SAU NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ►►

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ปีการศึกษา 1/2561 รอบที่ 3►►

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา 40,000 บาท ►►

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แสดงผลงานของนักศึกษา Digital Media (HD) ►►

ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน ►►

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานกิจกรรม "ตักบาตร เติมบุญ" ►►

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมความปลอดภัย ►►

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ►►

นักศึกษาสามารถประเมิน การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ►►

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศได้แล้ว ►►

มหาวิทยาลัยฯ เปิดจองบูธ สำหรับบริษัทที่ต้องการรับสมัครงาน เนื่องในวัน “เตรียมพร้อมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560” ►►

ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน " Project Expo 2018 "►►

ขอเรียนเชิญ นิสิตนักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานนิทรรศการ " Art Thesis Exhibition 2018 "►►

ประกาศรายชื่อนักศึกษา อบรมและสอบ ICDL ►►

สำนักกิจการนักศึกษา รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 ►►

มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รอบวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)►►

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เทคนิคการทำธุรกิจ MELON FARM และ การสร้างมูลค่าผลผลิตเพื่อการจัดจำหน่าย” ►►

เรียนเชิญอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ►►

บัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถกรอกแบบสอบถาม งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่►►

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษา " เรียนดี เรียนฟรี 4 ปี" ประจำปีการศึกษา 2561►►

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ►►


ข้อมูลพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 35 ►►

เปิดรับสมัครตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2016 ►►

Southeast Asia University - Thai Language Competency Test (SAU-TLCT) ►►

โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ►►

เชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมบันทึกภาพน้อมรำรึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ►►

นักศึกษาที่ใช้ email @sau.ac.th สามารถใช้ Google file stream ►►

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560►►

กำหนดรับบัตรนักศึกษา ปี2560 ►►

ประกาศวันเพิกถอนวิชาเรียนหลังกำหนด

วันผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 1)►►

ประกาศผลสอบชิงทุน รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ►►

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท ►►

"น.ศ.สามารถดูรอบการอบรมและสอบ ICDL ปี59 เทอม2 ประจำวิชา 520006 ได้แล้วตอนนี้."►►

รับทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เมื่อสมัครเรียนวันนี้ - 30 มิ.ย.60►►

เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ►►

นักศึกษาสามารถรับข่าวสารได้ที่บอร์ดประกาศสำหรับนักศึกษาได้แล้วที่นี่ ►►

สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท

►►

สมัครเรียน ม.เอเชียอาคเนย์ วันนี้ - 31 มี.ค. 60 รับส่วนลด 2,000 บาท พร้อมลุ้นรับรางวัล IPAD MINI ►►

นักศึกษาชายที่ต้องการขอผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 รายละเอียด คลิ๊ก ►►

โครงการ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง " ►►

ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอเรียนเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 13 ปีเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทย ►►

SAU