ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ (จำนวน 5 อัตรา) ด่วน

มีคุณสมบัติดังนี้


(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาการจัดการ

(2) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ระดับดี

(3) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

(4) มีประสบการณ์การสอน และตําแหน่งทางวิชาการ

(5) มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพฯ 10160

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112 ในวันทําการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 17 ม.ค.2563

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ (จำนวน 5 อัตรา)

มีคุณสมบัติดังนี้

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาการจัดการ

(2) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

(3) มีประสบการณ์การสอน และตำแหน่งทางวิชาการ

(4) มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพฯ 10160

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ย. 2562

รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำ จำนวนหลายอัตรา

มีคุณสมบัติดังนี้

1.จบการศึกษาระดับปริญญาเอก

2.มีประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา

3.มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 600 คะแนน หรือ TU-GET 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ10160

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-8074500 ต่อ 111 , 112

ในวันทำการอังคาร – วันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 16.00 น. หรือที่ e-mail : human@sau.ac.th

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย(จำนวน 4 อัตรา)มีคุณสมบัติดังนี้

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษาสาขาอาชีวอนามัย

(2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่ใช่สาขาอาชีวอนามัยแต่วุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษาสาขาอาชีวอนามัย

(3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

(4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทไม่ตรงสาขาแต่มีความสัมพันธ์กันและมีตำแหน่งทางวิชาการในสาขาอาชีวอนามัย อย่างน้อยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

(5) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโท เป็นวุฒิการศึกษาสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย


***โดยจะพิจารณาค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และมีทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ***


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการมีคุณสมบัติดังนี้

(1) ได้รับปริญญาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท

(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

(3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงาน

(4) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจและเล็งเห็นความสำคัญทางด้านวิทยบริการ

(5) หากมีตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

(1) ส่งประวัติย่อ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

(2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(3) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

(4) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(6) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)


*ค่าตอบแทน 50,000 + ผลตอบแทนจากการบริหารโครงการของคณะและมหาวิทยาลัย (โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมมีคุณสมบัติดังนี้

(1) ได้รับปริญญาระดับปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

(3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงาน

(4) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม ความสนใจ ความรู้ความเข้าใจอันดี และเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่

(5) หากมีตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

(1) ส่งประวัติย่อ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

(2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(3) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

(4) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(6) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)


*ค่าตอบแทน 50,000 + ผลตอบแทนจากการบริหารโครงการของคณะและมหาวิทยาลัย (โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย)


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์(จำนวน 1 อัตรา)มีคุณสมบัติดังนี้

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือใกล้เคียง

(2) มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ภาษา VB.net PHP C#



ติดต่อสอบถามข้อมูล 02-807-4588 อ.วรลักษณ์ รักเกียรติงาม

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ

(จำนวน 5 อัตรา)มีคุณสมบัติดังนี้

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

(2) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

(3) มีประสบการณ์การสอน และตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ



ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ(จำนวน 2 อัตรา)มีคุณสมบัติดังนี้

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

(2) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

(3) มีประสบการณ์การสอน และตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ



ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ(จำนวน 2 อัตรา)มีคุณสมบัติดังนี้

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

(2) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

(3) มีประสบการณ์การสอน และตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ



ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(จำนวน 2 อัตรา)มีคุณสมบัติดังนี้

(1) จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(2) จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(3) เพศชาย / หญิง


หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการสมัครงาน

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

(3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ

(6) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครบุคลากรหลายอัตรามีคุณสมบัติดังนี้

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

(2) เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

(3) มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี


หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการสมัครงาน

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

(3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ

(6) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยมีคุณสมบัติดังนี้

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษาสาขาอาชีวอนามัย

(2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่ใช่สาขาอาชีวอนามัยแต่วุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษาสาขาอาชีวอนามัย

(3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษาที่สัมพันธ์กัน

(4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทไม่ตรงสาขาแต่มีความสัมพันธ์กันและมีตำแหน่งทางวิชาการในสาขาอาชีวอนามัย

อย่างน้อยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมีคุณสมบัติดังนี้

(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาปริญญาโทเป็นวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 19/1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-4500 ต่อ 111, 112

ในวันทำการอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือที่ e-mail: human@sau.ac.th

update 11 พ.ค. 2561