFT corner of the screen. THANK YOU

NƠI GÓC TRÁI/TRÊN CÓ NÚT, NHẤN VÀO ĐÓ ĐỂ VÀO CÁC TRANG PHỤ KHÁC. CÁM ƠN