ศูนย์แปลเอกสาร บางกอกทรานสเลชั่น

BANGKOK TRANSLATION SERVICE LTD., PART

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกทรานสเลชั่น เซอร์วิส

แปลเอกสาร 50 ภาษาทั่วโลก

ศูนย์แปลบางกอกทรานสเลชั่น

TEL. 094-3988339 ID Line: 0943988339

Email: bkk1999@gmail.com www.bangkoktranslation1999.com

- รับแปลเอกสารทุกภาษา : ภาษาอังกฤษ ดัตช์อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อารบิค สเปน รัสเซีย เกาหลี โปรตุเกส พม่า ลาว เขมร มาเลย์ สวีเดน ฟินแลนด์ อาหรับ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา บราซิล ออสเตรเลีย ตุรกี ฯลฯ

(เอกสารทุกประเภท)

---------------------------------------------------------------------------

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทาง

สถานทูตอังกฤษ

เช่น ใบเกิด,ใบบันทึกสมรส, ใบสมรส,ทะเบียนบ้าน, บัตร ประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล

บริการของเรา

- รับแปลเอกสาร 30 กว่าภาษาทั่วโลก

-รับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ

แปลเอกสารสารราชการ เช่น ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตร ใบประกาศนียบัตร วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า หนังสือผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ แบบภาษีต่างๆ ฯลฯ พร้อมทั้งมีบริการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

-------------------------------------------------------------

รับแปลเอกสารภาษาดัตช์เพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทาง

สถานทูตเบลเยียม

เช่น ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส,ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล,ใบประวัติอาชญกรรม

Our Service

พร้อมบริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

- รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม

-Translation service in all languages: English, German, French, Japanese, Chinese, Vietnam, Italy, Arabic, Spanish, Russian, Dutch, Korean, Portuguese, Burmese, Lao, Cambodian, Malay ETC.

-Legalized by The Ministry of Foreign Affairs

-Marriage Registration for Foreigners

-Attorney-at-law and Notary Public

-Certified by the specialist judiciary

Bangkok Translation provides language translations using a wide range of experienced multilingual native translators; meaning the final translation will read perfectly to a native speaker of that language. Our vast database of translators means that we can translate to and from a wide array of languages, including English Translations, Spanish Translations, French Translations, Italian Translations, German Translations, Chinese Simplified Translations, Arabic Translations, Japanese Translations and many more.

For larger translation projects, we use a team of translators for cross referencing. In this case, the lead translator initially produces a translation glossary, which is then used by the other translators to ensure maximum consistency of the end product.

งานแปลและ ประสบการณ์

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลโดยตรง เช่น เอกสารสัญญาธุรกรรมต่างๆ ด้านกฎหมาย วิศวกรรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ มั่นใจได้เลยว่านักแปลของเราคือระดับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจบโดยตรงเกี่ยวกับงานแปลของสาขานั้นๆ เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์นับสิบปี รับแปลเอกสารด่วนเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ศูนย์แปลของเราคิดราคาอย่างยุติธรรม พร้อมอยู่กลางใจเมืองใกล้รถไฟฟ้าสถานีเพลินจิตจึงสะดวกแก่การเดินทาง บริการรับทำวีซ่า อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน ไต้หวัน อิตาลี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม เซงเก้น ฯลฯ บริการรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม สำหรับยื่นกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยื่นประมูลกับทางราชการ นิติกรณ์ โนตารี่พับลิค Notary Public เรามีนักฏหมายที่สามารถรับรองเอกสารและมีชื่อขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

รับแปลเอกสารภาษาอิตาลีพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทางสถานทูตอิตาลี

เช่น ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส,ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล,

ใบประวัติอาชญกรรม

พร้อมบริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศอิตาลี

--------------------------------------------------------------

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทางสถานทูตสหรัฐ

ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล,

ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส,

---------------------------------------

เอกสารงานแปลต่างๆ

สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส จดหมายรับรอง ใบหย่า แปล สด. 43/ 8 / 9 หนังสือรับรองความเป็นโสด รับรองการแปลเอกสาร เอกสารการบัญชี หนังสือรับรอง คู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ Material DataSheet ใบอนุญาตต่างๆ ใบอนุญาตนำเข้า เอกสารทั่วไป เอกสารราชการ บทคัดย่อภาษาอังกฤษแปลวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษา จดหมายขอทุน ทรานสคริป CV งานวิจัยต่างประเทศ เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองบริษัท เอกสารกฎหมาย สัญญา สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ใบมอบอำนาจ ระเบียบราชการ พระราชบัญญัติ แปล TOR / MOU คู่มือพนักงาน กระบวนการทำงาน คู่มือ ISO หนังสือรับรอง หนังสือรับรองบริษัท รายงานประจำปี รายงานการประชุม บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ. 1 - 5 เอกสารวิศวกรรม เอกสาร เอกสารคอมพิวเตอร์

พร้อมประทับตรารับรองของสำนักงานแปล