Welkom op de website van scholengemeenschap BLOM


1. Onze identiteit (wie wij zijn)

Scholengemeenschap BLOM is een interlokale vereniging van 7 gemeentelijke basisscholen. BLOM is een letterwoord gevormd door de eerste letters van de gemeenten waar het gemeentelijk onderwijs samenwerkt binnen deze scholengemeenschap.

Concreet gaat het om volgende scholen:

Buggenhout: Gemeentelijke Basisschool ’t Sprinkhaantje en Gemeentelijke Lagere School De Pupil
Lebbeke: Gemeenteschool De Puzzel (kleuter- en lager onderwijs)
Opwijk: Gemeentelijke Basisschool De Boot en Buitengewoon Basisonderwijs MOZA-IK
Merchtem: Gemeentelijke Basisschool De Plataan en Gemeentelijke Basisschool Ten Bos

Deze samenwerking werd bekrachtigd door de desbetreffende gemeenteraden.
De schoolbesturen worden vertegenwoordigd door de schepenen van onderwijs. Zij overleggen samen met de directies in het Beheerscomité.

Het Directiecomité voert de dagelijkse leiding van de scholen uit. Gemeenschappelijke personeelsmateries worden onderhandeld in het syndicaal onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG).

Alle scholen zijn aangesloten bij OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) en worden door deze onderwijskoepel ondersteund.

SG BLOM  wordt aangestuurd door een voltijdse directeur-coördinatie. Deze coördineert en bewaakt de algemene werking van de SG, in overleg met de directies binnen het Directiecomité.


2. Onze missie (onze bestaansreden)

Om hoogstaand onderwijs te kunnen bieden aan elk van onze kinderen bundelen we onze krachten en werken we zoveel mogelijk samen, met respect voor en behoud van  de eigenheid van elke school.
De samenwerking draagt bij tot een efficiënt beheer en gebruik van de beschikbare middelen, tot het verhogen van het draagvlak van de scholen en tot een adequaat bestuur.


3. Onze visie (wat we willen bereiken)


We streven naar zorgzame scholen met

-        een Brede kijk op de wereld in een sfeer van pluralisme en verdraagzaamheid

-        een plaats waar onze kinderen kunnen Leren, leven en beleven

-        een sfeer van Openheid, dialoog met kinderen en ouders

-        aandacht voor Milieu en leefomgeving


We bevorderen samenwerking door

            - zorgbeleid

            - gezondheidsbeleid: LO, bewegen en sport, gezond leven

            - ICT-beleid

            - administratie


We beheren beschikbare middelen efficiënt door

-        doeltreffend gebruik van de puntenenveloppe zorg, ICT en administratie

-        overdracht van lestijden en uren indien deze in de eigen school niet kunnen georganiseerd worden

-        uitwisselen van materialen

-        ter beschikking stellen van infrastructuur


We verhogen het draagvlak van de scholen door

-        delen van deskundigheid via netwerking

-        delen van expertise uit het buitengewoon onderwijs voor de scholen gewoon onderwijs


We zorgen voor een adequaat bestuur door

-        een goede samenwerking in het Directiecomité en het Beheerscomité

-        ondersteuning in het ontwikkelen van reglementen, pedagogische projecten

-        voeren van een correct en efficiënt personeelsbeleid


Deze doorgedreven samenwerking zorgt op termijn voor sterkere scholen met beter onderwijs voor de kinderen die er school lopen.