ศูนย์แปลเอกสาร
   บางกอกทรานสเลชั่น 
 
 

Bangkok Translation  TEL. 094-3988339

                Email: bkk1999@gmail.com            www.bangkoktranslation1999.com                            

บริการของเรา

- รับแปลเอกสาร 30 กว่าภาษาทั่วโลก

-รับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ

-บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

แปลเอกสารสารราชการ เช่น แปลใบเกิด          แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน               แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบสมรส แปลใบหย่า     แปลใบอุปการะบุตร แปลใบประกาศนียบัตร     แปลวุฒิการศึกษา แปลหนังสือรับรองบริษัท     แปลทะเบียนการค้า แปลหนังสือผู้ถือหุ้น          แปลหนังสือบริคณห์สนธิ แปลแบบภาษีต่างๆ ฯลฯ พร้อมทั้งมีบริการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

-------------------------------------------------------------

รับแปลเอกสารภาษาดัตช์เพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทาง

สถานทูตเบลเยียม

เช่น ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส,ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล,ใบประวัติอาชญกรรม

พร้อมบริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

                                                 


บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
-  รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรมงานแปลและ ประสบการณ์


เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลโดยตรง เช่น แปลเอกสารสัญญาธุรกรรมต่างๆ แปลด้านกฎหมาย แปลวิศวกรรม แปลทางการแพทย์ แปลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แปลอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ  มั่นใจได้เลยว่านักแปลของเราคือระดับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจบโดยตรงเกี่ยวกับงานแปลของสาขานั้นๆ เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์นับสิบปี รับแปลเอกสารด่วนเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ศูนย์แปลของเราคิดราคาอย่างยุติธรรม พร้อมอยู่กลางใจเมืองใกล้รถไฟฟ้าสถานีเพลินจิตจึงสะดวกแก่การเดินทาง บริการรับทำวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเยอรมัน วีซ่าไต้หวัน วีซ่าอิตาลี  วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าเบลเยี่ยม วีซ่าเซงเก้น ฯลฯ บริการรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม สำหรับยื่นกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยื่นประมูลกับทางราชการ นิติกรณ์ โนตารี่พับลิค Notary Public เรามีนักฏหมายที่สามารถรับรองเอกสารและมีชื่อขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเอกสารงานแปลต่างๆ                                                                                                                                 

แปลสูติบัตร แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลใบขับขี่ แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล  แปลทะเบียนสมรส  แปลใบสำคัญการสมรส แปลจดหมายรับรอง แปลใบหย่า แปล สด. 43/ 8 / 9 หนังสือรับรองความเป็นโสด รับรองการแปลเอกสาร  แปลเอกสารการบัญชี แปลหนังสือรับรอง รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ แปล Material DataSheet แปลใบอนุญาตต่างๆ แปลใบอนุญาตนำเข้า แปลเอกสารทั่วไป แปลเอกสารราชการ แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษแปลวิทยานิพนธ์ แปลกรณีศึกษา แปลจดหมายขอทุนแปลทรานสคริป แปลเอกสาร CV แปลงานวิจัยต่างประเทศ แปลเว็บไซต์ แปลภาษาอังกฤษ แปลหนังสือรับรองบริษัท  แปลเอกสารกฎหมาย แปลเอกสารสัญญา แปลสัญญาซื้อขาย แปลสัญญาเช่า แปลใบมอบอำนาจ แปลระเบียบราชการ แปลพระราชบัญญัติ แปล TOR / MOU แปลคู่มือพนักงาน แปลกระบวนการทำงาน แปลคู่มือ ISO แปลหนังสือรับรองแปลหนังสือรับรองบริษัท แปลรายงานประจำปี แปลรายงานการประชุม แปลบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น แปลงบการเงิน แปลงบดุล แปลรายงานผู้สอบบัญชี แปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น แปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน แปลหนังสือบริคณห์สนธิ   แปล บอจ. 1 - 5 แปลเอกสารวิศวกรรม แปลเอกสารการแพทย์ แปลสิทธิบัตรยา แปลเอกสารด้านเคมี แปลอกสารคอมพิวเตอร์

 แปลภาษาอังกฤษ English แปลภาษาเยอรมัน German แปลภาษาฝรั่งเศส Frenchแปลภาษาอิตาลี Italian แปลภาษาสเปน Spanish แปลภาษาฟินแลนด์ Finnish แปลภาษาเดนมาร์ก Danish แปลภาษาโปรตุเกส Portuquese แปลภาษารัสเซีย Russianแปลภาษาดัช Dutch แปลภาษาสวีดิช Swedish แปลภาษานอร์เวย์ Norwegianแปลภาษาฮังกาเรียน Hungarian แปลภาษาโปแลนด์ Polish แปลภาษาฮิบรู Hibruแปลภาษาเกาหลี Korean แปภาษาจีน Chinese (Simp.&Trad.) แปลภาษาญี่ปุ่น Japanese แปลภาษามาเลเซีย Malasian แปลภาษาอินโดนีเซีย Indonesian แปลภาษาลาว Lao แปลภาษาเขมร Cambodian แปลภาษาพม่า Burmese แปลภาษาเวียตนาม Vietnamese แปลภาษาฮินดี Hindi แปลตากาล็อค Tagalog แปลภาษาอารบิค Arabicแปลภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) Persian แปลภาษาอูรดู Uradu แปลภาษาตุรกี  Turkish

sd

-  รับแปลเอกสารทุกภาษา : ภาษาอังกฤษ ดัตช์อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม  อารบิค สเปน รัสเซีย เกาหลี โปรตุเกส พม่า ลาว เขมร มาเลย์ สวีเดน ฟินแลนด์ อาหรับ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรีย เดนมาร์ก  นอร์เวย์ โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา บราซิล ออสเตรเลีย ตุรกี ฯลฯ

(เอกสารทุกประเภท)

------------------------------------------------------------------------------------

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทาง

สถานทูตอังกฤษ

เช่น ใบเกิด,ใบบันทึกสมรส,    ใบสมรส,ทะเบียนบ้าน, บัตร     ประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ,         ใบเปลี่ยนนามสกุล
  Our Service                                                              

 
 -Translation service in all languages: English, German, French, Japanese, Chinese, Vietnam, Italy, Arabic, Spanish, Russian, Dutch, Korean, Portuguese, Burmese, Lao, Cambodian, Malay ETC.

-Legalized by The Ministry of Foreign Affairs

-Marriage Registration for Foreigners

-Attorney-at-law and Notary Public

-Certified by the specialist judiciary


Bangkok Translation  provides language translations using a wide range of experienced multilingual native translators; meaning the final translation will read perfectly to a native speaker of that language. Our vast database of translators means that we can translate to and from a wide array of languages, including English Translations, Spanish Translations, French Translations, Italian Translations, German Translations, Chinese Simplified Translations, Arabic Translations, Japanese Translations and many more.

For larger translation projects, we use a team of translators for cross referencing. In this case, the lead translator initially produces a translation glossary, which is then used by the other translators to ensure maximum consistency of the end product.รับแปลเอกสารภาษาอิตาลีพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทางสถานทูตอิตาลี

เช่น ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส,ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล,

ใบประวัติอาชญกรรม

พร้อมบริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศอิตาลี

--------------------------------------------------------------

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทางสถานทูตสหรัฐ

ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ,         ใบเปลี่ยนนามสกุล,   
ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส,

---------------------------------------


พร้อมประทับตรารับรองของสำนักงานแปล