บริษัท บลูเบอร์รี่ อินโนเวชั่น จำกั

บริษัท บลูเบอร์รี่ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีขององค์การและการศึกษา การฝึกอบรม และการผลิตสื่อโฆษณาโดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้องค์กรและบุคคลประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งด้านระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี และการผลิตสื่อโฆษณาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

What we do

บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Consulting)

ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งด้านระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้องค์กรและสถาบันการศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี

บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา (E-Learning Consulting)

ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งด้านระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้องค์กรและสถาบันการศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี


บริการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
(IT Training)

ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัล
(Digital Advertising)

ให้บริการผลิตสื่อโฆษณาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้สื่อโฆษณาสามารถสื่อสารข้อมูลและสร้างผลกระทบต่อผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Our Past work

Contact Us