ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา สพม.กาฬสินธุ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาการในตำแหน่ง

นายวรุตม์  เขจรสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย  

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด

เบอร์โทรศัพท์  0833454769

E-Mail : warut2554k@gmail.com  

นางทวีภรณ์  วรชิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

สหวิทยาเขตวงนารายณ์

เบอร์โทรศัพท์  0862350338

E-Mail : taweepron.w@hotmail.com

นางจารุวรรณ  รัตนมาลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์  0910657983

E-Mail : Charuwan8388@gmail.com

นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

สหวิทยาเขตวงนารายณ์

เบอร์โทรศัพท์  0956624887

E-Mail : prapansak.p1973@gmail.com

นางชนัฎฎา  จำเริญสรรพ์ (รักษาการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์  0878733165

E-Mail :

นายวินัย  รัตนมาลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

สหวิทยาเขตสมเด็จ

เบอร์โทรศัพท์  0986213866

E-Mail : Winaii25122@gmail.com  

นางสาวกนกพร  คำโสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม

สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย

เบอร์โทรศัพท์  0959653928

E-Mail : kanokporn@kpwschool.ac.th 

นายวิเชียร ด่านขุนทด

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

สหวิทยาเขตวงนารายณ์

เบอร์โทรศัพท์  0910521411

E-Mail : Wichian25056@gmail.com 

นางสาวนิตยา  นากองศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม

สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี

โทรศัพท์ : 0828984641

E-Mail : nczta.p@gmail.comนายประโมกข์  ดุลนีย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง

สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

เบอร์โทรศัพท์  0916829520

E-Mail : krumok@gmail.com

นายประมวล​ อรรคพงษ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด

เบอร์โทรศัพท์  0862408009

E-Mail : Pramuanakk8009@gmail.com

นางรติกรณ์ แสบงบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย

เบอร์โทรศัพท์  0951783869

E-Mail : ratikorn2563@gmail.com

นายเมืองมนต์  โสภารีย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด

เบอร์โทรศัพท์  0842869742

E-Mail : Muangmonsop@gmail.com

นายประกาย  ภูขมัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

เบอร์โทรศัพท์  0878652481

E-Mail : praakay2513@gmail.com

นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด

เบอร์โทรศัพท์  0650914944

E-Mail : denjit.60@gmail.com

นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด

เบอร์โทรศัพท์ 0890416054   

E-Mail : kriengkrai0702@gmail.com

นายบรรจง  วันทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย

เบอร์โทรศัพท์  0817436630

E-Mail :  banjong133@gmail.com 

นายอานนท์  นนทวัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

เบอร์โทรศัพท์  0845159694

E-Mail : byanon@gmail.com

นายอดิศักดิ์  ภูสนิท

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด

เบอร์โทรศัพท์ 0899431064

E-Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

นางรดา ฉายผาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

สหวิทยาเขตวงนารายณ์

เบอร์โทรศัพท์  0957717234

E-Mail : radanuna@gmail.com

นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

เบอร์โทรศัพท์ 0833428165 

E-Mail : 

