Our Company

นับเป็นเวลาเกือบยี่สิปี ที่บริษัทได้รับความใจวางใจจากลูกค้าที่มีอุปการะคุณ หลากหลายสายงานทุกภาคองค์กรธุรกิจ ศูนย์แปลของเรามีทีมงานนักแปลผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เรามีนักแปลที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีประสบการณ์ด้านการแปลในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ทางกฎหมาย การเงิน การตลาด ยานยนต์ เอกสารคู่มือและ เอกสารเฉพาะทางอื่นๆ ส่วนใหญ่นั้นจบการศึกษาทั้งในระดับปริญญา โทและปริญญาเอกเป็น เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพโดยตรง อาจารย์สอนภาษาอยู่ในสถาบันการศึกษามีชื่อเสียงจึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่าผลงานคุณภาพงานแปลออกมาอย่างมีคุณภาพตรงตามไวยากรณ์ ความหมายไม่ผิดเพี้ยนเจ้าของภาษาอ่านเข้าใจ ใช้ยื่นกับหน่วยงาน หรือใช้ทำธุรกรรมต่างๆ เช่นสถานทูต ติดต่อธุรกิจ ใช้ในต่างประเทศ ให้เจ้านายอ่าน องค์กร ธุรกิจภาคส่วนต่างๆ ภาษาที่กระชับ ชัดเจน สละสลวย สวยงามได้ใจความ สื่อความหมายตรงตามต้นฉบับทุกประการ งานแปลเอกสารแบบมืออาชีพรับส่งระบบออนไลน์ เราเป็นผู้นำด้านการแปลไม่เคยหยุดนิ่ง การพัฒนาคุณภาพผลงานถูกจัดเก็บโดยโปรแกรมต่างๆ เช่น Word, PDF, Illustrator, Photoshop, ให้ตรงตามต้องการของลูกค้า