News SAU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ►►


ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 35 ►►

เปิดรับสมัครตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2016 ►►

Southeast Asia University - Thai Language Competency Test (SAU-TLCT) ►►

โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ►►

เชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมบันทึกภาพน้อมรำรึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ►►

นักศึกษาที่ใช้ email @sau.ac.th สามารถใช้ Google file stream ►►

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560►►

กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี2560 ►►

ประกาศวันเพิกถอนวิชาเรียนหลังกำหนด

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1)►►

ประกาศผลสอบชิงทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ►►

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท ►►

"น.ศ.สามารถดูรอบการอบรมและสอบ ICDL ปี59 เทอม2 ประจำวิชา 520006 ได้แล้วตอนนี้."►►

รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เมื่อสมัครเรียนวันนี้ - 30 มิ.ย.60►►

เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ►►

นักศึกษาสามารถรับข่าวสารได้ที่บอร์ดประกาศสำหรับนักศึกษาได้แล้วที่นี่ ►►

สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท

►►

สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท พร้อมลุ้นรับรางวัล IPAD MINI ►►

นักศึกษาชายที่ต้องการขอผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 รายละเอียด คลิ๊ก ►►

โครงการ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง " ►►

ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอเรียนเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 13 ปีเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย ►►

SAU