ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้คะแนนเฉลี่ยรวม จาก 6 ตัวชี้วัด อยู่ที่ 4.67 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

แผนปฏิบัติการ งบปี 2564

รายงานผลการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน

เล่มแผนปฎิบัติการ2565.pdf
แผนปฏฺิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปี 66-70).pdf

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 14/2566 

สพม.อุดรธานี รับชมรายการพุธเช้า… ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2566

สพม.อุดรธานี ลงพื้นที่ปฎิบัติกิจกรรม 5 ส.

[ 29 ก.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนายการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ''คลิ๊ก"

[ 28 ก.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ''คลิ๊ก"

[ 12 ก.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ภาค ก  ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ปี 2566 ''คลิ๊ก"

[ 24 ส.ค. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ภาค ก  ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ปี 2566 ''คลิ๊ก"

[16 ส.ค. 2566] ใบสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี (แก้ไข) ''คลิ๊ก"

[5 ส.ค. 2566] ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสถานศึกษา" และตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ''คลิ๊ก"

[5 ส.ค. 2566] ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสถานศึกษา" และตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ''คลิ๊ก"

[5 ส.ค. 2566] ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา ทุกเขต

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสถานศึกษา" และตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ''คลิ๊ก"

[ 5 ส.ค. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสถานศึกษา" และ "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ''คลิ๊ก"

[ 4 .ค. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายการเปลี่ยนตำแหน่ง

และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

 ''คลิ๊ก"

[25 ก.ค. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''คลิ๊ก"

[21 ก.ค. 2566] แบบคําร้องขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ตําแหน่งครูผู้ช่วย" สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ''คลิ๊ก"

[18 .ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา รายการครุภัณฑ์ดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''คลิ๊ก"

[18 ก.ค. 2566] ประกาศคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายการเปลี่ยนตำแหน่งและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''คลิ๊ก"

[17 ก.ค. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ตำแหน่งครูผู้ช่วย"

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ''คลิ๊ก"

[4 ก.ค. 2566]  ประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ''Click" 

[4 .ค. 2566]  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ''Click" 

[30 มิ.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ''รายชื่อ คลิ๊ก"

[29 มิ.ย. 2566] ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ( Digital Performance Appraisal : DPA ) เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการและขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ''คลิ๊ก"

[27 มิ.ย. 2566] ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566  ''คลิ๊ก"

[27 มิ.ย. 2566] ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา ทุกเขต

และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566  ''คลิ๊ก"

[21 มิ.ย. 2566] มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 "รายละเอียด คลิ๊ก"

[21 มิ.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข  

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 (แก้ไข) ''รายชื่อ คลิ๊ก"

[20 มิ.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งเลขที่ อ 38 อ 30 และ อ 28 ''Click"

[20 มิ.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งเลขที่ อ 3 ''Click"

[16 มิ.ย. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''เอกสารแนบ Click" 

[12 มิ.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข  

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ''รายชื่อ คลิ๊ก"

[25 พ.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click"

[24 พ.ค. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ''ประกาศและใบสมัครคลิ๊ก" 

[12 .ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ''Click"

[8 พ.ค. 2566] ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (ว่างเพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ''คลิ๊ก"

[8 พ.ค. 2566] ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา ทุกเขต

และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   ''คลิ๊ก"

[8 พ.ค. 2566] ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ''คลิ๊ก"

[8 พ.ค. 2566] ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การถ่ายโอนสถานศึกษา ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ''คลิ๊ก"

[28 เม.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566 (รอบ2) ''ประกาศและรายละเอียดการย้าย คลิ๊ก" 

[26 เม.ย. 2566] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566 ''ประกาศ คลิ๊ก"  ''บัญชีรายละเอียดการย้าย คลิ๊ก" 

[13 ก.พ. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''เอกสารแนบ คลิ๊ก"

[29 ม.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''Click"

[27 ม.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''Click"

[23 ม.ค. 2566] ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครู สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ''Click" 

[13 ม.ค. 2566] ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''Click" 

[13 ม.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ''Click" 

[12 ม.ค. 2566]  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสังกัดอื่นเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ''Click" 

[12 ม.ค. 2566]  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ''Click" 

[ 11 มี.ค. 2566 ] ประกาศโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสังคมศึกษา [''Click"]

[17 ก.พ. 2566] ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โครงการกุมภวาปียอดมงกุฎ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566 [รายและเอียดและใบสมัคร ''Click" ]

[17 ก.พ. 2566] โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรม IEP Open House ประจำปีการศึกษา 2565 [''Click"]

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (เพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่)

[20 มิ.ย. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click"

[8 มิ.ย. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click"

[28 เม.ย. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click" 

[27 เม.ย. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับสมัครแม่บ้าน 2 อัตรา

''รายละเอียด Click" 

[19 เม.ย. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) ''Click" 

[7 เม.ย. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ''Click" 

[7 เม.ย. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click" 

[28 มี.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding 

ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click" 

[28 มี.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา ''Click" 

[15 มี.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ''Click" 

[15 มี.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click" 

[15 มี.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click" 

[27ก.พ. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ''Click" 

[14 ก.พ. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ ของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ''Click" 

[10 ม.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click" 

[10 ม.ค. 2566] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ''Click" 

อัพเดทข้อมูลล่าสุด
26 กันยายน 2566