คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2nd International Conference on Innovative Research in Science, Technology & Management,

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต #DBA

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2nd International Conference on Innovative Research in Science,

Technology & Management,

September 29-30, 2018, The National University of Singapore ️ 🇸🇬️🇸🇬️🇸🇬️

Graduate School ##SAU


SAU