สำนักทะเบียนและประมวลผลให้บริการ ยื่นใบคำร้องออนไลน์ 

สำนักทะเบียนและประมวลผลให้บริการ ยื่นใบคำร้องออนไลน์ ดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอหนังสือรับรอง (ท.มออ.03)

    1.1 คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา หรือ   ***  ยื่นใน ระบบ SAU Life 

    1.2 คำร้องขอหนังสือรับรอง คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือ  ***  ยื่นใน ระบบ SAU Life 

    1.3 คำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา จบหลักสูตรแล้ว หรือ   ***  ยื่นใน ระบบ SAU Life 

    1.4 คำร้องขอหนังสือรับรองผลการศึกษา (นักศึกษาพิเศษ/นักศึกษาทดลองเรียน) หรือ ***  ยื่นใน ระบบ SAU Life 

    1.5 คำร้องขอ Transcript หรือ   ***  ยื่นใน ระบบ SAU Life 

    1.6 คำร้องขอ Transcript  สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ต้องการขอเอกสารใหม่***

2. คำร้องขอจบการศึกษา(ท.มออ.05) 

      สำหรับปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

      - ยื่นจบ  ***ยื่นผ่านระบบ Sau Life    

  3.  คำร้องขอโอนย้ายสาขา (ไม่อยู่ในช่วงการโอนย้าย)

  4.  คำร้องขอลาพักการศึกษา / ขอรักษาสภาพนักศึกษา(ท.มออ.07)

         สำหรับปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

        - ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา / ขอรักษาสภาพนักศึกษา  ***  ยื่นใน ระบบ SAU Life         

5.  คำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล หรือ ยศ  ***  ยื่นใน ระบบ SAU Life   

6. รับ เอกสารจบ Transcript และใบรับรองคุณวุฒิ ทางไปรษณีย์

7. แจ้งความประสงค์ ส่งใบปริญญาบัตรและปก ทางไปรษณีย์  สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับปริญญา ครั้งที่ 41 ขั้นตอนการยื่นคำร้องออนไลน์

กรณีมีปัญหา สามารถสอบถามเพิ่มเติม  ทางเมล์ forms@sau.ac.th 

หรือ ติดต่อ สำนักงานทะเบียนและประมวลผล 02-8074500 ต่อ 371,372 และ 374