แบบขอใช้สถานที่โรงเรียนสตึก

งานปรับปรุงห้องต่อเติมห้องเรียนคณิตศาสตร์

บันทึกรายละเอียด นักเรียนที่ติดเชื้อ

แบบสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โรงเรียนสตึก(นักเรียน)

แบบสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โรงเรียนสตึก(ผู้ปกครอง)

การฉีดวัคฉีดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในรอบที่ 1 สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี ของนักเรียนโรงเรียนสตึก

งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร4

ฝ่ายงานบริหารทั่วไปโรงเรียนสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์