นายอุสายันห์ เมืองด้วง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  

ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสิชล


  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู ...... วันที่ออกใบอนุญาต................................ วันหมดอายุ...................................
  • บัตรประจำตัวเลขที่....................วันที่ออก....................................... วันหมดอายุ................................................

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการอบรม

การปฏิบัติงาน

รางวัลและความภาคภูมิใจ