นายเกรียงศักดิ์  ดอนไพร

ผู้อำนวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา

สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

เบอร์โทรศัพท์  0948799639

E-Mail : donphrai@gmail.com

นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา

สหวิทยาเขตวงนารายณ์

เบอร์โทรศัพท์  0862318664

E-Mail : pisitsak17,@gmail.com

นายเอนก  อันพาพรม 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

เบอร์โทรศัพท์  0807564776

E-Mail : anpaprom.kik@gmail.com

นายรณกฤต  กุมสิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย

เบอร์โทรศัพท์  0934309843 

E-Mail :  Ronnakrit.ks@gmail.com

นายไพฑูรย์  คำสะอาด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

เบอร์โทรศัพท์  0872280887

E-Mail : toon.annty@gmail.com

นายไพโรจน์  เกื้อสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์

สหวิทยาเขตสมเด็จ

เบอร์โทรศัพท์  0896208858

E-Mail : Kuea955@gmail.com

นายวิรสิทธิ์  พินธุนิบาตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

เบอร์โทรศัพท์  0801812246

E-Mail : wirasit1973@gmail.com 

นายณัฐวัฒน์  บัวคำภู

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา

สหวิทยาเขตสมเด็จ

เบอร์โทรศัพท์  0981016133

E-Mail : buakamphoo@gmail.com

นายสัญญา ภูผาผุย

ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์

สหวิทยาเขตสมเด็จ

เบอร์โทรศัพท์  0956692966

E-Mail : rongsanya@gmail.com

นายสมเกียรติ คุ้มนายอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

เบอร์โทรศัพท์  0815461275

E-Mail : Somkiat.khumnayor@gmail.com

นางเวชมณี  ถวิลการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

สหวิทยาเขตวงนารายณ์

เบอร์โทรศัพท์  0611207767

E-Mail : wetmanee@hotmail.com

นายดุสิต  มั่นคง

ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด

เบอร์โทรศัพท์  0834051634

E-Mail : dusit.mk@gmail.com

นายอิสรพล  ปิ่นขจร

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

สหวิทยาเขตสมเด็จ

เบอร์โทรศัพท์  0951979527

E-Mail : isarapol.pin@gmail.com

นายธนเทพ  วิเศษสอน

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

เบอร์โทรศัพท์  0885615475

E-Mail : thanathep.wisesorn@gmail.com

นายธนัฐ  มาตชรา

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี

เบอร์โทรศัพท์  0933837978

E-Mail : tanatmat@gmail.com

นายชูชัย ประทุมขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์  0819640345

E-Mail : Chuchai2507@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรี พัฒนา อนนทสีหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์  0810601492

E-Mail : pattana.jib@gmail.com

นางสาวกุสุมาวดี  พลเรืองทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย

เบอร์โทรศัพท์  0849286815

E-Mail : iku.kusumawadee@gmail.com

นายอัคเรศศ์  ป้องกัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด

เบอร์โทรศัพท์  0943519824

E-Mail : Akarasepongkan@gmail.com

นายเด่นกวี  ศรีอ่อนจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร

สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย

เบอร์โทรศัพท์  0963377366

E-Mail : dengawee.sri@gmail.com

นายบรรจง  ดอนเคนจุย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี

เบอร์โทรศัพท์  090328818/2

E-Mail : bunjong14122510@gmail.com

นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

สหวิทยาเขตสมเด็

เบอร์โทรศัพท์  0857485024

E-Mail : Phumsak1124@gmail.com

นายนิคม​  วิชัยโย

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

เบอร์โทรศัพท์  0813201847

E-Mail : Nikom1847@gmail.com

นายเธียรชัย  ประกอบเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์

สหวิทยาเขตวงนารายณ์

เบอร์โทรศัพท์  0956531512

E-Mail : thaichai.262512@gmail.com

นายนิพนธ์  ชนาสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย

สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

เบอร์โทรศัพท์  0635235814

E-Mail : Samat_ch@hotmajl.com

นายธวัช  เพ็งสลุง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี

เบอร์โทรศัพท์  0955679978

E-Mail : tg12wat@gmail.com

นายกมลศักดิ์  ภูชมศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี

เบอร์โทรศัพท์   0841989935

E-Mail : 

นายอรรถสิทธิ์  อุดรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์  0847880658

E-Mail : udonrat3@gmail.com 

นายสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง

เบอร์โทรศัพท์  0986501955

E-Mail : Sbootdeepak@gmail.com 

นายชินกรณ์  แก้วรักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี

เบอร์โทรศัพท์  0895752046

E-Mail : Chin_k2007@hotmail.com

นายตรี  ภูวิโคตรธนกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี

เบอร์โทรศัพท์  0974946456

E-Mail :Treepuwikottanakul@gmail.com

นายสาโรช  จันทรบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย

เบอร์โทรศัพท์  0817682990

E-Mail : 

นายถาวร  แสนพันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์  0862219108

E-Mail : Tavon0107@gmail.com 

นายเอกรักษ์  สารปรัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์  0934404334

E-Mail : ekkarak.sa@anukoolnaree.ac.th