ไอทีเซอร์วิส

เรียนรู้ออนไลน์

ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น (ภก.ดร.เกียรติศักดิ์ แซ่อิว)

เครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาชุมชน
(อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขบทเรียน ThaiMooc)

สอนออนไลน์ด้วย Google Classroom


สาธิตการใช้ Google Meet 

การส่งลิงค์ข้อสอบ Google Form

การตรวจข้อสอบอัตนัย

การตรวจข้อสอบปรนัย

การจัดเรียงลำดับข้อสอบ

การออกข้อสอบแบบถูก-ผิด