RegulaminyRegulamin korzystania 
z biblioteki

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć jedną książkę.

3. Książki wypożyczamy wyłącznie na swoją kartę.

4. Książki należy szanować.

5. Za wypożyczoną książkę czytelnik odpowiada finansowo. 
W przypadku jej zniszczenia lub zagubienia należy ją odkupić.

Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

      1. Zabronione jest podłączanie jakichkolwiek urządzeń do sieci elektrycznej.

     2. Zabronione jest wkładanie 
do komputera prywatnych nośników napędu.

      3. Zabroniona jest zmiana ustawień komputera.

     4. Należy poinformować nauczyciela o każdym nieprawidłowym zachowaniu sprzętu lub oprogramowania

       5. Zabroniona jest zmiana stanowiska pracy bez zgody nauczyciela.

     6. Dostęp do Internetu można uzyskać za zgodą nauczyciela.

      7. Niedozwolone jest wykorzystanie sprzętu komputerowego do gier, zawierających elementy przemocy.

   8. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.

     9. Nie wolno jeść i pić przy komputerze.

 10.  Opuszczając stanowisko pracy należy pozostawić po sobie porządek.

   11.  Za wszelkie uszkodzenia wynikające ze świadomego działania ucznia, odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice.

 


Zasady wypożyczania podręczników

1. Uczeń wypożycza podręczniki szkolne na określony rok szkolny.

Po zakończeniu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest zwrócić podręczniki
do biblioteki.

2. Uczeń powinien podpisać podręczniki swoim imieniem 
i nazwiskiem.

3. Uczeń odpowiada materialnie za zgubienie
lub zniszczenie podręcznika.
W przypadku zagubienia
lub zniszczenia podręcznika, uczeń zobowiązany jest zwrócić kwotę odpowiadającą równowartości jego zakupu.