สำนักทะเบียนและประมวลผลให้บริการ ยื่นใบคำร้องออนไลน์

สำนักทะเบียนและประมวลผลให้บริการ ยื่นใบคำร้องออนไลน์ ดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอหนังสือรับรอง (ท.มออ.03)

1.1 คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา หรือ *** ยื่นใน ระบบ SAU Life

1.2 คำร้องขอหนังสือรับรอง คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือ *** ยื่นใน ระบบ SAU Life

1.3 คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา จบหลักสูตรแล้ว หรือ *** ยื่นใน ระบบ SAU Life

1.4 คำร้องขอหนังสือรับรองผลการศึกษา (นักศึกษาพิเศษ/นักศึกษาทดลองเรียน) หรือ *** ยื่นใน ระบบ SAU Life

1.5 คำร้องขอ Transcript หรือ *** ยื่นใน ระบบ SAU Life

1.6 คำร้องขอ Transcript สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ต้องการขอเอกสารใหม่***

2. คำร้องขอจบการศึกษา(ท.มออ.05)

สำหรับปริญญาตรี

- ยื่นจบ เทอม ภาคฤดูร้อน /2564 ( 9 ก.ค. 2565 -19 ก.ค. 2565) โดยยื่นผ่านระบบ Sau Life

สำหรับปริญญาโท - ปริญญาเอก

- ยื่นจบ เทอม ภาคฤดูร้อน /2564 ( 9 ก.ค. 2565 -19 ก.ค. 2565) โดยยื่นผ่านระบบ Sau Life

3. คำร้องขอโอนย้ายสาขา (ไม่อยู่ในช่วงการโอนย้าย)

4. คำร้องขอลาพักการศึกษา / ขอรักษาสภาพนักศึกษา(ท.มออ.07)

สำหรับปริญญาตรี

4.1 ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา / ขอรักษาสภาพนักศึกษา

สำหรับปริญญาโท

4.2 ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/ขอรักษาสภาพนักศึกษา ป.โท

สำหรับปริญญาเอก

4.3 ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา/ขอรักษาสภาพนักศึกษา ป.เอก

5. คำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล หรือ ยศ *** ยื่นใน ระบบ SAU Life

6. รับ เอกสารจบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ ทางไปรษณีย์

7. แจ้งความประสงค์ ส่งใบปริญญาบัตรและปก ทางไปรษณีย์ สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา ครั้งที่ 38 และ ครั้งที่ 39ขั้นตอนการยื่นคำร้องออนไลน์

      • 1.เข้าระบบตามลิงค์ที่กำหนด

      • 2.จะเข้าระบบการยื่นคำร้องออนไลน์ได้ ต้อง เข้า เมล์มหาวิทยาลัยก่อน

      • 3.กรอกข้อมูล และแนบไฟล์เอกสาร พร้อมด้วยไฟล์หลักฐานการชำระเงิน ตามที่ระบุในใบคำร้อง

      • 4.เมื่อส่ง คำร้องออนไลน์แล้ว ให้ตรวจสอบ ข้อมูลจากเมล์ของนักศึกษา

      • 5.รับเอกสาร ตามวันเวลาที่ ส่งกลับทาง เมล์

กรณีมีปัญหา สามารถสอบถามเพิ่มเติม ทางเมล์ forms@sau.ac.th

หรือ ติดต่อ สำนักงานทะเบียนและประมวลผล 02-8074500 ต่อ 371,372 และ 374