Вітаємо Вас, шановні друзі!

„Стати майстром – це не самоціль, ця пристрасть

має бути притаманна фаху педагога як невід’ємна

властивість його любові до своєї професії”

Василь Сухомлинський

Проблема циклової комісії викладачів загальної та дошкільної психології та педагогіки:

«Інноваційні підходи до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти»

Пріоритетними завданнями роботи викладачів циклової комісії

на 2018-2019 н.р. визнати:

- апробація напрямків, форм роботи викладачів циклової комісії з метою ефективного входження до світової медіа-освіти;

- вдосконалення моделі блогу викладачів педагогіки і психології;

- оптимізація веб-сайту циклової комісії як засобу доступу до світового медіа-простору;

- модернізацію освітньої діяльності на основі використання сучасних освітніх, педагогічних, інформаційних та комп’ютерних технологій (STREAM та STEAM освіта, Storytelling, LEGO-конструювання, Е-learning, змішане навчання);

- забезпечення дієвості профільних спеціалізованих кабінетів-лабораторій, лабораторій початкової, дошкільної освіти та кабінетів-музеїв шляхом проведення конференцій, науково-практичних семінарів, хакатонів;

- вдосконалення професійної майстерності викладачів шляхом участі у наукових форумах, конкурсах, конференціях, участі у видавничій діяльності: конкурсі пошуково-дослідних робіт Східного регіону для студентів спеціальності «Початкова освіта» з психолого-педагогічних дисциплін, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2018-2019 з психології і педагогіки, дошкільної педагогіки;

- вивчення можливості запровадження в практику роботу участь студентів, вчителів ЗСО, психологів закладів освіти у тренінгах в режимі он-лайн;

- проведення в рамках освітнього округу науково-практичного семінару «Завдання сучасної школи у світлі нових державних стандартів початкової загальної освіти та середньої загальної освіти», «Формування і розвиток творчої особистості дитини» (на базі ЗДО «Світлячок»);

- з метою профорієнтаційної роботи проведення інтернет-конкурсів «Сучасний вчитель», «Династія вчителів»;

- участь у експерименті «Можливості медіа-освти у реалізації програми СГР «Шлях у досконалість»;

- розширення внутрішнього комп’ютерно-інформаційного середовища.

Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіях відповідно до Концепції нової української школи.

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє нові особистісно-ориентовані методи підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти.

Тому завдання циклової комісії - акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.