PISA eta Matematika


 PISA eta Matematikaren prestakuntza-saio baten gidoiarako:
 Guión de una sesión de formación de PISA y Matemáticas:
 Ebaluazioa Hezkuntzan
 • Ebaluazioak hezkuntzan helburuen lorpen-maila eta partaideek zein egiturek sustatutako dinamiken egokitasuna baieztatu dezake.
 • Ebaluazioak sustatzea edo egitea hobetzeko bideak jorra daitezkela onartzean datza, hau da, prozesuak hobetu daitezke eta egokitzapenak sustatu hezkuntza-komunitatean.
 Evaluación en Educación
 • La evaluación en educación es un proceso que permite comprobar el grado de obtención de los objetivos marcados y la idoneidad de las dinámicas impulsadas por los componentes y estructuras involucradas.
 • Evaluar o evaluarse supone aceptar la posibilidad de implementar  procesos de mejora que impliquen reconsiderar procesos y realizar ajustes en la comunidad educativa.
 Kanpo ebaluazioak
 • Kanpo-baluazioek ikasle, eskola eta esparru desberdinetako emaitzen azterketa eskaintzen dituzte horiek guztiek elkarren berri izan dezaten eta bakoitzak bere emaitzak berdinekoekin konpara ahal ditzan.
 • Kanpo-ebaluazioek ohiko barneko ebaluazioei emaitzak konparatzeko aukera eskaintzen dute, indarrean dauden prozesuak ebaluatzeko eta dinamika berriak sustatzeko oinarriak eskainiz.
 Evaluación externas
 • Las evaluaciones externas estudian los resultados de alumnas y alumnos, centros y  diferentes ámbitos administrativos ofreciendo la posibilidad de que todos ellos puedan comparar sus resultados con los de sus iguales.
 • Las evaluaciones externas ofrecen otra perspectiva de evaluación en la que las evaluaciones internas pueden cotejar sus resultados y estudiar la idoneidad de sus procesos y la posibilidad de implantar nuevas dinámicas.
 Konpetentzietarako hezkuntza
 • Gaur egungo gizarteek ikasle aktibo eta konpetenteak sustatu nahi dituzte, bai esparru disziplinarretan zein zeharkakoetan, etorkizunean hiritarrak horiek ezagutzan oinarritutako kide partehartzaile eta solidarioak izan daitezen.
 • Hezkuntza-komunitatearen osagai eta dinamiken ebaluazioak ikasleen konpetentzien garapena sustatuko duten aldaketak bideratu ditzakete eta hori behar du izan euren birtualitaterik argiena: hobetze-planen nondik norakoa ezartzea.
 Educación por competencias
 • Las sociedades actuales solicitan una formación que impulse alumnas y alumnos activos y competentes, tanto en ámbitos disciplinares como transversales, que puedan generar comunidades avanzadas en el conocimiento, solidarias y participativas.
 • La evaluación de los procesos y componentes de la comunidad educativa puede informar los cambios que impulsen las competencias del alumnado y ése debe de ser su sentido más importante: señalar los caminos que transiten los planes de mejora.
 PISA
 • Kanpo-ebaluazo muestral ezagunenaren izena da eta 15 urteko 72 herrialdeko ikasleekin egiten da, gehienbat Irakurketa, Matematika eta Zientzia esparruetan.
 • Tipo honetako ebaluazioen ondorio estatistikoek, beti ere zorizko aukeraketa egiten baldin bada eta parte hartzaileei ez bazaizkie laguntza bereziak ematen, hobetze-planak gauzatzeko eta beharrezkoak diren laguntzak antolatzeko giltzarriak eskaini ditzakete.
 PISA
 • Es el nombre de la evaluación diagnostica muestral más conocida, realizada al alumnado de 15 años de 72 países en los ámbitos de las competencias de Ciencias, Lectura y Matemáticas, fundamentalmente.
 • Las conclusiones estadísticas de una prueba de este tipo, siempre que se realicen sin interferencias en la selección ni trato diferente a los participantes, pueden ofrecer claves para organizar los planes de mejora y los refuerzos necesarios.
 PISArako baliabideak Matematika konpetentziarako
 • Anitzak dira PISArekin erlazionaturiko baliabide eta berriak zabaltzen dituzten erakundeak, beti ere, konpetentzietan oinarritutako hezkuntza aktiboa sustatzeko asmoz eta kontzeptuetan eta errepikapeetan opinarritutako tradizionala atzean utzi nahiean.
 • Bai PISA antolatzen duen OCDEk, zein INEEk (Instituto Nacioal de Evaluación Educativa) nola ISEIk (Irakas Sistema Ebaluatzeko eta Ikertzeko erakundea) baliabide asko eskaintzen dituzte proba hauen nondik norakoak , ebaluatutako konpetzien osagarriak, ebaluazio-adierazleak eta liberatutako item bildumak ezagutzeko, beti ere proben zentzua eta berezitasunak ulertzen lgunduko gaituzteenak.
 Recursos de PISA para la Competencia Matemática
 • Desde diferentes instituciones se ofrecen información y recursos relacionados con las pruebas PISA con vistas a impulsar el cambio hacia una educación competencial y activa, en detrimento de la conceptual y meramente receptiva y repetitiva.
 • Tanto la OCDE como institución organizadora de PISA como el INEE (Instituto Nacioal de Evaluación Educativa) estatal y el IVEI (Instituto Vasco de Evaluación Educativa) autonómico ofrecen diferente recursos para conocer la filosofía, los componentes de las competencias evaluadas, los indicadores de evaluación y muchos ejemplos de items liberados que nos ayudan a entender el sentido y características de la prueba.

 OCDE
 INEE
 ISEI-IVEI
 Besteak / Otros
 
Comments