Home
โรงเรียนบ้านชีวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
การรับสมัคร ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐,๑๔-๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ในวันเวลาราชการ) สถานที่โรงเรียนบ้านชีวิทยา
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
 .....รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ..... https://drive.google.com/file/d/1rZHvdiPAcZbuGcn9iz2qHyCqSSho9on_/view?usp=sharing
*******************************************************************************************************************************************

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนบ้านชีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทาง https://forms.gle/XCUf3HkNayp1pXDB6
โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครแล้วทั้งทางระบบออนไลน์และที่โรงเรียนไม่ต้องสมัครซ้ำ
วันมอบตัว (ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย)
ม.๑ (มอบตัวและสอบวัดความรู้พื้นฐาน)
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.
ม.๔ (รายงานตัวและมอบตัว)
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๖๓
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น
หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาวันมอบตัว ประกอบด้วย
๑. ใบรับรองแสดงผลการเรียน หรือสำเนา ปพ.๑ จำนวน ๑ฉบับ
๒. รูปถ่ายขนาด ๑นิ้วครึ่ง จำนวน ๒ รูป
๓. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
(ถ้าไม่มีทะเบียน​บ้านบิดา มารดา ให้ใช้สำเนาสูติบัตร​ของนักเรียนแทน พร้อม​รับรอง​สำเนาถูกต้อง)****************************************************************************************************************************

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งงานศิลปหัตถนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นายสังวรณ์  รักญาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยาได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด สมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านชีวิทยาที่สามารถสอบแข่งขันการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้Ċ
พิสมัย ศุภพงษ์,
16 ก.พ. 2561 19:44
ĉ
พิสมัย ศุภพงษ์,
21 มี.ค. 2563 00:19
ĉ
พิสมัย ศุภพงษ์,
21 มี.ค. 2563 00:18
Comments